Home

Plan og bygningsloven 19

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

vedtak om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.» 6 Særlige hensyn i strandsonen til vassdrag Etter pbl § 1-8 skal det i 100-metersbeltet langs vassdrag tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. § 1-8 første ledd Dispensasjon i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel 19.. Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser. Søknader om dispensasjon må begrunnes plan- og bygningsloven § 19-2 Med en empirisk undersøkelse av sider ved den reelle retten - basert på en analyse av et utvalg dispensasjonsvedtak fra forvaltningen Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17840. I Innholdsfortegnelse 1 Grafonaut og Creuna, med mindre annet er oppgitt. Flere av illustrasjonene er laget etter idé fra SINTEF Community; Kapittel 7: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kapittel 14: Standard Norge og Boligprodusentenes forening § 13-15 Figur 1: SINTEF Community (kilde Søknad om dispensasjon vert handsama etter reglane i plan- og bygningsloven kap. 19. § 19-1. Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskil

Det står skrevet i plan og bygningsloven at det ikke skal bygges nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen. Likevel bygger vi mer og mer. Nye tall fra SSB viser at 83 prosent av de som søkte om dispensasjon til å bygge innenfor hundremetersmerket i fjor, fikk det. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix «Plan- og bygningsloven § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis «dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt»

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandlin Plan- og bygningsmyndighetene skal søke samarbeid med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. § 10-2. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (i kraft 1 jan 1994 iflg. res. 10 sep 1993 nr. 849).) § 10-3 Hovedsakelig vil de første 18 kapitlene i plan- og bygningsloven være helt uten relevans for en vanlig bruksendring innefor én og samme boenhet. Mens kapittel 19 og spesielt kapittel 31 vil ofte være de mest aktuelle paragrafene ved søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Kapittel 19. Dispensasjon - regjeringen.n

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket - regjeringen.n

 1. Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd har slik ordlyd: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt
 2. Det er i pbl § 19-2 første ledd fastlagt at kommunen kan dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. • Det kan dispenseres fra de materielle bestemmelsene i plan- og bygningsloven, for eksempel avstandskravet til nabogrense, jf. pbl § 29-4. Det kan ikke dispenseres fr
 3. Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. Bestemmelsen om dispensasjon er således en snever unntaksbestemmelse. Dispensasjon kan være midlertidig eller varig. Dispensasjonshjemmel: Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 hjemler dispensasjon i kapittel 19

Behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven kap. 19. Der en tiltakshaver kommer i konflikt med en gjeldende arealplan (kommuneplan, kommunedelplan, områdeplan reguleringsplan, detaljeringsplan) kan tiltaket bli tillatt ved at kommunen gir dispensasjon fra plan og/eller fra plan og bygningsloven Søknad om dispensasjon (plan- og bygningsloven § 19-2) Hvis du skal utføre et tiltak som ikke er innenfor de lover og regler som gjelder, må du søke om dispensasjon. Det kan være at tiltaket ikke er i samsvar med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan som gjelder for området Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge. Loven er såkalt sektorovergripende. Det betyr at den i utgangspunktet gjelder for alle typer virksomheter og byggeprosjekter. Unntak gjelder likevel for noen praktisk viktige tiltak, blant annet offentlige veianlegg, vannkraftanlegg, anlegg for produksjon av elektrisk energi, akvakulturanlegg og så videre Søknad om dispensasjon håndteres etter reglene i plan- og bygningsloven kap. 19. § 19-1. Søknad om dispensasjon. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3

plan- og bygningsloven fra 1985, § 93, annet ledd jf. 86 a, og plan- og bygningsloven fra 2008 § 20-3, før disse nå er samlet i en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven 2008 § 20-5. 13 Jf. Andenæs (2009 Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 har gjennomgått flere delrevisjoner siden byggesaksdelen fikk sin nåværende form i 1965, uten at det har vært foretatt noen helhetlig gjennomgang. Forslaget som nå er lagt frem bygger på Bygningslovutvalgets anbefaling i NOU 2005:12 Plan- og bygningsloven bygger forenklet sagt på et prinsipp om at alt som ikke er forbudt, er tillatt. Man sier gjerne at loven er en «ja -lov». Men det er naturligvis også mange avslagshjemler i loven man bør kjenne til. Det er stadig rettsutvikling innenfor plan- og bygningsretten

§ 19-3. Bevaringsverdige bygninger - Direktoratet for ..

 1. Reglene om dispensasjon er inntatt i plan- og bygningsloven kapittel 19. Bestemmelsene i kapittelet bygger på en avveining mellom forutberegnelighet og behovet for å kunne treffe vedtak som gir gode og hensiktsmessige løsninger i enkeltsaker
 2. Dispensasjon betyr kort og upresist å få lov til noe som man egentlig ikke skulle fått lov til. I plan- og bygningsrettslig sammenheng kreves typisk dispensasjon dersom det tiltak man søker om er i strid med plan- og bygningsloven eller en arealplan (reguleringsplan eller kommuneplan)
 3. Plan- og bygningsloven består av fem deler, hvor plandelen sammen med reglene om gjennomføring (lovens kapitler 3-19) og byggesaksdelen (lovens kapitler 20-31) utgjør de to hoveddelene. Disse hoveddelene rammes inn av et innledende kapittel med generelle bestemmelser, og et avsluttende kapittel om håndhevings- og gebyrregler
 4. I henhold til plan og bygningsloven § 19‐1 kan det søkes om dispensasjon. En søknad om dispensasjon skal være begrunnet og følgende kriterier må være ivaretatt for at dispensasjon skal kunne gis: hensynene som ligger til grunn for bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene
 5. Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter. Bygningsregelverket fra 1965 til i dag. NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs; Ot.prp.nr.32 (2007-2008) plan- og bygningsloven (plandelen) Departementets forarbeid til love

Vann- og avløpstilknytning - plan- og bygningsloven § 27-1 - 27-3 Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hedmark datert 21. januar 2011, og beklager at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen. I henvendelsen ber Fylkesmannen om en avklaring av reglene i plan- og bygningsloven §§ 27-1 - 27-3, herunder begrepen Dispensasjon fra plan og bygningsloven Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad om varig eller midlertidig å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, tilhørende forskrift eller vedtak, reguleringsplaner og bestemmelser. I henhold til plan- og bygningsloven § 19-1 kan det søkes om dispensasjon, men ingen har krav på [ Plan- og bygningsloven er bygd opp slik at ethvert bygge- og anleggstiltak, terrenginngrep eller eiendomstiltak må enten a) ha formell tillatelse eller b) være tillatt etter lovens nærmere regler, jf. plan- og bygningsloven § 1-6. Kommunen har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11

Plan- og bygningsloven har stor betydning for forvaltningen av fast eiendom, og er samtidig et omfattende og komplisert lovområde som stadig revideres. Plandelen i plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009 og byggesaksdelen trådte i kraft 1. juli 2010 Plan og bygningsloven med kommentarer 2020. Bind I og II. Redigert av Liv Zimmermann, Frode A. Innjord. Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Bind I og II samlet. Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid Festetomt og punktfeste. For å få opprettet en ny festetomt eller et nytt punktfeste kreves det godkjenning etter plan- og bygningsloven. Det er to varianter av tomtefeste: Festetomt: Et feste er en langsiktig leieavtale med rett til å sette opp en bygning der det foreligger et leieforhold mellom grunneier og fester/leietaker

I plan- og bygningsloven § 66, første ledd er det fastslått at eiendom ikke kan deles (jf. plan- og bygningsloven § 63 eller be-bygges (jf. plan- og bygningsloven §§ 94 og 95) uten avkjørsel fra offentlig veg er Lovgrunnlaget godkjent etter vegloven av vedkommende myndighet. Avkjørselsspørsmål står også sentralt ved behandling av. Plan- og bygningsloven § 19-2 lyder som følger: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra Plan og bygningsrett er et fagfelt i stadig utvikling, som blir mer og mer komplisert. Utviklingen skjer på nasjonalt nivå med nye lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og avgjørelser, men også på lokalt nivå med kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner, reguleringsplaner m.m Stikkord: Plan- og bygningsloven, arealplaner, reguleringsplaner, kommuneplaner, regionale planer, kulturminner, kulturmiljøer, landskap, kulturarv 11.1 Dispensasjon fra plan - kapittel 19.. 82 11.2 Endring av reguleringsplan - plan- og bygningsloven § 12-14. bygningsloven og horisontal samordning mellom sektorlovgivningen og plan- og bygningsloven. Videre har vi gjort en egen undersøkelse av den horisontale samordningen mellom sektorlover og plan- og bygningsloven, der vi også har formulert forslag til hvordan en alternativ samordningsmodell kan se ut

Plan- og bygningsloven med kommentarer | Gyldendal

Dispensasjon (plan- og bygningsloven) - Wikipedi

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

 1. Fnf › Akershus › Arrangementer › WEBINAR: 19. mai - Kurs i plan- og bygningsloven WEBINAR: 19. mai - Kurs i plan- og bygningsloven Maria R. Tesaker 20.04.202
 2. Plan- og bygningsetaten Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo . Faktura må sendes i EHF-format. Endre din fakturaadresse. Kunderegisteret i Plan- og bygningsetaten er samordnet med Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Det vil si at fakturadresse er den samme som er registrert på deg/din virksomhet i disse registrene
 3. Plan program. Arbeid etter § 11-13 (pbl) om planprogram bygger på vedtak i kommunestyret om hvilke planer kommunen har behov for framover.Planprogrammet, for eksempel en kommuneplanrevisjon, skal angi formålet med planarbeidet, rammer, prioriterte tema, alternative strategier, opplegg for medvirkning med mer. Etter den nye plan- og bygningsloven er det krav om planprogram for samfunnsdelen.
 4. Forskningsprosjektet EVAPLAN 2008 har gjennom fire år undersøkt hvorvidt plan- og bygningsloven fungerer etter intensjonene. Loven bør endres, mener prosjektlederne, som her legger her fram en sammenfatning av arbeidet

Hva skal til for å få dispensasjon fra plan- og bygningsloven

 1. Plan- og bygningsloven. Oslo-prosjekt må betale 200.000 kroner i tvangsmulkt etter å ha ignorert stoppordre - her stanser politiet en rekke arbeidere uten HMS-kort på den stengte byggeplasse
 2. Søknad om dispensasjon blir behandlet etter reglene i plan- og bygningsloven kap. 19. § 19-1. Søknad om dispensasjon. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3
 3. Plan- og bygningsloven kapittel 19. Dispensasjon: § 19-1. Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøkna
 4. Dette var bakteppe for Plan- og bygningsloven fra 2008, som skulle sørge for samordning og avveining av samfunnsinteresser generelt og i arealbruk spesielt. En evaluering av Plan- og bygningsloven ble igangsatt i 2014, EVAPLAN 2008. Forskerne har særlig sett på byutvikling, regional og lokal utvikling, infrastruktur og folkehelse

PBL for praktikere fra Byggtjeneste er et verktøy som forenkler forståelsen av Plan- og bygningsloven (PBL). Plan- og bygningsloven kan være krevende å tolke og forstå, derfor er PBL for praktikere et unikt verktøy som gir en praktisk tilnærming til loven og gjør arbeidsdagen enklere plan- og bygningsloven § 11-6. I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 19 kan imidlertid kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra planer. Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at kommunen kan dispensere fra lov, forskrift og planer. Bestemmelsen oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan. I tillegg, og dette gjelder også hvis vi fritar for søknadsplikt, så har du som tiltakshaver ansvar for at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk. Relevant lovverk. Pbl § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver. plan- og bygningsloven §§ 19-1 til 19-4. Hva kan det dispenseres fra? Det kan dispenseres fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan for eksempel dispenseres fra arealplaner, byggeforbud i strandsonen (pbl § 1-8), forskrifter og lokale vedtekter dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-3, gjelder dispensasjonen for tidsrommet du har fått innvilget. Når tiden er ute er du selv ansvarlig for fjerning / opphør av bruk. Vedtak om dispensasjon har en gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom tiltaket ikke e

PS 14/13-Bruksendring naust - Levanger kommuneSituasjonskart og planbestemmelser

Krav til begrunnelse for vedtak om dispensasjon etter plan

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon for overskridelse av byggegrense for plassering av inntil 1 m mur med gjerde i eiendomsgrense som vist på situasjonsplan og fasader. Tillatelse til tiltak gis etter plan- og bygningsloven § 20-3 på følgende vilkår: 1 Plan, bygg og eiendom. Her finner du alt om byggesaker, hvilke planer som gjelder og hvordan du går frem. Saksinnsyn Sjekk og følg status i byggesaker, plansaker, heissaker, tegninger og postliste. Hva gjelder for eiendommen Reguleringsplaner, finn størrelse, gårdsnummer og bruksnummer. Planinnsyn. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har utarbeidd ein ny rettleiar for dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Rettleiaren er meint å vere ei hjelp til kommunane ved behandling av dispensasjonssaker, men kan òg vere til nytte for tiltakshavar, konsulentar og andre

Plan- og bygningsloven - Wikipedi

Webinar: 19. mai - Kurs i plan- og bygningsloven. Linda Williamsen 07.05.2020 Tid: Tirsdag 19. mai, kl. 18:00 - 20:30 Sted: Webinar. Oppdatering 19. mai: Link til webinaret er sendt ut til de som har meldt seg på Vassdrags- og Energidirektorat 05.04.2017 Gjeldende plan: Kommuneplan for Sandnes kommune 2015-2030 med bestemmelser og retningslinjer. Byggesakssjefens vurdering: Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at kommunen kan gi dispensasjon dersom følgende to vilkår er oppfylt og i forhold til omgivelsene, jf pbl §§ 29-1 og 29-2. Ansvar Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser gitt i og i medhold av plan- og bygningsloven. VEDTAK A. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra regulert byggegrense mot gnr 136 bnr 212 B I plan- og bygningsloven kapittel 4 er det inntatt generelle utredningskrav. I § 4-2 andre ledd er det bestemt at kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn Oversikt over relevante kurs innen Plan og bygningsloven i Bergen. Det finnes mange kurs innen Plan og bygningsloven i Bergen, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Plan og bygningsloven kurs i Bergen fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Plan og bygningsloven kurs

Plan- og bygningslo

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke noe man har krav på, men kan gis på nærmere bestemte vilkår. Det følger direkte av lovens ordlyd at dispensasjon ikke skal innvilges dersom hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008 nr. 71) ble endret på en rekke områder i 2017. Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og rettspraksis. Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende fo Planlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven (tekstversjon) (1.1M) Thumbnails Document Outline Attachments. Previous. Next. Highlight all Match case. Whole words. Presentation Mode Open Print Download Current View

Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og det private og for hva eiere kan sette i gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine. En rekke sektorlover kan også ha betydning, for eksempel veiloven, forurensningsloven og naturvernloven 3.6 Plan- og bygningsmyndighetenes tilsynsoppgave 17 3.7 Nærmere redegjørelse om plbl §§ 110-112 19 3.7.1 Innledning 19 3.7.2 Straffereglene og forvaltningssanksjonene i plbl 19 3.7.3 Felles for plbl §§ 110-112 20 3.8 Anvendelsen av Plbl § 110 21 3.9 Anvendelsen av plbl § 111 28 3.10 Anvendelsen av plbl § 112 3 Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlige etter Plan- og bygningsloven Eiendom I følge ny Høyesterettsdom HR-2015-537-A kan ulike ansvarlige i en byggesak komme i erstatningsansvar for det tap en kjøper eller andre tredjemenn har lidt som følge av at den ansvarlige ikke har gjort jobben sin

Byggesaksnøkkelen loser deg gjennom plan- og bygningsloven med forskrifter. Informasjon og verktøy du trenger for å forberede og utarbeide en byggesøknad Plan og bygningsloven kap.19 regulerer dette forholdet: §19.2 gir kommunen anledning til å gi dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt Forslag om NYE ENDRINGER i Plan- og bygningsloven Postet den 10. juli 2020 10. juli 2020 av Motvind Norge Dersom regjeringen får gjennom forslaget, blir kommunenes muligheter til å styre arealbruken i svekket Plan- og bygningsloven § 19-2 er en generell dispensasjonsregel, i tillegg finnes spesielle unntaksregler 4. Endringer som følge av ny lov Ny lov (av 2008) trådte i kraft 1. juli 2009 Kapittel 19 erstatter § 7 Vilkårene for dispensasjon ble klargjor Hjemmelen til å dispensere finnes i plan- og bygningsloven (plbl.) § 19-2. Dispensasjon innebærer at et byggetiltak, til tross for at det ikke oppfyller krav i plan eller lov, likevel er lovlig så langt dispensasjonen rekker. Hvor lenge dispensasjonen varer vil bero på vedtaket. En dispensasjon kan være både permanent og midlertidig

Etter plan- og bygningsloven § 19- kan dispensasjon bare bli gitt dersom omsyna bak føresegna. Link til plan- og bygningsloven kapittel om dispensasjon. Veiledning til søker - søknad om dispensasjon etter plan‐ og bygningslovens kapittel 19 Klage på vedtak etter Plan - og bygningsloven § 19 -2 Plan arkitekter AS påklager på veg ne av Norgesgruppen AS vedtak fattet av Verdal kommune i sak 554/17. Vedtaket påklages med hjemm el i Forvaltningsloven § 28. Søknaden gjelder dispensasjon fra reguleringsplan «Holbergs Plass», planid. 2010013, på G/B.nr. 18/36//0, Verdal Plan- og bygningsloven av Carl Wilhelm Tyrén - Les bok Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19. Last ned skjema med vedlegg her: >> Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i plan og bygningsloven (pdf) Skjema fylles ut på papir og sendes til: Løten kommune, postboks 113, 2341 LØTEN elle

Plan- og bygningsloven - Slik søker du om bruksendrin

Plan- og bygningsloven § 19-2 omhandler dette forholdet. Skal du søke dispensasjon må du derfor vise at hensynet bak plankravet/delingsforbudet ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 3. Privat ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-5 Etter plan- og bygningsloven § 16-5 kan kommunen i visse tilfeller gi private grunneiere samtykke til å ekspropriere rettigheter som er nødvendige for gjennomføring av en reguleringsplan. Når slikt samtykke gis, er det den private grunneieren som blir ekspropriant Dispensasjon i medhold av kapittel 19 i plan og bygningsloven Kommunen har samlet en del informasjon knyttet til dispensasjon i en egen veileder. Formålet med denne veilederen (PDF, 750 kB) er å forklare hva dispensasjon egentlig er, gi en oversikt over vilkårene for at kommunen skal kunne gi dispensasjon og vise hvordan søkere bør begrunne søknaden

Tiltak i strandsonen: Skal du dispensasjon? - Codex Advoka

plan- og bygningsloven § 21-9. Et minimumskrav i så måte er at selve byggeprosessen, det vil si det fysiske arbeidet, er satt i gang. Venter man for lenge må derfor ny søknad innsendes og nytt behandlingsgebyr betales. Det er derfor svært viktig å komme i gang med arbeidet senest innen tre år etter at tillatelse er gitt. Tre ukers. forurensningsloven og PBL, og denne sammenheng se på hvordan PBL kan brukes sammen med forurensningsloven for å redusere forurensning ytterligere. Klif har i svaret til departementet lagt vekt på å drøfte de bestemmelsene i plan-og bygningsloven (PBL)vi mener kan gi et vesentlig bidrag til arbeidet med å redusere og hindre forurensning Kort om arbeidsprosessen Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan (Plan- og bygningsloven. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon for overskridelse av byggelinje. Tilbygget kan plasseres ca 5 m over byggegrensen. Tillatelse til tiltak gis etter plan- og bygningsloven § 20-3 på følgende vilkår: 1. Plan- og bygningsloven med forskrifter og vedtekter må følges. 2

Klageinstansens prøvingsplikt etter forvaltningsloven § 34

Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL) Overordnet forvaltning av byggesaksdelen i PBL innehas av Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper samt driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter PBL Som hovedregel skal bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold ved behandlingen av byggesøknader, jf. plan- og bygningsloven § 21-6 første setning. Imidlertid har vi en unntaksregel i norsk rett som sier at hvis « det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden.

Plan- og bygningsloven § 21-10 fastslår at søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattesten bekrefter at byggearbeidene er ferdige og at de er utført i tråd med tillatelse gitt av bygningsmyndighetene. I de aller fleste tilfeller markerer også ferdigattesten slutten på bygningsmyndighetenes befatning med byggesaken Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven. En annen måte å markere at et kulturminne er verneverdig på, er listeføring Våre advokater står bak standardverket Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Flere av våre advokater har bakgrunn fra plan- og byggesaksbehandling i det offentlige, og har inngående kjennskap til regler og system, både på administrativt og politisk nivå, noe som er svært viktig i disse sakene Forskriftene til loven (TEK17 og SAK17) er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven Alle ansatte og ledere (bygg, entreprenører - tekniske fag) som i sitt arbeid må forholde seg til kravene i Plan- og bygningslov, TEK17 og SAK10 med veiledninger. Les mer om Norsk Fagutdanning AS. Se flere kurs fra Norsk Fagutdanning AS (142) 5 Kurs i Plan og bygningsloven Påmeldingsskjema Kontakt os

Detaljregulering for Røbekk gravlund - Molde kommune

Plan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 3. oktober 2019 nr. 1304 (i kraft 1. januar 2020) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved forskrift av 11. juni 2018 nr. 854 ((lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni. Byggesaksforskrift til plan - og bygningsloven, SAK10 - med veileder Byggetekniske forskrift til plan - og bygningsloven TEK10 - med veileder Alt skal være tilgjengelig på nærmeste bibliotek. Lov og forskriftstekstene kan du også få på internett- adressenwww.dibk.n Plan- og bygningsloven gjelder selv om forskriften åpner for unntak. Det er viktig at også bygninger som skal brukes til andre midlertidige formål oppfyller et minimumsnivå av sikkerhet. Brann- og redningsvesenet har formelt ingen rolle i byggesaksbehandling, men kommunen bør benytte kompetansen i brann- og redningsvesenet og søke råd i byggesaker Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. Søknad dispensasjon fra plan og bygningsloven (pdf) Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven (word) Skjemaet fylles ut og sendes til Løten kommune, postboks 113, 2341 LØTEN. Ev Plan- og bygningsloven (pbl.) § 18-3 er den grunnleggende hjemmel for å kreve refusjon for utgifter til vei, vann og avløpsanlegg og fellesarealer. Etter pbl. § 18-3 første ledd, kan den som vil «legge, omlegge, fornye eller utvide godkjent offentlig veg eller godkjent offentlig hovedledning for vann og avløpsvann» kreve sine utlegg refundert fra øvrige eiendommer som nyter godt av.

Offentlig ettersyn og høring - forslag til

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven • §19-2 andre ledd skal lyde/ I Prop. 149 L (Ikke vedtatt): • Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Dersom andre viktige samfunnshensyn tilsier det Byggesaksenheten behandler din søknad etter Plan- og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) og veileder til TEK17, Forskrift om byggesak (SAK10) og veileder til SAK10. I tillegg er kommuneplanens arealdel, Grimstad kommunes veinormal og evt. reguleringsplan som gjelder for din tomt, viktige styringsverktøy Plan-og bygningsloven § 19-2. Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynen Les mer om Plan- og bygningsloven. Lovdata. Byggereglene hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2 Norsk Kommunalteknisk Forening 2016 • Plan- og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) (Lovdata) • Byggteknisk forskrift (Lovdata) • Byggesaksforskriften (Lovdata) Ikraftsetting av ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) er nærmere beskrevet i rundskriv H-1/10. NKF byggesak og NKF plansak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartemenet laget et lovspeil til ny plan- og.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan - MestervikPorsgrunn kommune

Kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for å sikre jordbruksarealene. Her er en gjennomgang av de ulike virkemidlene i lovverket, og hvordan disse kan brukes for å styrke jordvernet i kommunen I vurderingen skal det også legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål. Se nærmere om dette under nasjonale og viktige regionale hensyn. Det er kommunen som er gitt myndighet etter søknad til å dispensere fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter eller arealplaner vedtatt i medhold av loven, jf. §§ 19-2 og 19-4 - Plan- og bygningsloven har et potensial for å bli en felles arena for samfunnsutvikling og et viktig redskap for å realisere det grønne skiftet, mener Nils Aarsæther ved Norut. Aarsæther er tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT, og har sammen med Hanssen vært redaktør på de to bøkene

 • Sledetrall pulverheksa.
 • Diktet gråter du aldri.
 • Hytte movatn.
 • Teamarbeit bedeutung.
 • Kan nordmenn kjøpe sommerhus i danmark.
 • Tingshuset krylbo.
 • 1910 reformen.
 • Verlagshaus jaumann weil am rhein.
 • Cómo quedó la selección mexicana.
 • Ceres mythologie.
 • Kanel barn.
 • Touchdown points.
 • Hvordan dannes sukrose.
 • Polizei magdeburg anzeige.
 • Breitling logo.
 • Panini tauschbörse stuttgart.
 • Vaiana muffins.
 • Studentenwerk potsdam wohnen.
 • Steven spielberg height.
 • Filippa k sale.
 • Mieszkania do wynajecia berlin wedding.
 • Miste studierett uib.
 • Böhnlein bamberg bestellung.
 • Mosley diet recipes.
 • Evangelische allianz karlsruhe.
 • Kort frisyre rundt ansikt.
 • One esslingen muttizettel.
 • Horoscopo diario terra.
 • Metro last.
 • Lerret 5 meter.
 • Forsinkelsesrenteloven § 3a.
 • Rettferdighet skole.
 • Amy poehler filmer og tv programmer.
 • Thai airways fly.
 • Findus ansatte.
 • Gimp download.
 • Fredrik solvang foreldre.
 • Spenningsrekka kjemi 2.
 • Rolle der frau in spanien heute.
 • Sunn snacks sjokolade.
 • Marlon langeland far.