Home

Lønnsramme førsteamanuensis

Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn

Lønnsramme 24 som gjelder for førstestillinger og postdoktor har alternativ 1 som går fra 57 til 65, alternativ 2 går fra 58 til 66 osv. Siste med tillegg for tid i stilling er alternativ 8 som går fra 64 til 72. Alternativ 9 til 21 går fra 65 til 77 Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat En førsteamanuensis er en vitenskapelig ansatt ved universitet og høgskoler. For å kunne ansettes som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarende dokumentert kompetanse på et aktuelt fagområde.. Førsteamanuensisstillinger finnes innenfor alle typer fagfelt, og det er vanlig at du har spesialisert deg innen et eller flere områder av fagfeltet 2 LØNNSRAMMER Gjeldende fra 1. mai 2016 1. 0. 1. 2 3: 4 5: 6 7: 8 9: 10 11: 12 13: 14 15: 16 20: 24 28: nr. alt. LR02 . 1. 19: 20 21: 22 23: 24 26: 27 2

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

LO Stat, Unio og YS Stat 6 Lønnsplan Stillingskode Stillingsbetegnelse Lønns-ramme Ltr Spesielle god-skrivingsregler, fellesbest. § 5 B 90.850 TEKNISK DRIFT OG VAKT- OG RESEPSJONSTJENESTE M.V. 1215 Sikkerhetsbetjent LR0 Få riktig lønn ved tilsetting i Den norske kirke (rettssubjektet) Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske kirke og hvordan du får riktig lønnsinnplassering

Førsteamanuensis utdanning

Førsteamanuensis er en høyere vitenskapelig stilling og et formelt akademisk kompetansenivå (betegnet førsteamanuensiskompetanse) ved universiteter og høyskoler i Norge.Stillingen er faglig og administrativt likeverdig med stillingen seniorforsker (forsker II) i instituttsektoren.I European Framework for Research Careers tilhører førsteamanuensisstillinger kategorien R3 lektor (stillingskode 955 og lønnsramme 93001) lektor med opprykk (stillingskode 966 og lønnsramme 93101). I oversikten over lønnsrammer finner vi de aktuelle lønnsrammene i en tabell. Radene viser til hvilket ansiennitetstrinn man er på. Kolonnene viser til eventuelle lokale tillegg man har opparbeidet seg Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 En lønnsramme angir hvilket startlønnstrinn en stilling har og hvilke lønnstrinn man kan rykke opp til ut fra ansiennitet (antall år). De aktuelle lønnstrinnene stilles opp i en lønnstabell.. I lønnssystemet i staten er det til sammen 43 lønnsrammer

Siste nytt om lønnsoppgjøret ditt. Søk i tariffavtaler eller se oversikt over avtalene Fagforbundet er part i. Se mer he Førsteamanuensis 1011 60-74 532 300-691 400 Førstelektor 1198 60-74 532 300-691 400 Universitetslektor 1009 51-66 456 400-594 400 Forsker Renholdspersonale mv. i lønnsramme Renholder 1130 30-39 343 000-381 200 Fagarbeider m/fagbrev 1203 32-40 350 700-386 200 Ansatte i staten får sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. 14 100 (nærmere 75 %) av Forskerforbundets yrkesaktive medlemmer er statsansatte

Gjennomsnittlig årslønn (inkludert tillegg og bonus) i staten for ansatte med mer enn fire års utdannelse var 585 600 kroner i 2013. De store gruppene førstelektor, førsteamanuensis, høyskolelektor, forsker, universitetslektor, postdoktor og doktorgradsstipendiat ligger alle under gjennomsnittet (se faktaboks) Førsteamanuensis: ltr 60 - 85 (517 700 til 910 900 kroner) Konsulent: ltr 38-52 (366 400 til 451 300 kroner) Førstekonsulent: ltr 43 -61 (392 100 til 527 500 kroner) Seniorkonsulent: ltr 49 -69 (430 100 til 611 700 kroner) Rådgiver: ltr 50 -74 (436 900 til 673 800 kroner) Seniorrådgiver: ltr 62 -93 (537 700 til 1 100 800 kroner

Få riktig lønn ved tilsetting i Den norske kirke

C-tabellen og T-A-tabellen produseres ikke lenger. På denne siden finner du formler for beregning av lønn og trekk for kortvarige permisjoner Lønnsramme for førsteamanuensene! Kjell Erik Lommerud professor Institutt for økonomi. Det er ansiennitet i stillingen - ikke totalt i staten - som teller, så en nyansatt førsteamanuensis vil nå starte i lønnstrinn 57, og så bevege seg sakte men sikkert opp til lønnstrinn 63,. OsloMet - storbyuniversitetet - Den lokale lønnspolitikken omfatter alle ansatte ved universitetet. Lønn er en viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at universitetet rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte og motiverte medarbeidere som bidrar til at virksomheten når sine mål KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge

Førsteamanuensis - Wikipedi

 1. Oversikt - Jobb - Ledige stillinger ved NTNU. Ledige stillinger - Jumbotron bild
 2. Lønnstrinn og statens lønnsregulativ 2018 - 2019. Drømmer du om lønnsøkning, og lurer på hva du får om du går opp noen lønnstrinn? Payr har svaret
 3. Krav til ny innplassering (Lønnsplan, kode, lønnstrinn m/alternativ for de i lønnsramme) Hovedtariffavtalenes pkt. 2.5.3 nr 2 åpner for at det etter avtale med de tillitsvalgte også kan gis tidsavgrenset eller varig lønnsendring når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), eller stillingskode 1013 Professor, (ltr. 72-80) (NOK 667.200-813.400), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen Dersom en f.eks. ved nytilsetting av en førsteamanuensis på 43/44 år (gjennomsnittlig tilsettingsalder mann/kvinne, for laveste faste vitenskapelige stilling ved universitetene) må man i motsetning til det UiS ofte utlyser i lønnsramme 25 ltr. 58 alt. 2, på 491400, tilsette vedkommende helt i toppnivået, alternativ 13, for å matche en jevnaldrende skolelektor uten doktorgrad sin. Førsteamanuensis lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, stillingskode 1011 - lønnsramme 24, ltr 57 -76, førstelektor etter stillingskode 1198 - lønnsramme 24, ltr 57 - 76 og høgskolelektor etter stillingskode 1008 - lønnsramme 25, ltr 46 - 69. Fra lønnen trekkes lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse Stilling som førsteamanuensis er lønnet på samme nivå som forsker 1109, i lønnsramme LR 24. Han gjør ikke gjeldende fortrinnsrett til stilling som professor, som er høyere lønnet enn stillingen han hadde. Også for stilling som førsteamanuensis er norsk doktorgrad eller tilsvarende kompetanse et grunnvilkår

Yrkeskatalogen er basert på standard for yrkesklassifisering (STYRK98). Den sjusifrete yrkeskoden brukes ved innrapportering Lurer du på om din lønn er riktig? Skal du ha lønnsforhandlinger? Eller har du andre spørsmål om lønn? Vi svarer på ofte stilte spørsmål om lønn Dette skal du tjene som lektor Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune Hvis du ser på s. 32 i tariffavtalen for Akademikerne står det oppgitt SKO 1408, lønnsramme 21, og så står det 1 el 2 i siste kolonne. Det viser til spesielle godskrivingsregler som står på side 12, og da skal du også få godskriving for din høyeste utdanning, dvs enten for bachelor eller master

Forskjellen på en lønnsramme og en direkte innplassert stilling (som f.eks. rådgiver) er at i en lønnsramme så går en automatisk opp i lønn nesten hvert år i begynnelsen, mens en i en direkte plassert stilling er avhengig av det en får i sentrale og lokale lønnsoppgjør. Send meg gjerne en PM om du lurer på detaljer omkring dette 24 ledige jobber som Førsteamanuensis er tilgjengelig i Ski på Indeed.com. Førsteamanuensis/Førstelektor, Stipendiat, Forsker og mer Lønnsplassering og bruttolønn for 1011 Førsteamanuensis og 1098 Førstelektor pr 01.05.2015: Tjenesteansiennitet : Lønnsramme: 0: 1: 2: 3: 5: 7: 9: 11 : nr. alt 1198 Førstelektor, 1011 Førsteamanuensis og 1109 Forsker - plassert i lønnsramme 24. Lønnsrammen er endret slik at de med 3 års ansiennitet eller lengre raskere får ansiennitetsopprykk. 1 352 Post do c tor - overføres fra direkteplassering til lønnsramme 24. Overføringe

VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Vi har studiesteder i:Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Troms Hva den enkelte førsteamanuensis får i lønnsøkning er først klart i oktober når de lokale lønnsforhandlingene skal være sluttført. Opprykk for lønnsramme I 2007 ble alle stillinger i lønnsramme gitt et gjennomgående lønnstrinn i opprykk. Førstestillingene ble plassert i en ny lønnsramme 24 og gitt ett trinn i bunn 6 1011 Førsteamanuensis 1198 Førstelektor Tj.Ans 0 1 2 3 5 7 9 11 Alt.1 503 000 512 000 521 300 530 500 540 500 550 900 561 800 583 00 Stilling som førsteamanuensis, stillingskode 1011, lønnes etter lønnsramme 24, lønnstrinn 57-77 i statens lønnsregulativ, brutto fra kr 482.500,- til kr 710.100,- per år. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn

Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune - Norsk

Førsteamanuensis og førstelektor lønnes etter lønnsramme 24 (kr 468 400 - 620 500). Høgskolelektor lønnes etter lønnsramme 25 (kr 396 900 - 552 700). For særs kvalifiserte kandidater kan det forhandles om ytterligere lønn 2 - Tilsettingsprosess for førsteamanuensis 1/2 2 Tilsettingsprosess for førsteamanuensis sist oppdatert . 31.01.2017: Prosesstrinn Utføres av Adm. system Utlysing; 1. Identifisering av behov for stilling Institutt 2: Avklaring av finansiering, lønn (lønnsramme) Institutt (og ev. fakultet) 3 Forslag til utlysningstekst og stillingsomtale. Jobbnorge ID: 195363 Om stillingen Ved Handelshøyskolen NMBU er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse. Den som ansettes vil inngå i et team på organisasjon og ledelse, som bidrar på tvers av våre studieprogrammer i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi og entreprenørskap og innovasjon

En forsker er generelt en person som arbeider med forskning, og brukes ofte som en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger og aktiviteter.Tittelen er i sin videste forstand knyttet til en forskningsaktivitet en utøver uavhengig av formalkompetanse eller ansettelsesform. Forsker brukes både som en samlebetegnelse på personer som arbeider med forskning og som. Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 45130 4 - Tilsettingsprofesso for førsteamanuensis II 4 Tilsettingsprosess for førsteamanuensis II - tilsetting uten forutgående kunngjøringsist oppdatert 30.04.2015 Prosesstrinn Utføres av Adm. system 1 Identifisering av behov for II-stilling/kandidat Institutt 2 Avklaring av finansiering (lønnsramme) (finansieringskilde) Institutt (og ev.

Bruk av lønnsramme ved utlysing I hovedtariffavtalens lønnsplaner er enkelte stillingskoder plassert i lønnsspenn. Det er ikke nødvendig å bruke hele spennet som er oppgitt. Det er anledning til å søke opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor basert på avlagt doktorgrad 1198 Førstelektor, 1011 Førsteamanuensis og 1109 Forsker - plassert i lønnsramme 24. Lønnsrammen er endret slik at de med 3 års ansiennitet eller lengre raskere får ansiennitetsopprykk. 1352 Post doctor - overføres fra direkteplassering til lønnsramme 24 Førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet The 3IN University Alliance is pleased to invite staff and students to a joint webinar on Wednesday 18 November 2020 at 15:00-18:00 CET.The webinar will be hosted University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (FHWS) Stilling som førsteamanuensis kode 1011 lønnes etter lønnsramme 24 i statens lønnsregulativ (lønnstrinn 57 - 76) brutto fra kr 448 200 til kr 643 500 per år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Vanligvis vil en førsteamanuensis bli lønnsmessig innplassert i spennets grunntrinn, ltr. 57

Hovedtariffavtalene i staten 16

 1. Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt innsats
 2. Lønnsramme 25 (just 10, alle +1) 1010 Amanuensis Lønnsramme 25 (just 10, alle +1) 0966 Lektor: Lønnsramme 31 : 1011 Førsteamanuensis Lønnsramme 24 : 1198 Førstelektor Lønnsramme 24: 1012 Høgskoledosen ; Gyldig 1. mai 2019 - 15. september 2020
 3. Mer om lønnsramme for førsteamanuenser. Ja, noen førsteamanuenser får automatisk lønnsopprykk ved ansiennitet. Eksempelvis vil en førsteamanuensis med innplassering i alternativ stige 1 og fiktiv ansiennitet fra oktober 2006 få automatisk lønnsopprykk fra ltr 58 til ltr 59 fra 1. oktober 2008
 4. Førsteamanuensis innen entreprenørskap. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.. NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju.

Lønnsramme FriFagbevegelse

Lønnsplassering for postdoktor - henvise til lønnskode 1109/lønnsramme 24 for postdoktor i staten. (lønnstrinn 57-65, se punkt under UiO forrige side) For nærmere spørsmål, ta kontakt med Avdeling for forskningsstøtte. Ahus, Avdeling for forskningsstøtte. Vedtatt i ledergruppen for forskning, september 2016. Revidert januar 201 Alle får et generelt tillegg på minst 12.000 kroner med virkning fra 1. mai. Mange av våre medlemmer som er på lønnsramme og har topp ansiennitet, får 1 lønnstrinn i opprykk fra 1. juli Professor, førsteamanuensis, lektor eller stipendiat? Se hva du bør tjene i vår lønnsoversikt! Ny lønnsramme : Betydning av lønnsøkning - Endring i lønnsrammene. LR) eller lønnsspenn (direkteplassert). Sort fet skrift viser endringsområde Stillinger på lønnsramme har automatiske opprykk til høyere lønnstrinn med stigende ansiennitet, mens stillinger på lønnsspenn ikke har det. Lønnsramme 24 gjelder for førstestillinger (førsteamanuensis, førstelektor, og førstebibliotekar og postdoktor) og har alternativ 1 som går fr

Statens lønnsregulativ Hovedlønnstabell 2020 Stico

 1. Professor/førsteamanuensis i prosjektledelse Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som professor/førsteamanuensis i prosjektledelse. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har for tiden tilsatt 17 professorer, 6 professor II, 16 i mellomgruppestillinger (faste tilsatte), 7 postdoktorer og 35 stipendiater
 2. Førsteamanuensis/professor innen botanisk økologi tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) ( NOK 542.400-741.300), eller stillingskode 1013 Professor, (ltr. 72-80) (NOK 667.200-813.400), avhengig av kvalifikasjoner..
 3. Forsker, førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar overføres til ny lønnsramme (24). Det er ikke avsatt midler til justeringsforhandlinger. Vi er tilfreds med å ha kommet skritt på veien mot likelønn, men vi forventer at fokuset på likelønn vil fortsette ved neste års hovedoppgjør, sier Lilleheie

Søk etter Nokas-jobber i Råde. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 17.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet professor II/førsteamanuensis II i x ved institutt for x, det x fakultet - tilbud om tilsetting (Vi viser til din søknad på ovennevnte stilling.) XX har vedtatt å tilsette deg som professor II/førsteamanuensis II i x for x år/for den tid du innehar overlegestilling i x ved Universitetssykehuset Nord Norg

Faglige stillinger - Universitetet i Agde

 1. Lønnsramme: Kommer helt an på hvor mange vi lurer behandler. Tiltredelse: Fort! Før folk flest får nyss i at dette er humbug. Stig Leirdal, førsteamanuensis, PhD Helsevitenskap Idrett,.
 2. http://akademikerne.no/filestore/File_library/Lnn_og_tariff/Lnnsoppgjret_2016/protokollinklstatenstilbud5og6.pd
 3. Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk Date: 2020-08-27 (New) Job Description: For stilling som universitetslektor kreves: Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % a
 4. Vil du være leder for Norges største fagmiljø i landskapsarkitektur? Om stillingen. Ved Fakultet for landskap og samfunn er det fra 1. juni 2021 ledig en stilling som instituttleder ved Institutt for landskapsarkitektur
 5. Arbeidsgruppa foreslår at det må utvikles klare kriterier for pedagogisk basiskompetanse for stillingene som universitetslektor, førsteamanuensis og professor. For professorer skal det stilles noe høyere krav enn de andre to stillingsgruppene
 6. De sitter med en lønnsramme som førsteamanuensis og de fortsetter med stort sett de samme oppgaver men som professor, sier han. - De vippes bare over til lønnsspennet til professor med bare noen få trinns opprykk
 7. imum lønnstrinn 50, alternativ 8, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. innenfor Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid har som mål å føre fram til faglig kompetanse på nivå med førsteamanuensis

Lønnsramme: høgskolelektor LR 25, forsker 1108 LR 25, førsteamanuensis LR24. Lønnsramme-alternativ: Dersom du er plassert i grunnstigen, er det . alt. 1. Dersom du har fått ett lønnsopprykk ved lokale forhandlinger tidligere, blir det . alt. 2, to lønnstrinn gir . alt. 3 Få norske professorer er i nærheten av en årslønn på 1,2 millioner kroner, som er topplønn for denne gruppen. Til tross for at professorene er lønnsvinnerne blant de vitenskapelig ansatte de siste årene, er det langt igjen før de nærmer seg topplønn, skriver Forskerforum.no.. Professorene har hatt den største lønnsveksten blant de vitenskapelig ansatte de siste fem årene Lønnsramme: høgskolelektor LR 25, forsker 1108 LR 25, førsteamanuensis LR24. Lønnsramme-alternativ: Dersom du er plassert i grunnstigen, er det alt. 1. Dersom du har fått ett lønnsopprykk ved lokale forhandlinger tidligere, blir det alt. 2, to lønnstrinn gir alt. 3 osv Ny lønnstabell A i staten fra 1. mai 2016 - med økningen på hvert lønnstrinn Ltr Gammel Ny Økning 15-16 Ltr Gammel Ny Økning 15-16 19 286 900 290 200 3 300 61 519 800 525 800 6 00 Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysninger om lønn for alle personer som er ansatt i Norge. Tallene samles inn gjennom et system kalt A-meldingen.. Etter innsamling grupperes opplysningene om enkeltpersoner etter forskjellige kombinasjoner av yrke, arbeidstid, sektor og kjønn

Lønnstabeller og -satser - For ansatte - Universitetet i Osl

Stillingskode 58 Sykepleier finner du i lønnsramme 2601. Hvis du har fire års lønnsansiennitet, skal du minst ha lønnstrinn 21. Ved å gå inn på lønnstabellen ser du at dette tilsvarer kr. 328 800 per år. Har du fire års ansiennitet i Oslo kommune får du i tillegg kr. 11 000,- per år jfr. avtale om stabiliseringstillegg budsjettramme (definert som samlet lønnsramme 2016) redusert med minst 5 % (effektivitetskravet). • NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund har fått et tilsvarende • Erik Solligård ( førsteamanuensis, ISB / FoU-leder anestesiavdeling. St. Olavs H) • Geir Slupphaug (professor, IKM 2 . 1555 Sokneprest Tj.ans. 0 2 4 6 8 9 10 13 14 15 16 20 24 28 Alt.1 470 100 478 300 486 100 494 600 503 400 512 600 521 600 531 500 541 700 552 400 562 800 573 300.

I 1996 hadde fakultetet 147 årsverk utført av gruppen amanuensis/førsteamanuensis. Det er grunn til å anta at denne gruppen i de nærmeste årene vil bli betydelig redusert. Jeg vil anta at det er sannsynlig at ca. 100 av disse vil få opprykk til professor med en kostnadsramme på nærmere 7 mill. kr. som må dekkes av fakultetets ramme Bruk av lønnsramme ved utlysing I hovedtariffavtalens lønnsplaner er enkelte stillingskoder plassert i lønnsspenn. Det er ikke nødvendig å bruke hele spennet som er oppgitt. Det er anledning til å søke opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor basert på avlagt doktorgrad Vi tilbyr lønnsplassering i lønnsramme 20, alternativ 10, ltr. 54 (p.t. kr 479 600,-). Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen

Lønn/tariff - HV

Lønnstabeller - Wiki - innsida

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Søg efter nye Assistent løn-jobs i Norge. Bekræftede arbejdsgivere. Gratis, hurtig og nem måde at finde et job med mere end 16.900 opslag i Norge og andre store byer i Danmark Det vert umogeleg å løfta definerte grupper på landsbasis, som t.d når tilsette med mastergrad har fått auka minstelønna eller når førsteamanuensis gjekk over frå lønsspenn til å vera i ei lønnsramme med lønsvekst etter tjenestetid. Alle slike sentrale lønnsløft vil ta slutt. Forskjellane aukar internt på universitetet Lønnsramme nr. alt. Lønnstrinn LR02 11-32-LR03 33-LR04 34-LR09 35-LR10 37-LR11 LR12 LR14 38-LR15 47-LR16 LR17 42-LR18 51-LR20 50-LR21 46-LR22 45-LR23 53-LR24 65-LR25 59-LR27 LR28 LR29 Førsteamanuensis Førstelektor Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Klinikkveterinær Høgskoledosen I Norge brukes tittelen innen høyere utdannelse i formen høgskolelektor eller universitetslektor. De formelle kravene til en universitetslektor er i Norge omtrent de samme som de tradisjonelle kravene til en lektor på gymnasnivå, dvs. hovedfag, mastergrad eller tilsvarende

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos førsteamanuensis Bjørn Eske Sørensen, tlf. 73 59 68 33, e-post: bjorn.sorensen@ntnu.no eller laboratorieleder Torkjell Breivik, tlf. 91897873, e-post torkjell.breivik@ntnu.no. Lønn m.m. Stillingen plasseres i overingeniør kode 1087 eller senioringeniør kode 1181 Kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Begynnerlønnstrinn Årslønn inkl sos. kost 1011 Førsteamanuensis LR24 57 538 000. Ansatt i perioden 1.1.19 - 30.4.19 får minimum lønnstrinn 54 (lønnsramme 20, flyttes fra alternativ 9 til alternativ 10, evt. med fiktiv ans.) Startet i perioden 1.5.18 til 31.12.18, og som er innplassert på lavere lønnstrinn enn 54, gis 1 lønnstrinn i tillegg ved å flyttes fra alternativ 9 til alternativ 1

 • Cineplex obscura ulm.
 • Vandring hos demente.
 • Gaustad sykehus.
 • Golfutstyr sverige.
 • Frühstück bei tiffany moon river songtext.
 • Lag din egen musikkvideo gratis.
 • Uskyldige rampestreker.
 • Diy workshop frankfurt.
 • Highway 1.
 • Sølden alpint.
 • Peach eyeshadow.
 • New yorker butikker i norge.
 • Utfattig kryssord.
 • Dominante og recessive gener eksempler.
 • Førstehjelpskoffert konfirmant.
 • Snøballkrigen dvd.
 • Ceo implenia norge.
 • Alarm sengevæting.
 • C41 entwicklung zuhause.
 • Bürgeramt bonn beuel.
 • The schuyler sisters lyrics.
 • Dip dye hår hjemme.
 • Syre base ph.
 • Putekasse tegning.
 • Noah cyrus all falls down chords.
 • Knete für kleinkinder test.
 • Nav skanning forside.
 • Røyk pris.
 • Zubereitung couscous salat.
 • Hyttetrender 2017.
 • Hva er upasteurisert melk.
 • Sarpsborg 08 strikkegenser.
 • Mtb oslo.
 • Kvalme svimmelhet slapphet.
 • Sy med kantbåndsapparat.
 • Israels huvudstad.
 • Golfutstyr sverige.
 • Typisch norddeutsches bier.
 • Hvilke hvite blodceller fagocytterer kroppsfremmed materiale?.
 • Kubota minigraver.
 • Kone monospace.