Home

Samhandlingsreformen stortingsmelding 47

2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Samhandlingsreformen - Forord Rett behandling - på rett sted - til rett tid I min første uke som helse- og omsorgsministe r reiste jeg landet rundt for å se og lytte o Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge som ble presentert av daværende Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i Jens Stoltenbergs andre regjering gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen.Rett behandling - på rett sted - til rett tid 19. juni 2009. Reformen trådte kraft 1. januar 2012 Regjeringen la i stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) fram den omfattende samhandlingsreformen. Denne ble vedtatt 27. april 2010, og trådte i kraft 1. januar 2012. Noe av begrunnelsen for samhandlingsreformen finner man i slagordet: «Mer helse for hver krone» Hva det er som konstituerer oss og dem. Stortingsmelding 47, samhandlingsreformen (2008-2009), er et dokument som har skaffet seg stor plass i norsk offentlighet og debatt. Det er et godt utgangspunkt for min analyse fordi det setter teksten i posisjon til å si noe om hvilke grupper som anses for å ha særskilte utfordringer Samhandlingsreformen i sin helhet. St.meld nr. 47 Samhandlingsreformen i kortversjon Artikkel | Sist oppdatert: 03.10.2014 Hva er egentlig Samhandlingsreformen? Hvorfor har en vedtatt å innføre denne reformen? Her finner du svaret - i kortformat. Hva er samhandlingsreformen? Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning

I juni 2009 la regjeringen frem stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Stortingsmeldingen ble vedtatt av Stortinget 27. april 2010. På denne siden finer du litteratur om samhandlingsreformen og rapporter fra arbeidsgrupper som har tema knytttet til utviklinghemming, nedsatt funksjonsevne og samhandling Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra 1.januar 2012. Realiseringen bygger på et bredt sett av virkemidler, og det vil være variasjoner i hvordan reformen gjennomføres lokalt. Samhandlingsreformen kan innebære store endringer i lokale samarbeidsstrukturer, organisering av tjenester o Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. januar 2012. Hvordan har det gått, og hva er veien videre? Samhandlingsreformen er en koordinerings- og retningsreform, der økonomiske, juridiske, organisatoriske og faglige virkemidler skal fremme mål om helhetlige pasientforløp, mer forebygging, økt brukerinnflytelse og sikre en bærekraftig utvikling () Stortingsmelding 47 om samhandlingsreformen (2008-2009) og ny Nasjonal helse- og omsorgsplan (2010-2011) er sammen med nye lover og forskrifter som følger av samhandlingsreformen vurdert som de grunnleggende dokumentene i denne studien. Samhandlingsreformen implementeres 1. januar 2012

Samhandlingsreformen Notater 13/2012 6 Statistisk sentralbyrå 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for samhandlingsreformen er ifølge St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid, at helsevesenet står overfor tre hovedutfordringer. Disse utfordringene består i at pasientene St.meld. nr. 47 (2008-2009) - Samhandlingsreformen - vedlegges protokollen. II . Dokument 8:63 S (2009-2010) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en ny velferdsreform - vedlegges protokollen

Dette ga 1956 treff i søkemotorene BIBSYS, NORART og IDUNN. Søkeordene har en klar tidsmessig avgrensning siden samhandlingsreformen først ble presentert gjennom Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen - rett behandling til rett tid. Alle artiklene er derfor fra perioden 2008-2016 Regjeringen la i april 2011 fram en stortingsmelding og to lovforslag som danner grunnlaget for samhandlingsreformen. Hovedmålet er å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det blir også økt vektlegging av forebygging. Meldingen Nasjonal helse- og omsorgsplan beskriver virkemidlene i samhandlingsreformen Ifølge Stortingsmelding 47 - Samhandlingsreformen (heretter kalt reformen) er bedre samhandling et av helse- og omsorgstjenestens viktigste utviklingsområder. Samhandling fremheves som sentralt for å sikre målet om en sammenhengende og helhetlig tjeneste til pasientene (1) Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om samhandlingsreformen i helse- og omsorgssektoren. Merkandene i innstillingen til saken som et flertall står bak, vil være førende for Regjeringens politikk på området i tiden framover. Stortinget har også behandlet representantforslag fra Venstre om en ny velferdsreform. Forslagene fikk ikke tilslutning fra noen av de andre partiene

Samhandlingsreformen - Wikipedi

Etter samhandlingsreformen har det vært en liten økning i reinnleggelser fra sykehjem til sykehus. Det gjenstår å se hvilken betydning etablering av kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) vil ha for denne pasientpopulasjonen. Ordningen ble innført i perioden fra 2012 til 2016 Guide to infection control for kindergartens (3rd edition, amended 8 September 2020 Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Nasjonal veileder for samhandlingsavtaler. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Forskrift om kommunal betaling av utskrivningsklare pasienter. Regjeringen. Helsedirektoratet. KS. Riksrevisjonen 201 Etter en stadig utsatt fødsel nedkom statsråd Bjarne Håkon Hanssen med Stortingsmelding 47, 2009 - Samhandlingsreformen - på avslutningsdagen for stortingsperioden. Dette er den store helsepolitiske saka som AP og den rødgrønne regjeringa går til valg på Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) Rett behandling - på rett sted - til rett tid var på mange måter den norske befolknings møte med den fremtidige helsereformen, eller samhandlingsreformen. Reformens far, daværende helse- og omsorgsminister, Bjarne Håkon Hanssen (Ap) sier dette i stortingsmeldingens forord

Samhandlingsreformen - noen rettslige aspekter

Lovteksten bygger på St.meld. nr. 47 (2008-2009): Samhandlingsreformen. Helseforetakene og den kommunale helsetjenesten skal samhandle. I proposisjonen heter det at reformen skal bidra til en mer effektiv ressursbruk samlet sett, og slik sikre en bærekraftig utvikling av helse- og omsorgssektoren St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen: rett behandling - på rett sted - til rett tid. Flere eksempler. På 1980-tallet ble denne politikken endret (Meld. St. 13 (2012-2013), s. 14). Meld. St. 13 (2012-2013). Ta heile Noreg i bruk: distrikts- og regionalpolitikken Samhandlingsreformen i helsevesenet innebærer i all hovedsak at ansvar og arbeidsoppgaver blir flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten, og at tjenester som i dag produseres, finansieres og utføres på ulike nivåer i helsetjenesten blir mer sammenvevd Samhandlingsreformen stiller nye krav til samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom Helse og omsorgstjenestelovens nedfelte plikt om. å inngå lokale, juridisk bindende samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak, samt Ny. folkehelselov. Startskuddet var 1. januar 2012, reformen innføre Samhandlingsreformen er en av de større reformene i helsetjenesten, og skal som som en av flere målsettinger sikre mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av helsetjenesten. 3 1. Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009

Samhandlingsreformen ble innført i 2012 med bakgrunn i Stortingsmelding 47 (2009) om kommunenes ansvar for å bidra til en bærekraftig helsetjeneste. Riksrevisjonen leverte i januar i år en rapport etter undersøkelse av ressurs- utnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlings-reformen (dokument 3:5, 2015-2016) Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr. 47). Med implementeringsstrategier mener jeg å undersøke om kommunene har satt seg spesifikke mål og har langsiktige planer ift. implementering av Samhandlingsreformen. Kommunene forventes å overta oppgaver fra Helseforetak og i møte med den nye helsepolitiske statusen velger kommunene ulike. SAMHANDLINGSREFORMEN I juni 2009 ble Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Rett behandling - på rett sted - til rett tid - Samhandlingsreformen, fremlagt. Målet med samhandlingsreformen er å forbedre samhandlingen mellom nivåene i helsevesenet og dermed benytte ressursene på en bedre måte enn i dag Iverksettingsprosessen ble imidlertid preget av betydelige utfordringer, særlig på grunn av raskere utskriving av mer pleietrengende pasienter Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge som ble presentert av daværende Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i Jens Stoltenbergs andre regjering gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009.

Samhandlingsreformen svekker psykisk helsearbeid Kommunene gir i økende grad et tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Dette er i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, men går ut over det forebyggende psykiske helsearbeidet Stortingsmelding m: 47 (2008--2009). Samhand.lingsreformen: Rett behandling-på rett sted -til rett tid legger opp til at oppgaver som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten, over tid skal overføres til kommunene. Samhandlingsreformen bidrar til at arbeidet blir mer prioritert Samhandlingsreformen ble lansert våren 2009 (Stortingsmelding nr. 47). Meldingen bruker store ord om formålet, nemlig å sikre at den norske velferdsstaten er bærekraftig også for framtidige generasjoner. De viktigste elementene i reformen er at: Spesialisthelsetjenesten skal spesialiseres enda me BHH la Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) fram 19. juni 2009, siste dag Stortinget var samla før stortingsvalget, og all mediainteresse for stortingspolitiske saker døde hen. Reformen skulle settes i verk for fullt allerede fra 1. januar 2012 Samhandlingsreformen; Stortingsmelding 47. Samhandlingsreformen: Rett behandling p rett sted til rett tid Samhandlingsreformen; Frisklivssentra

Det står skrevet: En diskursanalyse av stortingsmelding 47

 1. 3.2 Om samhandlingsreformen Samhandlingsreformen utgjør en av de største norske helsereformer i nyere tid, og trådte i kraft fra den 1. januar 2012, men reformen er ennå ikke fullt ut implementert. Reformen ble innført som et svar på utfordringer innenfor norsk helse- og omsorgssektor, og av stortingsmelding nr. 47 (2008
 2. Samhandlingsreformen. Vi vil bygge videre på samhandlingsreformen og styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus, slik at pasientene møter en likeverdig helsetjeneste som tilbyr den beste hjelpen og behandlingen.. Pasientene skal oppleve helsetjenesten som helhetlig og sammenhengende
 3. samhandlingsreformen Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om samhandlingsreformen så langt bidrar til å nå overordnede helsepolitiske mål om bedre ressursutnyttelse og tjenester med bedre kvalitet. Undersøkelsen omfatter i hovedsak perioden fra 2012 til septem-ber 2015
 4. Har helse- og omsorgstjenestene endret seg etter samhandlingsreformen? 1 Bamble kontrollutvalg sak 32/13, Porsgrunn kontrollutvalg sak 54/13, Siljan kontrollutvalg sak 20/13 og Skien kontrollutvalg sak 41/13. 2 Stortingsmelding nr. 47 (2008 - 2009) Samhandlingsreformen
 5. ister Bjarne Håkon Hanssen i Jens Stoltenbergs andre regjering gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen.Rett behandling - på rett sted - til rett tid 19. juni 2009

Årsstudium i krisehåndtering, 2013. Lagt ut med tillatelse Samhandlingsreformen er en omfattende snuoperasjon som tar i bruk omdiskuterte virkemidler, både finansielle, faglige og organisatoriske. Startskuddet går ved årsskiftet 2011-2012 og regjeringen ser for seg en gradvis innfasing over fire år. Allerede samme høst som stortingsmelding 47 blei lansert, igangsatte de åtte kommunene i Midt

Om Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) gir endringer for hjemmesykepleien fordi behov for helsetjeneste i størst mulig grad skal gjennomføres i kommunene. Det innebærer at pasienter utskrives tidligere fra sykehus til hjemmesykepleien Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra 1. januar 2012. Kommunen sendte høsten 2011 ut en helseundersøkelse til 2000 av Haldens innbyggere med tanke på å kartlegge og føre en lokal statistikk. Samhandling-reformen Stortingsmelding nr.47. - Regjeringen har funnet det hensiktsmessig at samhandlingsreformen blir lagt fram i form av en stortingsmelding. Dette for å sikre en bred politisk behandling av meldingen, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Stortingsmelding 47 om samhandlingsreformen (2008-2009) og ny Nasjonal helse- og omsorgsplan (2010-2011) er sammen med nye lover og forskrifter som følger av samhandlingsreformen vurdert som de grunnleggende dokumentene i denne studien Samhandlingsreformen regnes av flere som en av de største reformene i norsk helse- og omsorgssektor de siste tiår. Reformen ble introdusert med Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling - på rett sted - til rett tid (heretter omtalt som stortingsmeldingen) og trådte i kraft 01.01.12 Samhandlingsreformen i ek: -ny vår eller nytt virvar? . MONA SØNDENÅ fastlege og kommunelege, Sør-Varanger kommune I Utposten nr. 5/ 2009 ble det redegjort i korte trekk for innholdet i samhandlingsreformen. En Med hurtigtogs fart har Stortingsmelding 47 (2008-2009), to nye lover. samhandlingsreformen. Dette bør settes i et system som blant annet er basert på de nasjonale retningslinjene inne palliasjon. Her bør det regionale kompetansesenteret i lindrende behandling spille en sentral rolle sammen med Avdeling for palliasjon ved St. Olavs Hospital

Video: Samhandlingsreformen: Litteratur - forløpsgrupper Nak

Stortingsmelding 47, 2008-2009: Samhandlingsreformen Lovverk og meldinger for aktuelle fagfelt WHO (2010). Framework for Action on Inter professional Education & Collaborative Practice. (WHO/HRH/HPN/10.3) Oppmerksomhet rundt tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis er oppfølging av en rekk Hensikten med denne studien er å belyse hvordan kommunene i Finnmark har møtt utford-ringene ved implementering av IKT i Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen: «Rett behandling - på rett sted - til rett tid» ble innført i Norge i 2012 (1). Den initierer til bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med fokus på systematisk arbeid med kvalitet og. Helse- og omsorgstjenesteloven er en pliktlov som pålegger kommunene å tilby innbyggerne bestemte helse- og omsorgstjenester. Pasienter- og brukeres rettigheter etter loven fremkommer av pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven har som formål å gi sikre gode tjenester til kommunens innbyggere. Loven opphevet det tidligere juridiske skillet mellom helsetjenester og. Stortingsmelding nr. 47 (2008- 2009) Samhandlingsreformen, rett behandling- på rett sted - til rett tid ble behandlet i Stortinget våren 2009. Reformen skal innfases fra 01.01.2012 og det arbeides for å legge til rette for dette, selv om mye enda er uavklart Prosjektet har vært gjennomført som en prosessevaluering av Samhandlingsreformen i perioden 2012-2015 og vært en del av Forskningsrådets evaluering av reformen (EVASAM). Illustrasjon fra St.meld. nr. 47 (2008-2009) Mål

Forebyggende hjemmebesøk for eldre i Verdal kommune

Samhandlingsreformen - hva nå? Tidsskrift for Den norske

 1. Samhandlingsreformen St,mld nr. 47 I St.mld nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, legges det vekt på samspill mellom helse- og omsorgstjenestens og de ulike ressurser. Det handler om å lage programmer for en mer aktiv pårørendepolitikk, utarbeidelse av en egen frivillighetsstrategi og et utvidet samarbeid både med ideelle organisasjoner og næringsliv
 2. Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester, Kvalitet og pasientsikkerhet i helse og omsorgstjenesten Stortingsmelding 9 (2012-1013) En innbygger - en journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling - på rett sted - til rett ti
 3. NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2013 Rundskriv_IS_1_2013 Samhandlingsreformen Nasjonal-Veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner Demensplan 2015 Mestring Muligheter og Mening Stortingsmelding 25 Nasjonale mål og prioriteringer 2011- Rundskriv Samhandlingsreformen Stortingsmelding 47 Utvikling gjennom kunnskap Strategiplan for USHT 2011-2015 Veileder for kommunal.
 4. Samhandlingsreformen ble innført i Norge 1.1.2012 og kan beskrives som en koordinerings- og retningsreform, hvor økonomiske, juridiske, orga-nisatoriske og faglige virkemidler skal fremme det overordnete målet om helhetlige og smidige pasientforløp (St.meld. nr. 47 (2008-2009); St.meld. nr. 16 (2010-2011))
 5. Stortingsmelding 16 (2011 - 2015), Nasjonal helse- og omsorgsplan. Stortingsmelding 47 (2008 - 2009), Samhandlingsreformen. Stortingsmelding 29 (2012-2013), Morgendagens omsorg. Stortingsmelding 34 (2012 - 2013), Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Stortingsmelding 10 (2012-2013), God kvalitet - trygge tjenester

Samhandlingsreformen : En studie av samhandlingsreformens

Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen peker på at den demografiske og epidemiske utviklingen gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomisk 3.2 Om samhandlingsreformen Samhandlingsreformen utgjør en av de største norske helsereformer i nyere tid, og trådte i kraft fra den 1. januar 2012. Reformen skal nå være fullt ut implementert i kommunene. Reformen ble innført som et svar på utfordringer innenfor norsk helse- og omsorgssektor, og av stortingsmelding nr. 47 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid av Statssekretær Ketil Lindset

Innst. 212 S (2009-2010) - stortinget.n

Statsråd Bjarne Håkon Hansen la den 19. juni frem St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, med undertittelen Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Hovedfokus i meldingen er forebyggende arbeid og tidligere behandling der folk bor Samhandlingsreformen, jf. St.meld. nr. 47 (2008-2009), ble iverksatt 1. januar 2012 og hadde som mål å sikre en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet. En større del av helsetjenesten skulle ytes av kommunehelsetjenesten, slik at veksten i bruk av sykehustjenester ble dempet

Helseprofesjoners samhandling - en litteraturstudie - Nr

Samhandlingsreformen og universitetene 1622 Forsknings- og undervisningsinstitusjonene må komme raskt på banen for at reformen skal lykkes I Stortingsmelding nr. 47 (Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett sted - til rett tid) presenteres god sam-handling som en strategi for bedre helsetjeneste til pasientene Stortingsmelding nr 47 som omhandler Samhandlingsreformen ble vedtatt i juni 2009. Første del av reformen ble satt i verk fra januar 2012, og videre innføring skal foregå i løpet av en fire års periode. Hovedbudskapet her er at vi må få mer helse igjen for hver krone vi bruker til helsetjenester, og redusere veksten i. 2. SAMHANDLINGSREFORMEN OG NYTT LOVVERK 8 2.1. Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 8 2.2 Helse- og omsorgstjenesteloven 8 2.2.1 Samarbeidsavtaler 8 2.2.2 Kommunen må betale for behandling av egne innbyggere på sykehus 9 2.2.3 Kommunen må betale for utskrivningsklare pasienter 9 2.2.4 Øyeblikkelig hjelp som døgntilbud Introduksjon. Sykepleiedokumentasjon aktualiseres som verktøy for kommunikasjon mellom samarbeidende aktører i helsetjenesten gjennom Stortingsmelding 47 om samhandlingsreformen (1,2)

Liv og helse: Samhandlingsreformen (hovedside

 1. SamhandlingSreformen og oSS kene som senere ble til Stortingsmelding 47-2009-Samhandlingsreformen. Bjarne Håkon Hanssen deserterte som vi husker like etter at meldingen var lagt frem, og merkelig nok valgte Anne-Grete Strøm-Erichsen å følge saken opp i sin fulle bredde
 2. nelse om at det er på tide å adressere prosjektet samhandlingsreformen gjennomføringsdel.Mange høyskoler og deres praksisfelt i kommunene har kommet langt på vei i å etablere samarbeidsavtaler,mens andre har data om dagens situasjon som fortsatt er død kapital
 3. Behov for bedre samhandling Behov for bedre samhandling . Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen - rett behandling-på rett sted-til rett tid - påpeker problemer knyttet til arbeidsfordeling og samarbeid mellom forvaltningsnivåene
 4. Stortingsmelding nr.47 (2008-2009) Rett behandling-på rett sted-til rett tid Samhandlingsreformen Stortingsmelding nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing. Overordnet strategi 2011-2015.
 5. I Stortingsmelding nr. 47 (Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett sted - til rett tid) presenteres god sam- handling som en strategi for be dre helsetjeneste til pasientene

3.2 Om samhandlingsreformen Samhandlingsreformen utgjør en av de største norske helsereformer i nyere tid, og trådte i kraft fra den 1. januar 2012, og reformen skal nå være fullt ut implementert i kommunene. Reformen ble innført som et svar på utfordringer innenfor norsk helse- og omsorgssektor, og av stortingsmelding nr Riksrevisjonen trekker frem at HOD i Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) påpeker at kommunale tjenester gjennomgående er billigere enn spesialisthelsetjenester, men at en omfattende undersøkelse av pasientforløp bare delvis var avsluttet da meldingen ble lagt fram for Stortinget. 10 av 14 arbeidsgrupper var ennå ikke ferdige med utredningene sine på dette tidspunktet, og enkelte. Gamle Oppegård rådhus Kolbotnveien 30 1410 Kolbotn. Skip to content. Open toolba Samhandlingsreformen er en av de største norske helsereformer i nyere tid. Reformen trådte i kraft fra 1. januar 2012, men er ennå ikke fullt ut implementert. Reformen ble innført som et svar på utfordringer innenfor norsk helse- og omsorgssektor. Det viktigste grunnlagsdokumentet for reformen er Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Med samhandlingsreformen fra 2012 fikk kommuner og helseforetak en lovpålagt plikt til å inngå samarbeidsavtaler om en rekke forhold. la regjeringen først fram en stortingsmelding og så en lovproposisjon om reformen (St.meld. nr. 47 (2008-2009), Prop. 91 L (2010-2011))

Hjemmesykepleien i samhandling med spesialisthelsetjeneste

Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge som ble presentert av daværende Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen gjennom Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid 19. juni 2009. Reformen trådte kraft 1. januar 2012 Grunnlaget ble lagt frem gjennom en stortingsmelding i juni 2009, og trer i kraft 1. januar 2012. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre. Stortingsmelding 47 (2008-2009) «Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid» ble behandlet og vedtatt av Stortinget våren 2010 (3). Intensjonene i samhandlingsreformen er å sikre bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker Riksrevisjonen kritiserer samhandlingsreformen Pasienter blir utskrevet for tidlig fra sykehusene og får ikke den behandlingen de trenger i kommunene. 1 min Publisert: 12.01.16 — 14.27 Oppdatert: 5 år side

SamhandlingsreformenStudentledere: Bekymringsfullt at diagnoser er upopulære

Samhandlingsreformen - Sak - stortinget

Stortingsmelding 47 (2009-2010) ble lagt fram for Stortinget våren 2009. Samhandlingsreformen ble vedtatt i Stortinget i 2011. Flere oppgaver skal løses av kommunen, det som kan desentraliseres skal desentraliseres mange og komplekse. I St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen: rett behandling - på rett sted - til rett tid finnes noen sentrale grunntanker og idéer som lå bak utarbeidelsen og implementeringen som er vesentlig for å forstå hva reformen innebærer. Ifølge stortingsmelding nummer 47 er det største problemet som trekke

Hva er samhandlingsreformen - Vital Ernærin

- Målet er at flere får et bedre tilbud tidligere. Sykehusene skal ta seg av de alvorlig syke. Det betyr at det vil behandles færre syke på sykehusene og at køene begrenses Samhandlingsreformen: Nye forventninger til fastleger og kommuner Stortingsmelding nr . 47 (2008-2009) om samhandlingsreformen beskriver hvordan kommunen vil bli utfordret med hensyn til sykdomsutvikling, demografisk utvikling og teknologisk utvikling . Oppsummert hand­ ler dette om at andelen eldre øker sterkt Samhandlingsreformen - en ny festtale? Tekst. Tor Levin Hofgaard. Publisert: er i nærheten av den reformen ministeren nå vil presentere i en stortingsmelding i juni. (+47) 23 10 31 30, Tips og tekster redaksjonen@psykologtidsskriftet.no . Annonser og abonnemen

Samhandlingsreformen og spesialhelsetjenesten - Nr 03-04

Samhandlingsreformen krever kortere ventetid og flere hjemmebesøk for fastlegene. - Umulig å gjennomføre, mener fastlege Kåre Reiten I St.meld. 47 om Samhandlingsreformen skjøv regjeringen de vanskelige avgjørelsene foran seg, og sa at de nye oppgavene til kommunene skulle «vurderes» videre. Her er noen av de viktige stridsspørsmålene: 1) Stortingsmelding nr 47 - Samhandlingsreformen her. Samhandlingsreformen skal medvirke til et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Stortingsmelding nr 47 2008-2009. Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid samhandlingsreformen, kjernen i løsningene (Helse- og sosialdepartementet 2009). 2.1 Samhandlingsreformen og behovet for en ny retning I stortingsmelding nr. 47 (2009) presenterer myndighetene samhandlingsreformen. Den har som mål å blant annet danne grunnlag for et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud for pasienter og brukere

Samhandlingsreformen I en ny stortingsmelding legges det vekt på behov for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestens ulike aktører. Vis meny Litteratu Samhandlingsreformen skal bidra til rett behandling - på rett sted - til rett tid. Ressurser skal i større grad brukes til å bygge opp kommunens helse- og 4 Stortingsmelding nr. 47 - Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen i Grenland. Delrapport :: Bamble kommun Samhandlingsreformen har ført til sterkt press på helse- og omsorgstjenestene i kommunene, spesielt i hjemmesykepleien. 44 % av sykepleierne mener hjemmeboende eldre har fått et dårligere tilbud det siste halvannet året. Det viser en ny rapport fra Nova Samhandlingsreformen skal bidra til rett behandling - på rett sted - til rett tid. Ressurser skal i større grad brukes til å bygge opp kommunens helse- og 4 Stortingsmelding nr. 47 - Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen i Grenland. Delrapport :: Porsgrunn kommun Her samles sentrale dokumenter, handlingsplaner og retningslinjer, samt lenker til lovverk og forskrifter og lignende. DOKUMENTER Demensplan 2015 Internkontroll - Hvordan holde orden i eget hus Mestring Muligheter og Mening Stortingsmelding 25 Nasjonale mål og prioriteringer 2011- Rundskriv Samhandlingsreformen Stortingsmelding 47 Utvikling gjennom kunnskap Strategiplan for USHT 2011-2015. Samhandlingsreformen er en stor og omfattende reform som over tid skal bidra til at helsetjenestene i framtida skal ut ves p forskjellig niv i forhold til dagens praksis. Flere oppgaver som i dag gj res p sykehuset i spesialisthelsetjenesten, skal utf res i kommunen. Stortingsmelding nr. 47 (2008- 2009).

 • Breaking bad season 6.
 • Tungolje pris.
 • Video to gif converter hd.
 • Bluthunde rassen.
 • Foss vgs lærere.
 • Weihnachtsoratorium rostock 2017.
 • Urolog drammen.
 • Indeed norge.
 • Media markt kiárusítás.
 • Espely hagesenter drøbak.
 • Metro last.
 • Mercedes benz veteranen club.
 • Klappbord jysk.
 • Adventszauber domberg freising 2017.
 • Bandera nacional de guatemala.
 • Sølden alpint.
 • Hva er digital teknologi.
 • Dynamisk sportsskyting våpen.
 • Samsung clone software ssd.
 • Decleor solkrem test.
 • Fin gave til babyshower.
 • Satellitten.
 • Din kjøreskole stavanger.
 • Verlagshaus jaumann weil am rhein.
 • Loriot poster.
 • Entrepreneur.
 • Fjellrunden trysil kart.
 • Klara klok donald.
 • Bahia playa teneriffa bewertung.
 • Kultur i kambodsja.
 • Skyttergravskrig definisjon.
 • Flyttebyråer oslo.
 • Swedoor utforing.
 • Jivamukti sandnes.
 • Led lyslist 12v.
 • Volbeat rock am ring 2018.
 • Shingel tilbud.
 • Text in bild einfügen app android kostenlos.
 • Redigere bilder til instagram.
 • E bike händler würzburg.
 • Statsbygg lærling.