Home

Deponering definisjon

Deponi - Wikipedi

Deponering var lenge den vanligste måten å kvitte seg med avfall på. I dag er det et uttalt mål at man vil legge minst mulig avfall på deponi. Begrepet brukes om alle typer mer eller mindre midlertidige lagre av noe en ønsker å bli kvitt, slik som snødeponier og slamdeponier, Definisjon av deponere i Online Dictionary. Betydningen av deponere. Norsk oversettelse av deponere. Oversettelser av deponere. deponere synonymer, deponere antonymer. Informasjon om deponere i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv 1. lagre på forsvarlig og hensiktsmessig måte deponere avfall på havbunnen 2. overgi i forvaring Hun deponerer verdipapirene i en bankbok Deponering av muddermasser på land som medfører fare for forurensning krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 selv om tiltaket ikke er omfattet av forskriftens virkeområde. § 3 tredje ledd bokstav d: Oppgraving, redeponering og isolering av forurenset jord er unntatt fra denne forskriftens virkeområde, men krever tillatelse av forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 11 Lær definisjonen av deponere. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene deponere i den store norsk bokmål samlingen Deponi for ordinært avfall. Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall, og som ikke overskrider grenseverdiene for utlekkingspotensial for ordinært avfall (se Avfallsforskriftens kap. 9, Vedlegg II, pkt. 2.3.1.; Forurensede masser opp til grense for farlig avfall

2 Definisjoner Deponering - Permanent plassering av masser. Etter plan- og bygningsloven er et tiltak midlertidig hvis det varer mindre enn to år. Plassering av masser i 2 år eller mer behandles som permanente tiltak. Masseoppfylling - Brukes i denne veilederen om alle mottak for rene masser. Dette inkluderer rene massetipper omfattes av definisjonen av nedbrytbart avfall og derfor ikke berøres av forbudet mot deponering. Blandet avfall hvor grenseverdiene i forbudet overskrides på grunn av innhold av ikke-nedbrytbart materiale, vil heller ikke omfattes av forbudet. Det er i slike tilfeller vesentlig at det foreligge

Deponere - Definisjon av deponere fra Free Online Dictionar

Deponering av farlig avfall er regulert i Avfallsforskriftens kapittel 9. I vedlegg til dette kapittelet beskrives krav til avfallsbesitters basiskarakterisering / beskrivelse av avfallet i forkant av innlevering til deponi. Ønsker du som kunde generell informasjon om farlig avfall, tar du kontakt med vår markedsavdeling Deponering av avfall fører til utslipp av næringssalter og andre stoffer som bidrar til å redusere kvaliteten på lokale vannressurser og påvirker bruksmulighetene til friluftsformål som bading, fiske m.v. Avfallsanlegg båndlegger arealer og forårsaker nærmiljøproblemer i form av lukt, støy, skadedyr m.v. og legger beslag på betydelige arealer Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall 2 Definisjoner Deponering Permanent plassering av masser. Etter plan- og bygningsloven er et tiltak midlertidig hvis det varer mindre enn to år. Plassering av masser i to år eller mer behandles som permanent tiltak. Masseoppfylling Brukes i denne veilederen for alle mottak for rene masser. Dette inkluderer rene massetipper Deponering av rene masser Innhold Det er en sterk befolkningsvekst i Trondheimsregionen, som fører til stor byggeaktivitet til ulike formål i mange år framover. Å finne tilstrekkelig egnet areal til deponering av rene masser er en utfordring

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg. Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne Hva er deponering i gjeldshøve? Etter Lov om deponering i gjeldshøve av 17. februar 1939 nr. 2, § 1 kan Norges Bank motta penger eller finansielle instrumenter til deponering når skyldneren ikke får gjort opp sin gjeld fordi fordringshaveren ikke kan eller vil ta imot beløpet, eller hvis beløpet er omtvistet mellom to eller flere kravshavere, og flere gjør krav på beløpet Siden butikken selv kan sette vilkår for returen, så har du som forbruker heller ikke krav på pengene tilbake med mindre dette klart er avtalt mellom deg og butikken på forhånd. Om dette er viktig for deg, så spør på forhånd om det er åpent kjøp eller deponering, og hva som er vilkårene for dette i butikken. 2. Angrerett - fjernsal definisjonen i forurensningsforskriften § 2-3 bokstav a. Normverdiene er gitt i vedlegg I til for-skriften. Eventuelt innhold av andre helse- eller miljøfarlige forbindelser, som det ikke er utarbeidet normverdier for, må også vurderes. Jord- og steinmasser med opphav i syredannende bergarter, f.eks. alunskifer, anses alltid so

Definisjoner og faguttrykk. Her har vi samlet en del faguttrykk og begreper du kan støte på i hverdagen. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål Dersom overskuddsmassene er forurenset i henhold til definisjonen for forurenset grunn i forurensningsforskriften kapittel 2, er det ikke tillatt å gjenbruke massene i ett annet byggeprosjekt. Dette følger av § 2-5 i forurensningsforskriften hvor det står at forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg Kompostering beskriver nedbrytningsprosessen som organisk avfall gjennomgår for å bli til ny jord.. Bønder har til alle tider samlet opp og fordelt gress- og planteavfall, for eksempel under frukttrær.Nedbrytningen har deretter skjedd i det tempo naturen har muliggjort (kaldkompost).I møkkakjelleren har tempoet i nedbrytningen vært raskere Her finner du informasjon om rene masser. Rene masser må leveres med egenerklæring. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere

Forskrift om deponering av avfall - Lovdat

Avfall med bromerte flammehemmere. Typiske avfallstyper som inneholder bromerte flammehemmere, er EE-produkter (plast og kretskort), isolasjonsmateriale (bl.a. ekspanert polystyren (EPS, eller hvit isopor), ekstrudert polystyren (XPS) og cellegummi), kjøretøy og tekstiler Arr er fast bindevev som oppstår som følge av en skade i et vev. I huden vil det dannes arr hvis skaden går ned i lærhuden. Arrdannelsen skjer ved at skaden først fremkaller en innvekst av bindevevsceller (fibroblaster) og små blodkar. Etter hvert blir det flere bindevevsfibre og færre blodkar. Arret blir da blekt. Arr kan i mange tilfeller gi en viss skrumpning av vevet Du irriterer deg kanskje over naboen som stadig har fester med høy musikk eller har en hage hvor alt vokser vilt og trærne kaster lange skygger over soleplassen din? Omvendt: Du bor i et borettslag hvor det i følge husordensreglene skal være stilt etter kl. 22, kan jeg likevel ha fest? Her kan du få [

Hemokromatose er en tilstand kjennetegnet ved unormalt store jernlagre i kroppen. Vårt vanlige jernbehov er 1-2 mg daglig, og kroppen har ikke noen mekanisme for aktiv utskillelse av jern. Jernopphopning i kroppen kan skyldes en arvelig tilstand (primær hemokromatose) eller forårsakes av langvarig inntak av jerntabletter, av alkoholmisbruk eller at man har fått mange blodtransfusjoner. Definisjon retningslinjer: Retningslinjene er ikke rettslig bindende, men av veiledende og informativ karakter. Innenfor disse områdene tillates det deponering av snø i forbindelse med brøyting/snørydding av offentlig veg. Områdene skal i snøsesongen brukes til deponering av snø Her finner du nyttig informasjon om avfallstypen mineralull/isolasjon. Du kan også laste ned et utskriftsvennlig fraksjonsmerke Deponering av avfall kan overføre miljøproblemer til kommende generasjoner, fordi disse utslippene kan fortsette i svært lang tid etter at avfallet er deponert, også etter at deponiet er avsluttet. Utlekking av miljøgifter, luktplager, smittefare, skadedyr, forsøpling, støy og båndlegging av arealer er andre negative sider ved deponering

deponere - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Betongveilederen 2017, versjon 1.00 Opprettet 30.03.2017 1:00 Retningslinjer for prøvetaking av tunge rivemasser_ver 1.00.docx Side 2 av 4 avfbygganl, Avfall fra byggeaktivitet, næringsavfall, avfallsbehandling, gjenvinning, forbrenning, deponering, nybygging, rehabilitering, rivingAvfall, Bygg og. Dokument navn: Prosedyre for håndtering og identifisering av farlig avfall.docx Versjon : 1.0 Dato: 03.03.2017 Godkjent av: TE Side: 2 ( 34 Miljørisikovurdering t deponering av inert avfall Bakgrunn Sirkula IKS ønsker å søke om å avsette et nytt område på eksisterende deponi for deponering av inert avfall. Bakgrunnen for dette er at mengden inert avfall som leveres til Heggvin er stor, og det er behov for å øke kapasiteten 3 Definisjon hentet fra avfallsforskriften kapittel 9 Deponering av avfall. 4 Definisjon hentet fra avfallsforskriften kapittel 16 Radioaktivt avfall. 5 antall nøytroner i kjernen. Ustabile (radioaktive) isotoper av samme grunnstoff har forskjellige radioaktive egenskaper

NGm3: Hva kan deponeres på de ulike deponiene

 1. g, attvinning, forbrenning, deponering, kjeldesortering, søppel, matavfall.
 2. ise
 3. Definisjoner § 1-3. Opplysningsplikt § 1-4. Virkeområdet for bestemmelser som omhandler utvalgte naturtyper § 1-5. Byggesaksbestemmelsenes virkeområde for fartøy Andre del. Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader. Kapittel 2 Tiltak som krever søknad og.
 4. Title: Forord Author: Olav Skogesal Created Date: 11/4/2010 11:08:22 P
 5. Dette har til dels sammenheng med definisjoner og kategorisering innenfor internasjonale regler, i første rekke OSPAR-konvensjonen. Det totale bildet er derfor nokså komplisert. Det sier seg selv at verken de nasjonale eller folkerettslige reglene er utformet med tanke på CO 2 deponering

 1. Artikkel 1 - Definisjoner. I denne konvensjon gjelder følgende definisjoner Enhver stat eller Det europeiske fellesskap kan ved undertegning eller ved deponering av sitt ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokument oppgi det territorium eller de territorier som konvensjonen får anvendelse på
 2. Deponering har vokst noe siden nedgangen i 2011. Foto: Statistisk sentralbyrå, Avfallsregnskapet for 2015 På stedet hvil. Materialgjenvinning har stått på Det er hovedsakelig en endring av definisjon av biprodukter som gir utslag på statistikken
 3. Veidekke / Bergmesteren Raudsand (BMR) planlegger mottak av store mengder kvikksølvholdig avfall, til sammen nesten 500 tonn årlig. Dette er forsøkt holdt hemmelig i samarbeid med Klima- og miljødepartementet (KLD). Transport og deponering av kvikksølvholdig avfall er ikke behandlet i konsekvensutredningen (KU) som var på høring. I et brev sendt KLD 19.9 2018 informerer BM
 4. dre avfall. Kjeldesortering er ei forutsetning for å kunna gjenvinna avfallet. Nyttar kjeldesortering
 5. Innført forbud mot deponering av organisk materiale (trevirke) Gjennomføre ny strategi for økt innsamling av farlig avfall 1. april 2012 . g-l Krav til avfallsplaner (1) Krav til avfallsplan er fra 1. juli 2010 hjemlet i byggteknisk forskrift til plan- og bygningslove

Definisjonen i Forurensningsloven: avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Deponering, deponiene og rehabilitering av Langøya På sortere.no finner du informasjon om hvordan og hvorfor du kildesorterer. Men hva er poenget med kildesortering? Svarene finner du her.Du kan også velge avfallstype under for å lese mer om den enkelte avfallstype Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Målet er å produsere mindre avfall, samtidig som vi utnytter ressursene bedre

gjenvinning - Store norske leksiko

 1. Fagsamling for kommunalteknikk Pr. 25.05.2005 Tittel Språk Pris 3. Offentlige bygg og eiendom (forts) NS-EN 1504-serien : NS-EN 1504-1 Produkter og systemer for beskyttelse av betongkonstruksjoner - Definisjoner, krav, kvalitetskontrol
 2. Moms er en avgift som betales til staten ved salg av alle varer og tjenester som inngår i ledd i prosesser som gir en vare merverdi.. Grunnlaget for moms som avgift er den merverdien som blir tilført varen eller tjenesten på hvert ledd i en produksjonsprosess eller en distribusjonsprosess
 3. Definisjoner Sluttscenarier for produkter & materialer: Gjenbruk - Gjenbruk av et bestemt materiale betyr å bruke det igjen til samme formål som det opprinnelig ble laget for. Noen Deponering - Ved deponering eller søppelfylling plasseres avfall inn i en haug og dekkes med skitt og andre materialer
 4. Norges Bank er et eget rettssubjekt, som eies av staten og har en uavhengig rolle i det norske myndighetsapparatet. I sentralbankloven heter det: Banken skal utøve sin virksomhet i samsvar med de økonomisk-politiske retningslinjer som er fastlagt av statsmyndighetene, og med de internasjonale forpliktelser landet er bundet av
 5. Deponering og annenhånds bruk av overskudd av steinmasser Med valgt to-løps tunnelkonsept vil det bli tatt ut ca 3,5 mill prosjekterte faste m3 fjell fra traseen. Med konvensjonell drift vil massene bli tatt ut fordelt på 8 - 9 tverrslag samt eventuelt også fra påhugg i Oslo. Steinmassen er i hovedsak av god kvalitet og kan knuses til pukk o

UNDER KLIMAKVOTEREGIMETS DEFINISJONER 26 CO2-deponering i undergrunnen er ikke i seg selv en ny aktivitet. I USA har man deponert CO2 i (delvis) tømte oljereservoarer på land siden 1970-tallet.12 CO2-deponering under havbunnen har først blitt aktuelt i de senere år Vi gjør problemavfall til ressurser. Ruteretur har så langt i år sikret innsamlingen av PCB-ruter fra hele landet. Av dette glasset blir det produsert kvm isolasjon (20 cm tykk). Trevirket og metallet fra disse PCB-rutene utgjør tonn som går til energi- og metallgjenvinning. Miljøgiften PCB blir uskadeliggjort i spesialovner med høye temperaturer Arbeidstakere skal vernes mot på eksponering for asbest. Asbest ble tidligere brukt som isolasjonsmateriale og asbeststøv kan være kreftfremkallende Ny kunnskap fra gamle sjødeponier. Fra 1960 til 1994 ble det deponert store mengder gruveavfall i Jøssingfjorden og Dyngadjupet i Rogaland. Nå har forskere undersøkt hvordan livet på sjøbunnen er eksponert mot giftige metaller 20-30 år etter endt deponering av kobberholdig gruveavfall

registrering, arkivering og deponering av klientmapper i barnevernet innenfor rammen av gjeldende lover og retningslinjer. 2. VIRKEOMRÅDE Denne retningslinjen gjelder for barnevernsaker som er opprettet etter Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100. 3. DEFINISJONER 3.1 Definisjon av barnevernsa Revidert utslippstillatelse til deponering av avfall på Heggvin - Sirkula IKS Fylkesmannen i Hedmark oversender revidert utslippstillatelse til deponering av avfall på Ordinært avfall, jf. definisjon i avfallsforskriften §9-3 punkt f) og §9-4 a) kap.9 Farlig avfall som kan deponeres i egen celle på ordinært deponi,.

eksponering - Store medisinske leksiko

Innsamlingsløsninger for bedrifter Her finner du en oversikt over hvilke fraksjoner, tømmefrekvenser og dunkstørrelser vi tilbyr. Ta kontakt på mail eller telefon 38272600 for bestilling av abonnement og pris.. Dunkene /sekkene faktureres pr.kvartal, eventuelt justert for start/stopp datoer Deponering ville ført til høyere klimagassutslipp grunnet biologisk nedbrytning til den kraftigere klimagassen metan. På landsbasis inneholder utsortert restavfall av omtrent 52 % karbon av biogent opphav og 48 % karbon av fossilt opphav Våre hotell klassifiseres fra enkleste standard, 1 vinge, opp til 5 vinger. Vi benytter også et + for å fremheve hotell som er bedre enn normalt i sin kategori. Vår klassifisering er ikke alltid lik den offisielle. Klassifiseringen er basert på rommets/leilighetens standard, men også på hotellets beliggenhet og fasiliteter

Åpent kjøp og deponering av varer ved kjøp i butikk

deponeringsavtale på engelsk. Vi har én oversettelse av deponeringsavtale i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Å forstå hva naturfaglige begreper betyr og å skjønne naturfagspråket er viktig for å forstå selve fagets innhold. Arbeid med begreper er derfor grunnleggende i naturfag, og det er viktig å variere metoder i dette arbeidet for å nå flest mulig elever Den sirkulære økonomien representerer muligheter og håp for en ny, positiv utvikling i global økonomi og velferd i møtet med dagens spente situasjon i Midtøsten, flyktningestrømmer og frykt for at arbeidsplasser forsvinner med digitalisering. Det er nødvendig med felles innsikt i denne økonomiske modellen, som er en parallell til jorden som et økologisk system, fo

Seponere Tidsskrift for Den norske legeforenin

Definisjonen på biodrivstoff er enkel: Det er drivstoff laget av biologisk materiale. Les om SINTEFs kompetanse på Biodrivstoff. «Problemet» med biodrivstoff er at samme drivstoff kan produseres av forskjellige råvarer, og samme råvare kan gi flere typer drivstoff med forskjellig kvalitet. Rene jungelen dette Deponering av skatt og trygdeavgift 8-4.1 Forarbeider og forskrifter 8-4.2 § 8-4 første ledd - Om deponering av skatt og trygdeavgift På denne bakgrunn er ikke lenger selskapet omfattet i definisjonen av arbeidsgiver i skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav c Deponering (av testament) - ordning hvor testamenter kan sendes til den lokale tingretten som besørger testamentet registrert og oppbevart i sitt arkiv. Sterkt anbefalt i det faren for (utilsiktet) ødeleggelse eller forsvinning av testament reduseres betraktelig. Tjenesten er belagt med et engangsgebyr á 0,8 R (pr. 1.8.2015 kr 688). Dødsb Ved deponering og avlevering av elektronisk materiale skal definerte data migrerast ut frå systema. IT systema i seg sjølv er difor ikkje gjenstand for bevaring. Med arkivuttrekk meinast eit definert sett av tabellar som er migrert ut av eit system, som til sammen utgjer det som er rekna for å vere den bevaringsverdige informasjonen i systemet deponering •Økende andel av postsmoltprod • Vi trenger en klar definisjon på hva fiskeslam er og hvilken ressurs det er innen jordforbedring eller gjødsel • Innhenting av kunnskap om både innhold, nyttemuligheter og hensiktsmessig bruk av denne type gjødsel fra FOU og oppdretter

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Det er mer en avansert form for deponering. Å deponere avfall har EU som kjent lagt ned forbud mot, sier Raahauge. - De norske dekkene blir ikke resirkulert. Ja, ifølge bransjen og den offentlige statistikken så blir norske dekk gjenvunnet, men ikke ut i fra vår definisjon. De norske dekkene benyttes so Deponering av isolatorer • Deponering av SiO2 - LPCVD eller PECVD kan benyttes - < 500 °C, LTO = low-temp oxide, amorft - Kvaliteten er ikke så god som for oksyd fremstilt ved termisk groing! • Brukes som isolasjon eller som offer-lag • Etses med HF • Deponering av Si 3N 4 - Brukes til passivering - Som maske ved visse. Per definisjon er mengden av EPS fra bygg som finnes i den innenlandske avfallsstrømmen forsvinnende liten, og selv når vi tar høyde for den utbredte bruken av EPS i emballasje, Selv som deponering på fyllplasser er siste utvei,.

Deponering og langtidslån - Nettsted for samlingsforvaltnin

Vinduer med ftalater og eventuelt andre miljøgifter vil ikke uten videre falle inn under definisjonen av farlig avfall, men de må sorteres ut, behandles slik at det ikke er fare for forurensning og leveres godkjent mottak. Glasset bør materialgjenvinnes. FARLIG AVFALL - Vinduer TIps Vinduets produksjonsår står ofte stemplet på den blank Her finner du skjema for å tinglyse ektepakt.Vær oppmerksom på at det finnes egne skjema for ektefeller, og for registrerte partnere. Pass på at alle sidene i skjemaet har underskriftsfelt

Selgeren kan ikke ta noe gebyr for at du angrer. Du har krav på å få tilbake alle kronene du har betalt, men det er du som må betale returen, så sant du fikk beskjed om det på forhånd, eller dere ikke har avtalt noe annet Definisjoner. Med disponering av slam menes: a) Bruk, det vil si anvendelse og spredning av slam på jordbruksarealer, på grøntarealer, som ingrediens i organisk gjødsel Deponering, det vil si permanent oppbevaring av slam som avfall på avgrenset område (Skal man ha mer enn bare deponering med utbetaling mot en kvittering/bekreftelse skal det fort koste mer men da får man også mer igjen for pengene). Gjelder det kjøp av ny båt, blir saken en ganske annen -- se her . Å betale forskudd når båten er i produksjon er greit, men å ikke ha en bankgaranti i fall verftet går nedenom, er en høyrisikosport som bør være forbeholdt de aller. 4.3 Definisjoner I ny § 3-13-3 i forskriften foreslår vi en bestemmelse med sentrale definisjoner. Definisjonene av avfall, forbrenningsanlegg og farlig avfall er knyttet til definisjonene i henholdsvis forurensningsloven og i avfallsforskriften, se bokstav a til c. Definisjonen av fangst og lagring av CO

 • Mehrere jpg zusammenfügen.
 • Diy workshop frankfurt.
 • Amerikanske skostørrelser barn.
 • Rock musikk.
 • Loriot poster.
 • Kort frisyre rundt ansikt.
 • Beste utestedene i london.
 • Römische götter jupiter.
 • Pride and prejudice movie setting.
 • Kink i nakken sykemelding.
 • Å pæl.
 • Marcialonga 2018 resultat.
 • Melde flytting altinn.
 • Premenopause.
 • Border collie eigenschaften.
 • Symptomer brudd i foten.
 • Hvorfor går jorden rundt solen og ikke omvendt.
 • 1 zimmer wohnung münchen provisionsfrei.
 • Hva er høyesterett.
 • Highway 1.
 • Office depot privatperson.
 • Oep einnsyn.
 • Pigghuder sirkulasjon.
 • Oxygym stavanger.
 • Typisch norddeutsches bier.
 • Svømmeklubb oslo barn.
 • Itromsø feedback.
 • Brigade.
 • Himakånå.
 • Pdf textfeld einfügen.
 • Vitser om tjukke folk.
 • Femund fjellstue.
 • Restaurant dresden striesen.
 • Objektiv definisjon.
 • Pappas appar.
 • Rådyr fotspor.
 • Cambridge city.
 • Fargekorrigering hår.
 • Ventetid anda lote.
 • Husbåt blocket.
 • Minecraft night vision potion recipe.