Home

Master i pedagogisk psykologisk rådgivning

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - Master på deltid - NTN

Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en profesjonsrettet videreutdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet rådgivning. Gjennomført spesialistutdanning gir rett til tittelen spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning Master i pedagogikk Avhengig av valgt spesialisering, kan du etter fullført studium arbeide som blant annet pedagogisk-psykologisk rådgiver, Spesialiseringen i utdanningsledelse fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehagen og skolen som lærende organisasjoner Master i karriereveiledning: Master, 2 år : Høgskolen i Innlandet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Master i rådgivning for barn og ungdom: Erfaringsbasert master : NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng Erfaringsbasert master i pedagogisk og psykologisk rådgiving Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) Antall studiepoeng 15 sp Målgruppe Ansatte i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester, hvis ledig plas Pedagogisk-psykologisk rådgivning Målgruppe Det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk psykologisk rådgiving er et videreutdanningsprogram primært for ansatte i den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT) og sekundært for andre ansatte i tilliggende tjenester som jobber med pedagogisk-psykologisk-rådgiving - for eksempel ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten (HABU) og BUP

Studiet leder fram til graden: Master i pedagogikk, studieretning pedagogisk- psykologisk rådgivning Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål. Emne- og semestersider. Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet: Timepla Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - 60 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 59 relaterte studier til utdanningen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - 60 SP (videre- og etterutdanning) Du skal kunne analysere kritisk og vurdere hvilke bidrag annen forskning eventuelt kan bidra med til pedagogisk praksis og teori. Valg av emne og metode. Masteroppgaven i pedagogikk innen studieretningen pedagogisk-psykologisk rådgivning skal ha et innhold som kan knyttes til fagets sentrale temaområder: Språk, kommunikasjon og læring Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning Semester: Vår 2017 Stikkord: Karakterstyrker, akademiske prestasjoner, positiv psykologi, positive egenskaper, positive denne masteroppgaven er å se den positive psykologiens bidrag i forbindelse med pedagogisk

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, DELTID SAMLINGSBASERT (Master).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er registrert 141 relaterte studier til utdanningen PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, DELTID SAMLINGSBASERT (Master) Pedagogisk-psykologisk rådgivning (studieretning) Studieretningen gir deg en yrkesrettet, forskningsbasert pedagogisk utdanning som er spesielt rettet mot arbeid i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgivning (f.eks ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten, BUP, NAV) kan søke og tas opp hvis det er ledige plasser. For noen av emnene som inngår i masteren gis det åpning for at andre ansatte i skole og barnehage som jobber tett sammen med PPT kan gis adgang til å søke om det er ledige plasser EKSAMEN: Masteroppgave i Pedagogisk Psykologisk Rådgivning SEMESTER: Vår 2018 STIKKORD: Livsmestring, klasserom, fysisk aktivitet, lek, oppmerksomhetstrening, læringsstøttende Temaet jeg har valgt kan knyttes til Pedagogisk-Psykologisk tjeneste og tilpasset Masteroppgave i pedagogisk psykologisk rådgivning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2008 . 2 . 3 SAMMENDRAG AV MASTEROPPGAVEN I PEDAGOGIKK TITTEL SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING En teoretisk diskusjon av skolefaglig

Pedagogisk-psykologisk rådgivning (studieretning

Master, 2 år : Universitetet i Agder : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium: Erfaringsbasert master : NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Rådgivningsvitenskap - masterstudium: Master, 2 å Pedagogisk-psykologisk rådgiver er en fagstilling i PPT som vanligvis krever utdanning i psykologi, pedagogikk eller spesialpedagogikk på master- eller profesjonsnivå. Det finnes også andre fagstillinger i PPT, som logoped og sosionom. Universitetet i Oslo har i flere år hatt egen masterutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning Master i pedagogisk psykologisk rådgivning Pedagogisk forskningsinstitutt UNIVERSITETET I OSLO Våren 2009 . ii . iii Forord Da går frem lærerike år på Blindern mot slutten. Det har vært en fantastisk tid! Takk til min kjære medstudenter for inspirerende samtaler, kollokvier og kaffepauser Som spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving er realkompetansen dokumentert. Opptak i spesialiseringsordningen forutsetter minimum utdanning som master i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og relevant tilleggsutdanning, til sammen minimum 330 studiepoeng. I tillegg kreves minst to års praksis fra pedagogisk-psykologisk.

Spesialpedagogikk er et flerfaglig kunnskaps- og innsatsområde hvis mål er utvikling og læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk gir fordypning i klassiske teorier og problemstillinger, og gir således innsikt i spesialpedagogikk som profesjons- og forskningsfelt Master thesis. Åpne. Master_2020_Lyngmo.pdf (1.295Mb) Permanent lenke Samlinger. Master i pedagogikk [106] Sammendrag. Denne masteroppgaven tar for seg foreldrerådgivning i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). I hvilken grad kan informantenes syn på rådgivning relateres til en humanistisk rådgivningstradisjon med et. Masteroppgave i pedagogisk psykologisk rådgivning SEMESTER: Høst 2010 STIKKORD: Selektiv mutisme, pedagogisk psykologi, tiltak 2. PROBLEMOMRÅDER Selektiv mutisme er en tilstand hvor barnet kan snakke normalt, og gjerne gjør det hjemme i trygge omgivelser, men unngår det konsekvent i en eller flere andre situasjoner.

Master i pedagogikk har en retning som heter pedagogisk psykologisk rådgivning, og denne er direkte rettet mot PPT. Master i spesialpedagogikk har ingen retning som er direkte rettet mot ppt, men de har en retning som heter psykososiale vansker, og disse vil nok skli greit inn på et ppt-kontor Pedagogisk psykologisk rådgivning er også et eget masterstudium tror jeg, men jeg er ikke overbevist om at alle pedagoger i PPT har dette... Lønnsnivået tror jeg ikke er noe som er fastsatt, men i praksis er noe som ofte blir forhandlet individuelt - både for pedagoger og psykologer Du kan jobbe mange forskjellige steder både om du tar master i generell pedagogikk eller om du tar master i pedagogikk studieretning pedagogisk psykologisk rådgiver. Mitt personlige inntrykk er at sistnevnte retter seg særlig mot arbeid i PPT (som er for barn og unge) Jeg har en bachelor i pedagogikk og holder for tiden på å ta master i spesialpedagogikk. Jeg kunne tenke meg å jobbe i skole da jeg er ferdig. Greia er at jeg mangler undervisningskompetanse. Vet at man kan ta PPU etter utdanningen, men ser de skal endre kravene etter 2019: - en mastergrad som in..

Presentasjon Av Stillingen Vi søker en PP-rådgiver/psykolog i 100% fast stilling til vårt kontor i Moss. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring er Viken fylkeskommunes sakkyndige organ i opplæringsspørsmål Master i pedagogisk psykologisk rådgivning 2017 - 2019 Studiet har gitt testkompetanse i de kognitive testene WIPPSI-IV OG WISC-V. Masteroppgaven leveres 1. juni 2019 og omhandler skolevegring, herunder årsaker, konsekvenser, forebyggende tiltak og intervensjoner Universitets- og høyskoleutdanning av høyere grad (embetseksamen, master eller hovedfag i spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller pedagogisk psykologisk rådgivning) Utrednings- og veiledningskompetanse Det er ønskelig med kompetanse bl.a. innen ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og ulike lærevanske Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Beskrivelse av studiet pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring f. eks. Pedagogisk psykologisk tjeneste, Habiliteringstjeneste, Statped, samt offentlig forvaltning og høyere utdanning Eksamensplanlegging norsk master Administrativt ansvar for master i pedagogikk, allmenn studieretning Administrativt ansvar for praksis på studieretningen i pedagogisk/psykologisk rådgivning

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudiu

Pedagogisk-psykologisk senter - PP-rådgiver / psykolog (13/1096). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har ledig to 100% stillinger som pedagogisk- psykologisk rådgiver. En fast stilling og og et fødselsvikariat som varer til medio desember 2021. Oppstart for begge stillingene er februar 2021, men det er muligheter for å begynne noe før Master i pedagogikk. Vi tilbyr fire ulike studieretninger: Pedagogisk-psykologisk rådgivning; Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet; Kommunikasjon, design og læring; Utdanning, danning og oppveks Først i 2016 kom en innføringsbok spesielt rettet mot PPT, Pedagogisk-psykologisk arbeid (Gyldendal forlag), skrevet av Finn Hesselberg og Stephen von Tetzchner. Fra før av hadde man en historisk gjennomgang av skolepsykologi i Pedagogisk-psykologisk rådgivning (Unipub, 2009) av Asbjørn Birkemo

- Relevant utdanning; psykolog, master i spesialpedagogikk, i psykologisk ; pedagogisk rådgivning eller i psykologi - Erfaring fra endring og utviklingsarbeid - Erfaring fra arbeid med barn og unge - Erfaring fra ledelse - Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten - Personlig egnethet til å stå i ledelse, og samarbeide godt med kollegaer o Master grad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogisk spørsmål orienterer seg særlig mot læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv og Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv Univeritets-høyskoleutdanning av høyere grad (embetseksamen, master eller hovedfag i spesialpedagogiskk, pedagogikk, psykologi eller pedagogisk psykologisk rådgivning) Utrednings- og veiledningskompetanse Erfaring fra PPT og fra barnehage/grunnskolen vil gis særskilt vekt. Personlige egenskaper Rådgivning og veiledning fra Statped til kommuner og fylkeskommuner med barnehager, skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste som innsatsområde skal bidra til endringer og forbedringer i pedagogisk praksis

Søknadsfrist og opptak - Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - Master på deltid - NTNU

Vernepleier og lærer med master i spes.ped., tegnspråkkompetanse. Kommunal Olweusinstruktør. Jannicke Askjem. Familieterapeut med master i psykologi. Bakgrunn bl.a. fra BUP, HAB og skole. Tove-Karin Lein. Barnevernspedagog og lærer med mye skolefaglig erfaring - også som inspektør, master i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Leder Longyearbyen lokalstyre - Pedagogisk psykologisk rådgiver (Ref.nr: 151). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Master i spesialpedagogikk - fordypning i rådgivning og endringsarbeid - Deltidsvarianten Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 SBU3001/1 Utdanningsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjone

Erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning

 1. oritetsspråklige foreldre i utredningssamtalen. Samtidig er målet å vise at anerkjennelse kan være en god,.
 2. Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv
 3. Pedagogisk psykologisk rådgiver Longyearbyen lokalstyre har ledig 100% fast stilling som PP-rådgiver fra 01.10.2017. Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være - rådgivning og veiledning både systemisk og individuelt - sakkyndig utredningsarbeid - utstrakt tverrfaglig samarbei

Jobb og videre studier - Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Pedagogikk master gir en fordypning i pedagogiske temaer som kunnskap, utvikling og relasjoner. Mastergraden gjør deg i stand til å gjennomføre faglige analyser, utredninger og evalueringer og til å utforme og gjennomføre et eget forskningsprosjekt. I forskningsprosjektet er det valgfritt om du vil fordype deg et helt år (60 stp) eller et halvt år (30 stp) Spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning Lønn og arbeidsvilkår. Tariffavtaler Lønnsoppgjøret For å kvalifisere deg som lærer på yrkesfag er hovedveiene praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y) og den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen (YFL). utformet som Bachelor med muligheten til å ta en master senere Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen. PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon Hjelp og rådgivning; Pedagogisk-psykologisk tjeneste; Pedagogisk-psykologisk tjeneste Spesialundervisning. Du har rett til spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Spesialundervisning skal. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Lytt til teksten Innstillinger PPT er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i arbeidet med tilpasset opplæring for barn og unge med spesielle behov i barnehage og skole

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (Master) i Bodø - Skoler

Boka henvender seg til studenter og praktiserende rådgivere i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, kompetansesentre og spesialpedagogiske fagteam. De som arbeider med rådgivning innenfor helse, omsorg og velferd vil også ha nytte av Rådgivning

Ny studentleder og nytt styre - Norsk Lektorlag

Søk etter Pedagogisk psykologisk rådgiver-jobber i Porsgrunn. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet Leiter International Performance Scale - RevisedAv: Gale H Roid & Lucy J MillerHensikt: Ikke-verbal evnetestAlder: 2-21 årAdministrasjon: Varierende tidsbruk etter behovSpråk: Svensk versjonBrukergruppe: Autorisert Psykolog eller Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO); Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i. Spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning Lønn og arbeidsvilkår. Tariffavtaler Lønnsoppgjøret Lønnskalkulator Pensjon Forslag til endringer i skikkethetsforskriften - innføring av skikkethetsvurderinger for master i barnevern og utdanning av musikkterapeuter

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen PPT vgo har et 100% vikariat som PP-rådgiver med kontorplassering i Indre Østfold, Askim. Vi søker etter en pp-rådgiver som er motivert for å jobbe i en organisasjon i endring og utvikling. PP-tjenesten i tidligere Østfold, nå en del av rådsområde Kompetanse sørøst, er pr. i dag regionalisert med avdelinger i Fredrikstad, Moss og Askim

Spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Over 1 000 000 bildeler pa net. 2 års garanti. 100% høy kvalitet. Bestill nå! Du kan slutte å lete! Vi har reservedeler til bilen din Pedagogisk rådgivning og veiledning er et emne som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen veiledningsfeltet. Emnet legger spesielt vekt på din rolle som veileder og de utfordringene som veilederforholdet kan bære med seg Master i spesialpedagogikk - rådgivning og endring. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Intensjonen med studien er å bidra til økt forståelse for kulturelle forskjeller i Pedagogisk Psykologisk Tjenestes (PPTs) møte med minoritetsspråklige foreldre i utredningssamtalen Pedagogisk-psykologisk rådgiver Sadina Dzananovic er ansatt på Veiledningssenteret på Romerike, men er på Sørumsand hver tirsdag og etter avtale De fleste studentene på master i karriereveiledning er i jobb og bringer med seg praksisfeltet inn i undervisningen. I flere av arbeidskravene som skal leveres inn, skal du derfor ta utgangspunkt i egen praksis når du skriver. Oppgavene løses ofte i grupper, både muntlig og skriftlig

Master i pedagogisk psykologisk rådgivning. 1 like. Concentration or Major. Sign up for Facebook today to discover local businesses near you Rådgivning og veiledning - multifunksjonshemning og dyp/alvorlig utviklingshemning. Rådgivningen retter seg mot barn, unge og voksne med svært store lærevansker. Den tar utgangspunkt i målene som er avtalt med pedagogisk-psykologisk tjeneste Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individ- eller systembaserte tjenester. Forarbeid før søknad. Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. Her finner du en liste over hvilke vedlegg Statped krever Pedagogisk Psykologisk Rådgivning holder til på besøksadressen Velliveien 19 A, 1358 Jar.Foretaket ble startet i 2006-11-27 og registrert i brønnøysund-registrene 2006-12-22 og som et Enkeltpersonforetak Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning er på deltid, samlingsbasert og kan kombineres med jobb. Hvert emne går over ett semester og består av fire samlinger á to dager. Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no. Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING H LÖFGREN i LÖDDEKÖPINGE -... TÄNK OM - Skolans digitalisering. Sammendrag - Pedagogisk rådgivning og veiledning - Filefora.no. Pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare - Vansbro kommun. Vår spetskompetens. PEDAGOGISK RÅDGIVNING FÖR RIDSKOLOR - RIDSKOLEPEDAGOGIK Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er for elever, lærlinger og lærekandidater som opplever at deres utfordringer gjør det vanskelig å følge den ordinære opplæringen i skole eller bedrift. Foresatte, lærere og andre på skolen eller i lærebedriften kan også kontakte PPT

Master i pedagogikk - Universitetet i Sørøst-Norg

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste hjelper ungdom i videregående opplæring, i skole og under fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen. PP-tjenesten har taushetsplikt, og bruk av tjenesten er helt frivillig Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester. Henvisning til Statped fra helsesektoren er basert på konkrete samarbeidsavtaler, eksempelvis om leppe-kjeve-ganespalte PP-tjenesten er et tilbud til deg som av ulike grunner ønsker hjelp i forhold til tilrettelegging og oppfølging i opplæringssituasjonen. Rådgiver ved skolen kan formidle kontakt dersom du ønsker det. Du kan også ta direkte kontakt med PPT. Kontaktopplysninger og informasjon om PP-tjenesten finner du på fylkeskommunens sider Pedagogisk-psykologisk rådgivning Salangen, Dyrøy og Lavangen fra , 100494674S0 - Pedagogisk-psykologisk rådgivning Salangen, Dyrøy og Lavange Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Dersom du opplever problemer knyttet til opplæring i videregående skole eller i lærebedrift kan du ta kontakt med oss. Det kan være vansker som har oppstått på skolen eller i bedriften, eller på andre områder i livet. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Hos oss arbeider pedagoger og.

Pedagogisk Psykologisk Rådgivning har besøksadresse Velliveien 19, 1358 Jar (Bærum, Viken - tidl. Akershus). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Pedagogisk Psykologisk Rådgivning Anita Johanna Tørmoen.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Pedagogisk Psykologisk Rådgivning gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre. PP-tjenesten i Melhus kommune har ledig vikariat som logoped/pedagogisk psykologisk rådgiver i perioden 01.10.2020 - 31.07.2020. Pedagogisk psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn og unge (0 -- 16 år) og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage, grunnskole og voksenopplæring

Vis enkel innførsel. Foreldrerådgivning fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste En kvalitativ studie av hvilket syn rådgiverne i PP-tjenesten har på foreldrerådgivning og hvordan det gjennomføres i saker som er henvist til denne tjeneste Master in Childhood Studies: Tatek Abebe : Master i pedagogikk - studieretning spesialpedagogikk: Øyvind Kvello : Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst: Kjetil Steinsholt : Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning (erfaringsbasert) Anne Sofie S. Samuelsen : Master i spesialpedagogikk (erfaringsbasert) Per Frostad.

Karriereveiledning og rådgivning utdanning

Pedagogisk-psykologisk tjeneste følger opp barn i førskole- og grunnskolealder i Tromsø og Karlsøy kommune.PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring. PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler og barnehagerom pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling 2019- PhD Kandidat ved Psykologisk Institutt og Senter for sjeldne diagnoser ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus 2018-2019: Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Skedsmo PP-tjeneste 2016-2018: Mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgivning ved Institutt for Pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Osl Pedagogisk-psykologisk arbeid er like mangfoldig som barn er forskjellige. Dette er den første boken på norsk. Det omfatter arbeid med barn og ungdommer og deres familier, vurdering av opplæringsbehov og systemrettet arbeid i barnehager og skoler, for å forebygge vansker og vanskeligheter og påvirke situasjoner der problemer kan oppstå

Om studieprogrammet - Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Kontaktinformasjon. PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i førskolealder og i skole Alle som har tilknytning til videregående opplæring - elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere - kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten.PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt 2018 Godkjent Spesialist i pedagogisk -psykologisk rådgivning, Utdanningsforbundet 2016 - 2017 OsloMet - Etterutdanning i veiledning og coaching 2000 - 2006 UiO IPED - Mastergrad i Pedagogikk - ped.psyk. rådgivning TROMSØ: Pedagogisk-psykologisk veileder TROMSØ KOMMUNE: Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Tromsø har ledig stilling som Pedagogisk-psykologisk veileder for førskole. Arbeidsoppgaver PPT følger opp barn i førskole- og grunnskolealder i Tromsø og Karlsøy kommune, og bistår i utviklingsarbeid og kompetanseutvikling i barnehage og skole.St..

 • Krattspissmus.
 • Cb fotograf askim.
 • Informere om cookies.
 • Apk mirror.
 • Laksefiske orkla.
 • Jupiter io mythologie.
 • Astro mixamp manual.
 • Noral park.
 • Wilhelma stuttgart eintrittspreise.
 • Forsinkelsesrenteloven § 3a.
 • Kjøttdeig potet.
 • Englischer offiziersrang.
 • Orange helse billingstad.
 • Scharnweberstraße 16, 13405 berlin.
 • Schlagerparty erfurt 2018.
 • Vest timor.
 • Kreft i endetarmen med spredning.
 • Excel find day from date formula.
 • Tastatur rare tegn.
 • Ipsative tester.
 • Single malt whisky sorten.
 • Polizei oranienburg aktuell.
 • Veterinærvakt akershus.
 • Whiskyzone bewertung.
 • Schwenk zement standorte.
 • Gulløye potet meny.
 • Graviola studien.
 • Tyrkisk valuta.
 • Drops paris pris.
 • Michelle dsds 2013.
 • Undervisningsopplegg digital kompetanse.
 • Kaloriinnhold plommer.
 • Entrepreneur.
 • En milliard hvor mange nuller.
 • Steel cut havre kjøleskapsgrøt.
 • Sinnemestring barn.
 • Meinl cymbaler norge.
 • Email uni kassel.
 • Einwohnermeldeamt mönchengladbach rheydt.
 • Reina sofia airport.
 • Fødselsmerke kreft.