Home

Veiledning allmennmedisin

Finn retning og muligheter! Veiledning innen jobb eller utdanning Helsedirektoratet anbefaler at LIS i disse fagene får samme omfang av veiledning som i allmennmedisin. Jevnlig veiledning er viktig for å sikre progresjon i læringen og fortløpende vurdering av oppnådde læringsmål. Dette gjelder på alle arenaer innenfor den registrerte virksomheten der LIS er ansatt eller tilknyttet For spesialiteten i allmennmedisin har HOD forskriftsfestet 88 læringsmål. I tillegg kommer felles kompetansemål som gjelder for alle spesialiteter. For å nå læringsmål kreves læringsaktivitet. De fleste læringsmål vil langt på vei nås gjennom praksis, støttet av individuell veiledning og supervisjon Informasjon om veiledningsgrupper i allmennmedisin for deltagere og veiledere. I spesialistutdanningen i allmennmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et spesifikt 2-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe Veiledning og gruppeledelse må man trene på for å bli god. Vi anbefaler å ta i bruk de ulike metodene som presenteres, samle erfaringer, Gruppene ledes av spesialister i allmennmedisin som får veilederutdanning der man lærer både om veiledning og gruppeledelse

Fra 1. mars 2017 er spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle leger i allmennpraksis som ikke allerede er under veiledning for godkjenning som allmennlege eller har fått slik godkjenning fra Helsedirektoratet. OBS: Spesialiseringsreglene er under revisjon og det er varslet nye regler i 2019. Helsedirektoratet har vært tydelige på at det blir en omfattende overgangsordning for de. For leger i kommunehelsetjenesten som tiltrådte etter 1.mars 2017 vil kommunen være ansvarlig for at man er under spesialisering i allmennmedisin. Helsedirektoratet anbefaler alle kommuner å tilby veiledning til nyutdannede leger i kommunen. Noen kommuner har inngått lokale avtaler for individuell veiledning av nye ALIS Allmennmedisin. Felles kompetansemål. Kliniske læringsmål. Anbefalte læringsaktiviteter. Anbefalt utdanningsplan. Trygderefusjon og kompetansekrav. Veiledning og supervisjon. Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 31.08.2020 Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Arbeidsmedisinske veiledninger er en omfattende samling av veiledninger som er ment som et hjelpemiddel for arbeidsmedisinere i den praktiske hverdag og er et godt utgangspunkt når den enkelte skal utarbeide prosedyrer for sin egen virksomhet. Samlingen er inndelt i fire hovedområder:individuell helseeksponeringsfaktorer & yrkerpsykososiale forholdannet - blant annet attføring, melding av.

Karriereveiledning - Job

Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at deltakeren er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at deltakeren skal lære å lære ved å være aktiv i sin egen læringsprosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ansvar for egen læring Spesialistutdanning for leger Ny spesialistforskrift er iverksatt i sin helhet for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet Veiledning foregår utenom selve yrkesutøvelsen, som planlagt utdanningsaktivitet, og ledes av veiledere med nødvendig kompetanse. Gruppeveiledning er obligatorisk i LIS1 og i spesialistutdanningen i de såkalt ASA-spesialitetene (allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin),.

Arbeidsrettslige spørsmål og svar for helsepersonell som ønsker å jobbe ekstra i helsesektore Denne veilederen omhandler bl.a. følgende forhold i forbindelse med utfylling av helseattest for førerkort:Legens rolle som sakkyndig for myndighetene.Administrative forhold - førerkortklasser.Helsekravene - vurdering av ulike tilstander.Utfylling attesten - konklusjoner.Utfylling av helseattest for førerkortinnehaver over 70 år

Veiledning og supervisjon - Helsedirektorate

Veiledning fungerer best dersom den er frivillig og den som trenger veiledning, selv ser et behov for dette. God planlegging og forberedelse hos begge parter gir best resultat av en veiledning, men som fagarbeider vil du også måtte veilede uten å ha tid til å forberede deg. Da er det viktig at du har trent på veiledningsteknikk tidligere Dette gjelder ikke bare spesialisering i allmennmedisin, men også annen spesialisering. Disse legene vil få kunnskap om allmennlegers arbeid ved å ta obligatorisk opplæring etter § 5. Veiledning i sykehus for øvrig er knyttet til den spesialiteten legen tar

Veiledningsgrupper - Legeforeninge

 1. En spesialist i allmennmedisin er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin. Som allmennlege jobber du både med forebyggende og behandlende medisin og du må derfor ha bred og generell kunnskap om alle de vanligste sykdommene og helseplagene som rammer befolkningen
 2. Rundskriv. Nr. Vår ref Dato. I-2/2019 19/1032 . 28. februar 2019 Erstatter I-2/2017. Spesialistforskriften med kommentare
 3. Veiledning av ALIS skal skje lokalt og i gruppe. Lokal veiledning Alle ALIS skal ha en lokal veileder som er spesialist i allmennmedisn. Veilederen følges opp av prosjektledelsen. Gruppeveiledning Gruppeveiledning er obligatorisk del av spesialistutdannelsen og går over to år. Spesialist i allmennmedisn og fastlege i Bergen, Hans Høvik, vil lede veiledningsgruppen som alle ALI
 4. st to år. I tillegg til gruppeveiledningen skal det oppnevnes en individuell veileder for hver LIS. Veileder skal følge LIS gjennom utdanningsløpet
 5. Helsedirektoratet har gått ut med informasjon om konsekvenser og tiltak for leger i spesialisering, spesialister i allmennmedisin og godkjenning av spesialister og studenter. 20.03.2020. er ledere, utdanningsansvarlige overleger, ledere av utdanningsutvalg og andre leger med interesse for utdanning og veiledning. 06.09.2019

Fastlegen - Spesialist i allmennmedisin - en kort veiledning

 1. Plan for spesialistutdanningen i allmennmedisin i Sarpsborg kommune Bakgrunn • Det vil bli lagt til rette for at LIS-legen får nødvendig veiledning og supervisjon. • LIS-legen skal få oppnevnt en individuell veileder etter kravene som gjelder i forskriften
 2. Gjennomføring av spesialistutdanningen i allmennmedisin har til nå i stor grad vært overlatt til ALIS (allmennlege i spesialisering) selv, men fra 1.mars 2019 har kommunene fått et tydeligere ansvar for å legge til rette for at legen skal kunne gjennomføre spesialistutdanningen
 3. Fri frakt fra kr 249,- Norges raskeste nettbokhandel
 4. Choose what results to return. Utdanning; Forskning; Bibliotek; For studenter; For ansatte; Om UiB. Om UiB; Strateg
 5. På tross av enkel layout og beskjeden størrelse tar man her mål av seg til å dekke alle sider ved veiledning av kandidater i allmennmedisin. Dette er en bok skrevet for amerikanske forhold, og dens eksplisitte målgruppe er veiledere for 1. - 3.-årskandidater (residents) i amerikanske allmennpraksiser
 6. imum 3 timer per måned i 10,5 av årets måneder. Minst to år av spesialistutdanningen i allmennmedisin skal gjennomføres i åpen uselektert allmennpraksis

Informasjon om individuell veiledning for allmennleger i

 1. Denne publikasjonen tar sikte på å gi praktisk veiledning om mange ulike sider av warfarinbehandling. Bakgrunn for anbefalingene, risikovurdering og samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjenesten omhandles også. Det overordnede målet er å bidra til å gjøre antikoagulasjonsbehandlingene tryggere
 2. Bekreftelse lege i spesialisering i allmennmedisin (05-04.30), bokmål (PDF) Kurssenter/andre senter. Registrer digitalt med Altinn. eller benytt papirskjema: Reiseutgifter bidrag (05-22.08), bokmål (PDF) Reiseutgifter bidrag (05-22.08), nynorsk (PDF) Lege. Bekreftelse lege i spesialisering i allmennmedisin (05-04.30), bokmål (PDF
 3. Spesialistutdanningen i allmennmedisin foreslås redusert til tre år, hvorav to år i allmennmedisin og ett år i sykehus. Fire måneders tjeneste i psykiatri eller rusmedisin skal inngå som en obligatorisk del. Endelig foreslår de at kvalitetssikring av utdanningspraksiser og veiledning av utdanningslegene bør vektlegges sterkt
 4. Veiledning til brukere av fristbruddportalen . Pasienten varsler fristbrudd selv . Fristbruddinformasjon til deg som kan henvise. Helfos fristbruddavtaler med helsetjenesteleverandører. Hvordan bli en helsetjenesteleverandør i fristbruddordningen. Oppfølging av helsetjenesteleverandørene i fristbruddordningen
 5. Lege som er spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og psykolog som er spesialist i organisajonspsykologi kan ikke utløse taksten. Taksten kan ikke utløses av annen yrkesgruppe med kontrasignering fra spesialist. For å få rett til å utløse taksten må NAV ha bedt særskilt om at det skrives en spesialisterklæring
Allmennlege | utdanning

I spesialisering i allmennmedisin er det krav om deltagelse i veiledningsgruppe over to år. LIS3 må selv melde seg på gruppeveiledning via legeforeningen. Individuell veiledning I individuell veiledning inngår refleksjon, råd, oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen og bidrag i vurderingen av leger i spesialisering •Krav til individuell veiledning (1 time hver 14 dag for allmennleger) og gruppeveiledning (2 år i allmennmedisin og arbeidsmedisin; 3 år i samfunnsmedisin). •Allmennmedisin: -Krav til minstetid i åpen uselektert allmennpraksis på 2 år. -Mist 50% stilling i åpen uselektert allmennpraksis Institutt for allmennmedisin ble grunnlagt i 1972, og er siden blitt en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). Fra 2018 er vi organisert som Fagområdet allmennmedisin (FAM), ledet av førsteamanuensis Esperanza Diaz. Gruppen arbeider med undervisning og forskning innen allmennmedisinske problemstillinger, og med faglige utfordringer og oppgaver relatert til allmennmedisin. Veiledning og supervisjon av LIS 1 V 1.0 / 29.03.2017 LIS skal ha både en-til-en veiledning og gruppeveiledning Alle LIS skal tilbys veiledning cirka hver fjerde uke Veiledningsgruppene bør bestå av maksimum 7-8 deltakere, og det bør være to veiledere pr. grupp

Utvidet veiledning av leger under spesialisering i allmennmedisin Halvparten av den kliniske læretiden frem til godkjent spesialitet i allmennmedisin er uten strukturert veiledning. Dette har legene på Senja gjort noe med. Senjalegen er et interkommunalt samar-beid om legetjenesten i kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik. Vi har siden ja For allmennmedisin sin del er det stor grunn til å tro at svært mange av dagens poenggivende aktiviteter vil fortsette som læringsaktiviteter. Selv om det er uklart om læringsaktiviteter kan gjøre obligatoriske, vil det nok for noen læringsmål være vanskelig å fullføre målet uten å for eksempel gjennomføre et bestemt kurs

Allmennmedisin - Helsedirektorate

Kommunane får tilskot til å dekke kostnader for rettleiing i spesialiteten allmennmedisin med inntil tre timar rettleiing, samt ein time førebuing/etterarbeid for rettleiar, totalt fire timar per månad i 10,5 av årets månader. Samla tilskot på 42 timar per år vil bli utbetalt med 3,5 timar per månad i 12 månader I dette høringsnotatet foreslås det å endre spesialistforskriften med den hensikt å øke timeantallet til veiledning fra tre til fire timer per måned i 10,5 av årets måneder for leger under spesialisering i allmennmedisin. Frist for merknader til forslaget er 11. november 2020 Utvikling og gjennomføring av veiledning i ALIS-Vest 6 2. Sammendrag Forskergruppens interesse for ALIS-Vest er basert på en antakelse om at veiledning er en lærerik og viktig del av spesialiseringen i allmennmedisin. Vårt mål har vært å undersøke både hva slags veiledning som finner sted i ALIS-Vest prosjektet, veiledningens omfan Forskergruppens interesse for ALIS-Vest er basert på en tese om at veiledning er en viktig og lærerik del av spesialiseringen i allmennmedisin. - Vi prøver derfor i første omgang å kartlegge hva slags veiledning finner sted i ALIS-Vest-prosjektet, og hva er veiledningens omfang og organisering Kurset retter seg mot deg som arbeider med veiledning og mentoring og som ønsker å utvikle deg i rollen som relasjonsbygger og prosessleder. Kurset fokuserer på ulike veilednings- og mentoringteorier, og gir også en innføring i hjelpesystemer og relevante lover

Arbeidsmedisinske veiledninger (Arbeids-NEL

For å få nye leger inn i allmennmedisin, er det behov for at vi er veiledere, supervisører og støttespillere i systemet. Utdanningsplan. kan tilby individuell veiledning og supervisjon på nivå med godkjente utdanningsvirksomheter og har organisert internundervisning Se høringsnotatets punkt 6.5.4.2 Krav til veiledning og supervisjon. Departementet ber også særlig om høringsinstansenes synspunkter på forslaget om å innføre en nedre grense for legens arbeidstid på minimum 50 prosent av heltid, for den delen av spesialiseringen i allmennmedisin som er omfattet av minimumskravet om to år i åpen uselektert allmennpraksis Spesialist i allmennmedisin - en kort veiledning. Lyst til å bli fastlege? 15/04 Redaksjonen. Vil du bli veileder i allmennmedisin? Fag. 07/08 Redaksjonen. Det trengs flere veiledere for veiledningsgrupper i allmennmedisin. Er dett Det trengs flere veiledere for veiledningsgrupper i allmennmedisin. Er dette noe for deg?.

Legen vil få individuell veiledning og supervisjon. Den som ansettes skal også delta i gruppeveiledning under spesialiseringen. Utdanningstiden er på fem år. ALIS må også forplikte seg til å gjennomføre de kurs og deltakelse i veiledning og krav til læringsaktiviteter som kreves for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin • Krav til individuell veiledning (1 time hver 14 dag for allmennleger) og gruppeveiledning (2 år i allmennmedisin og arbeidsmedisin; 3 år i samfunnsmedisin). • Allmennmedisin: - Krav til minstetid i åpen uselektert allmennpraksis på 2 år herunder kravet om veiledning og supervisjon. Det stilles blant annet krav om at den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av kvalifisert lege, jf. § 2 tredje ledd. Videre at under spesialistutdanningen i allmennmedisin skal veiledningen i gjennomsnitt utgjøre minimum tre timer per måned i 10,5 av årets.

Veiledning og supervisjon i den nye spesialistutdanningen i allmennmedisin; Omgjøring av ledig fastlegeavtale. Rammeavtalens punkt 5 regulerer kommunens administrasjon av fastlegeavtaler. Det har kommet fram at KS og Legeforeningen har forskjellig oppfatning av hvordan dette punktet i rammeavtalen skal forstås Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-VEST. Fokus på rekruttering og stabilisering. Veiledning i ALIS. Kjersti Lea, Stefán Hörleifsson og Anette Ester fra Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen har sett på veiledning som stabiliserende tiltak for allmennleger i spesialisering Veiledning i ALIS. Forskere fra Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen ønsker fra 2018 å utvikle et phD-prosjekt der en lege driver aksjonsforskning på veiledning lokalt, kanskje knyttet til faglige team som går utover det enkelte legekontor Du vil ha styrket din generelle kompetanse i kommunikasjon og veiledning. Du kan jobbe som fagperson innenfor spesialisthelsetjeneste, rehabilitering, Nav, arbeids- og allmennmedisin, eller i barnehager og skoler. Ønsker du personlig utvikling eller å bli enda bedre i å møte mennesker i din arbeidshverdag og i ditt hverdagsliv,. Forskningsgruppe for allmennmedisin - 2017 7 2017: innfridd. 51 stipendiater er under veiledning Minst 5 phd-kandidater med legeutdannelse 2017: innfridd. >10 stipendiater er under veiledning Minst 6 nyopptatte phd-kandidater per år 2017: innfridd. J Gjerde, Blinkenberg, Buchvold, Haj-Younes, Hasha, Strømme, K Gjerde er ny

Allmennmedisin; Del 1: E-læring. E-læringsprogrammet gjennomføres på selvvalgt tidspunkt i perioden 5.-20. oktober før live-streaming av foredrag. E-læringsprogrammet er utviklet sammen med forskere og klinikere med spisskompetanse innen ulike fagfelt Det er påfallende at kun omfanget av individuell veiledning i allmennmedisin er kvantifisert i høringsnotatet. Både utdanningene i samfunnsmedisin og arbeidsmedisin må sikres minst like mye veiledning i framtidens ordning som i dag, og omfanget av den individuelle veiledningen må tilsvare kravene i allmennmedisin er under veiledning for å oppnå slik rett, og har gjennomført norsk turnustjeneste eller har oppnådd alle læringsmålene i LIS 1, eller: c) om veiledet tjeneste for å utløse refusjoner fra folketrygden vil bli erstattet av et krav om å være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

NEL - NHI

Oversikt over dagens krav til spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin finnes på Helsedirektoratets nettsider. 3.1 Spesialistutdanning i allmennmedisin Spesialiteten allmennmedisin er en relativt ung spesialitet i Norge. De første spesialistene i allmennmedisin fikk sin godkjenning på begynnelsen av 1980- tallet veiledning i framtidens ordning som i dag, og omfanget av den individuelle veiledningen må tilsvare kravene i allmennmedisin. Fordelingen mellom individuell og gruppebasert veiledning må klargjøres bedre enn slik det nå framgår i notatet. Det er naturlig å kreve relevant spesialistgodkjenning av veilederne Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift. Tilrettelegging for å få gjennomføre alle deler av spesialisering i allmennmedisin Mulighet til å delta på kurs og fagutviklin

ALIS samlet til veiledning hos Hans Høvik februar 2018 Kick-off for ALIS VEST var 1. september på Litteraturhuset i Bergen. Her er tretten av fjorten ansatte ALIS i ti ulike kommuner Bergen kommune, ved byrådsleder Vigdis Anita Gåskjenn (Krf) og kommunaldirektør Nina Mevold under, har tatt ansvar som storebror i regionen og eier prosjektet Veiledning og supervisjon Veiledning og supervisjon er i forslag til ny forskrift fremholdt som vesentlige for å oppnå læringsmålene i allmennmedisin. Veileder og supervisør skal dessuten bistå ved godkjenning av læringsmålene

Hos Nimo klinikken møter du fagpersonell - Nimo

Informasjon om ny spesialistutdanning i allmennmedisin

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet Forskningsgruppe for allmennmedisin - 2016 7 Minst 20 phd-kandidater under veiledning av ALFO-ansatte 2016: innfridd. 47 stipendiater er under veiledning Minst 5 phd-kandidater med legeutdannelse 2016: innfridd. >20 stipendiater er under veiledning Minst 6 nyopptatte phd-kandidater per år 2016: innfridd Klinisk emnekurs i veiledning De gode og nyttige samtalene Kurskomite Elisabeth Stura, Sirin Johansen, Nicolas Øyane Målgruppe: ALIS og spesialister i allmennmedisin. Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs 15 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin Kursbeskrivelse og læringsmål: Veiledning Hva har ALIS krav på av veiledning? Veiledning av turnusleger og studenter Svein Steinert, prosjektleder ALIS Nors Kl. 11.45 - 12.00 Pause. Kl. 12.00 - 12.45 Allmennmedisinske arbeidsmetoder Torfinn Endresen, fastlege Bodø Kl. 12.45 - 13.45 LUNSJ. Kl. 13.45 - 14.30 Sykdomspanoramaet i allmennmedisin Utdanningsaktiviteter i allmennmedisin i «ny ordning» - forts. • Individuell veiledning: Forskriftsfestet til i gjennomsnitt å utgjøre minimum 3 timer per måned i 10,5 av årets måneder (Nytt forskriftsforslag er på høring, frist 11.11.2020!) -Skal gis av spesialist i allmennmedisin gjennom hele utdanningsløpe

Ansatte ved Allmennmedisin | Universitetet i Bergen

Strukturert spesialiseringsløp og veiledning innen allmennmedisin ; Velferdstiltak for ansatte; Gode pensjons- og forsikringsavtale; Annet Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover Som ALIS-lege må du forplikte deg til å gjennomføre de kurs og deltakelse i veiledning og krav til læringsaktiviteter som blir krevd for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin. Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer Fastlegehjemmel ved Senjalegen avdeling Silsand legekontor. Der hvor øya møter fastlandet ligger Senja kommune. Senja kommune er en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv Fagplan - Allmennmedisin Innledning 4. semester 8. semester Overordnet mål 5. semester 9. semester 1. semester 6. semester 10. semester 2. semester 7. semester 11.-12. semester . Innledning . Allmennmedisin er faget som praktiseres i legetjenestens førstelinje, fastlegehelsetjenesten. Av alle legespesialiteter er allmennlegene de som ha

Antibiotikabruk i primærhelsetjeneste

Å utdanne flere spesialister i allmennmedisin vil komme distrikts-Norge til gode og er riktig tenkning i fht Samhandlingsreformen. Metoden for spesialisering er annerledes i Norge enn i andre land som vi ønsker å sammenligne oss med, hvor de har kontinuerlig veiledning i alle årene spesialiseringen pågår sett opp mot 2 år med obligatorisk gruppeveiledning her i landet allmennmedisin, kan fånødvendig praktisk tjeneste i spesialisthelsetjenesten. (Avtale med helseforetak, foreslått 6 mnd) •«Det er ikke fastsatt en bestemt tjenestetid i spesialisthelsetjenesten ved spesialisering i allmennmedisin. Tjenestetiden måsom et minimum ståi e

Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin - LIS3

Ny spesialistutdanning allmennmedisin 2019 (og samfunnsmedisin) •Kommunene ansvarlige utdanningsvirksomheter •Utdanningsplan •Veiledning •Supervisjon •Læringsmål (88+24) •Læringsaktivitete Formålet med kurset er å øke kvaliteten av veiledning og supervisjon. Du får gjennom teori og praktisk trening nyttige verktøy til bruk i en-til-en veiledningssamtaler, gruppeveiledning og supervisjon. Kurset arrangeres i alle helseforetak og holdes av lokale klinikere med instruktørkompetanse. Velkommen til kurs i helseforetaket der du.

Kompetanseportalen har ulike funksjoner for ulike roller LIS. LIS bruker Kompetanseportalen til å holde oversikt over hva som kreves for å oppnå de ulike læringsmålene, følge egen fremdrift samt holde oversikt over planlagte og gjennomførte veiledningssamtaler Fra 1. mars 2017 må man enten være spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller godkjent allmennlege. Ordningen med veiledet tjeneste og godkjenning som allmennlege utgår, men avtaler som er inngått før denne datoen kan forlenges og allmennlegegodkjenning søkes ved fullført veiledning, mer info her

Allmennmedisin - Helsebiblioteket

Kronikk: Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen FOR AT FASTLEGEORDNINGEN skal utvikle seg videre og møte fremtidens krav, er vi avhengige av bedre rekruttering. 25 prosent av nye leger ønsker å begynne i allmennmedisin, men behovet er større.. Vi har i mange år slitt med god rekruttering og kontinuitet hos fastlegene i distriktene - spesielt i små kommuner Kronikk: Petter Brelin, leder i Norsk Forening for allmennmedisin (NFA) Bjørn Gjelsvik, leder av klassifikasjonsutvalget i NFA. NORSKE ALLMENNLEGER bruker det internasjonale kodeverktøyet ICPC 2. Det er utviklet av Wonca, allmennlegenes internasjonale faglige nettverk. Kodeverket er oversiktlig og logisk, og bygd opp slik at det ivaretar allmennmedisinske arbeidsmåter Norsk allmennmedisin er under debatt. Det er primært to trekk i tiden - rekrutteringssvikt og innføring av fastlegeordningen. I allmennmedisinsk akademi drøftes en ny definisjon av faget (1), og i fagforeningskretser er hovedtemaet rammer og forhandlinger allmennmedisin og samfunnsmedisin. Det individorienterte og familierettede legearbeidet ivaretas gjennom allmennmedisinsk praksis, dog under kontinuerlig veiledning av praksislærer som står som medisinsk ansvarlig for legearbeidet studenten utfører. Det forventes a

Grete Wold | HelsenaustetMinneord | Tidsskrift for Den norske legeforeningStatistikk - Helsebiblioteket

Større fleksibilitet ved bruk av e-konsultasjon Helse- og omsorgsdepartementet har gjort vesentlige endringer i takstsystemet for at fastlegene skal kunne gi målrettet og god oppfølging av alle pasienter på fastlegenes liste under korona-situasjonen Selvstendig kunne tilegne seg evidensbasert kunnskap og fortolke den kritisk i relasjon til den allmennmedisinske hverdagen, og kunne benytte kunnskapen i faglige beslutninger og i veiledning av pasienter og kolleger. ALM-022: Ha kjennskap til særtrekk ved allmennmedisin og utfordringer ved legearbeid i uselekterte populasjoner. ALM-02 arbeidsgruppe for å vurdere tidsbegrensede utdanningsstillinger med veiledning i allmennmedisin og samfunnsmedisin for eksempel til kommuner med særlige rekrutteringsvansker. Sosial- og helsedirektoratet tok initiativ til en slik arbeidsgruppe, men arbeidet førte ikke frem

 • Taro wurzel lila.
 • Wo speichert facebook messenger videos.
 • Vindkraftverk fakta.
 • Niederrhein nachrichten rheinberg.
 • Tanzschule dance inn hattingen hattingen.
 • Somersby pris.
 • Reifen kaufen hamburg.
 • Ph schwäbisch gmünd wohnheim.
 • Ærbødigst.
 • Plastiske operasjoner som gikk galt.
 • Bakkenteigen kulturhus.
 • Haugesund sentrum åpningstider julen 2017.
 • Lovpligtig ansvarsforsikring bil pris.
 • Habitable exoplanets.
 • Enda ennå forskjell.
 • Video for youtube.
 • Cool usernames for games.
 • How to reduce image size without losing quality.
 • Hårpulver med farge.
 • Emploi saisonnier camping vendée.
 • Blodpudding gilde.
 • Meinl cymbaler norge.
 • Europa park getränke mitnehmen.
 • Mva i balansen.
 • Bedava fotoshop yap.
 • Grillkurs frankfurt.
 • Salsa cantina party.
 • Heinzelnisse >'.
 • Camp nou length.
 • Katedralen pub facebook.
 • Varme poter på katt.
 • Drept av bjørn i norge.
 • Keuchhusten nachts was hilft.
 • Kvello metoden barnevern.
 • Kunstgallerier i bergen.
 • Strandgata legesenter hamar.
 • Rostock festival.
 • Julemandskostume aalborg.
 • Hvem eier sk brann.
 • Braunau am inn distrikt.
 • Zentraldienst der polizei zossen stellenangebote.