Home

Nrks vedtekter

Både en NRK-plakat, NRKs vedtekter og en egen kringkastingslov er med på å definere NRK oppgaver og samfunnsoppdrag. NRK-plakaten kom i 2007 og inneholder statens krav og forventninger til NRKs. NRKs totale inntekter har de siste årene ligget på rundt seks milliarder kroner. NRK har i 2019 rundt 3400 medarbeidere fordelt på rundt 50 kontorer rundt om i Norge. Video-glimt fra NRK-historien

NTLs vedtekter for landsmøteperioden 2019-2022 er nå tilgjengelig på nett og vil bli tilgjengelig for bestilling i web2print i begynnelsen av januar. Vedtektene omfatter både forbundets vedtekter og normalvedtekter for organisasjonsleddene i NTL NRK.no er Norges største tilbud på nett: nyheter fra Norge og verden, lokalnyheter, radio- og tv-program, podcast, vær, helse-, kultur-, underholdning-, humor- og. Dette er NRKs videoavspiller. Den strømmer NRKs innhold på et format som enheten din håndterer (HLS, HTML5 eller Flash). Du kan lese mer om avspilleren og hvilke enheter den støtter på hjelpesidene. Opplever du feil med avspillingen eller innholdet kan du ta kontakt med Publikumsservice. Teksting på NRK T

NRKs Journalistlag (NRKJ) er en sammenslutning av Norsk Journalistlags (NJ) redaksjonsklubber i Norsk rikskringkasting og et av NJs konsernlag, jmfr NJs vedtekter. Formålet er å ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser, samt fremme gode kollegiale forhold Vedtekter for KS. Endringer i KS' vedtekter kan bare vedtas av Landstinget, og forslag til vedtektsendringer må være sendt Hovedstyret innen seks måneder før Landstinget skal holdes. Nåværende vedtekter ble vedtatt på Landstinget i februar 2020. Nåværende vedtekter for KS ble vedtatt på Landstinget i februar 2020 Stiftelsens vedtekter kan bare endres ved vedtak i stiftelsens styre; Vedtekstendring trenger ikke godkjenning av styret i Tawfiiq islamsk senter. Stiftelsen har idag en egenkapital på 44 695 00

NRK-plakaten - NRK - Om NRK

Vedtekter for NRK AS fastsatt i konstituerende generalforsamling 30. april 1996, endret i generalforsamling 20. juni 2002, § 3-1 Formål NRKs formål er å tilby allmennkringkasting for hele Norges befolkning i radio og fjernsyn samt på øvrige medieplattformer. § 3-2 NRKs virksomhet NRKs allmennkringkastingsvirksomhet skal utgjøre Når man starter et nytt selskap er du pålagt å lage vedtekter. Det er noen formalkrav til det, og vi har her et forslag som kan brukes som utgangspunkt når du skal lage til ditt selskap. VEDTEKTER FOR FIRMANAVN AS 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets firma er Firmanavn AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registrere uttrykk for at departementet vil vurdere om NRKs vedtekter bør endres i lys av dette. Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær: Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger om nynorskandelen på en tilfredsstillende måte. Allmennkringkastingsrapporten for 2018 tas til etterretning Finansiering Kringkastingsavgiften 1933-2019. Fra etableringen i 1933 og til og med 2019 ble NRK i all hovedsak finansiert gjennom den årlige kringkastingsavgiften, på folkemunne kalt tv-lisensen.NRKs lisensinntekter var i 2018 på 5,68 milliarder kroner, noe som utgjorde 95 prosent av NRKs totale inntekter. Resten av inntektene kom fra utleie av lokaler, utstyr og produksjonspersonell.

Statsråd Anniken Huitfeldt uttaler i protokollen etter årets generalforsamling at hun er godt fornøyd med NRKs utvikling og evne til å fornye seg Språkstyret er NRKs besluttende organ i praktiske, prinsipielle og politiske språkspørsmål. Styrets Sørge for at NRK oppfyller reglene, kravene og forventningene som ligger i NRKs vedtekter, NRK-plakaten og språkreglene i NRK; Sørge for. NRKs vedtekter representerer et høyt antall krav til NRKs programtilbud, med stor variasjon hva angår kvalitative og kvantitative dimensjoner, både på overordnet og mer spesifikt nivå. Det vil i de fleste tilfeller gi tilstrekkelig vurderingsgrunnlag dersom det gjennomgående gi NRKs oppdrag er fastsatt av Stortinget i NRK-plakaten, som er tatt inn i NRKs vedtekter, sammen med flere spesifikke forpliktelser. NRK-plakaten NRKs vedtekter TV 2 inngikk avtale med staten om å være allmennkringkaster på tv fra 2019 og ut 2023. Her finner du avtalene som. NRKs vedtekter har fastsatt mål for NRKs virksomhet både som kulturprodusent og formidler av kulturinnhold produsert av andre i Norge. I følge NRKS vedtekter: «§ 14 NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur» NRK skal formidle og produsere norsk musikk og drama. NRK skal formidle norsk film og stimulere det norske filmmiljøet

Vedtekter, NRK-plakaten m.m. NRKs vedtekter - sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2019 (.pdf) NRK-plakaten gir et samlet uttrykk for NRKs samfunnsoppdrag. NRK-plakaten er i sin helhet innarbeidet i NRKs vedtekter, og er å finne.. geografiske blindsoner». Kravet er foreløpig ikke tatt inn som en del av NRKs vedtekter, men NRK har startet et arbeid for å komme fram til en felles forståelse av hvilke «tematiske og geografiske blindsoner» som finnes i Norge. Spørsmålet er også en del av samtalen i samarbeidsmøter med andre mediehus og interesseorganisasjoner

Slik defineres NRKs oppdrag - Om NRK - Etik

 1. Hammervold mener det er ufattelig at utenriksavdelingen kan motarbeide NRKs egne vedtekter, og det uten å møte konsekvenser. annonse. Han henviser spesielt til §13: «NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid
 2. Ekspedisjonssjefen Viste til at NRK i henhold til selskapets vedtekter normalt skal gå i regnskapsmessig balanse. Hun bemerket at NRK gikk med underskudd i 2019, men at dette skyldes ekstraordinære forhold, i hovedsak at NRKs finansieringsmodell ble endret 1. januar 2020. Ekspedisjonssjefen uttrykte tilfredshet med NRKs økonomistyring i 2019
 3. «NRKs ambisjon er fortsatt å samle folk i Norge rundt felles leirbål, enten det heter «Dagsrevyen», «Valgnatt», som det står i NRKs vedtekter. Det NRK ikke skal,.
 4. NRKs vedtekter og ajourføring av dem - norsk musikk må spilles vesentlig mer Vi viser både til statssekretær Yngve Slettholm 17. oktober i år og ekspedisjonssjef Roy Kristiansen 2. desember om arbeidet med å oppdatere og ajourføre NRKs vedtekter som nå pågår. I sakens anledning vil undertegnede organisasjoner anføre
 5. revidert. Senest av NRKs generalforsamling, som er Kulturdepartementet, i juni 2014. Plakaten eller måldokumentet definerer sta-tens krav og forventninger, og setter dermed rammene for virksomheten NRK driver. I NRKs vedtekter er NRK-plakaten å finne som del 2 - II: NRK-plakaten II NRKs allmennkringkastingsoppdra

Dette er allmennkringkasting - NRK - Om NRK

Vedtekter for Norsk rikskringkasting AS forslag til behandling på ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2019 NRKs kommersielle datterselskaper skal opptre i overensstemmelse med ordinære markedsmessige prinsipper. NRKs revisor skal jevnlig føre tilsyn med dette Under denne overordnede paragrafen i NRKs vedtekter er det mer enn 50 krav som ganske detaljert beskriver oppdraget og hva NRK skal måles på. Å skape økonomisk overskudd og avkastning er ikke blant dem. De samfunnsmessige avkastningene av NRKs virksomhet handler om informasjon, opplevelser, refleksjon, underholdning og fellesskap

NRKs historie - Om NRK - Organisasjo

Rapporten må sies å være usedvanlig velvillig innstilt overfor NRKs eksisterende virksomhet på nye plattformer og NRKs fremtidige handlingsrom. Selv med denne velvillige fortolkningen av vedtekter, NRK-plakat og praksis, innrømmer tilsynet at det ikke er tydelig i vedtektene at NRK kan utnytte alle muligheter for videreutvikling Dette er forankret i både kringkastingsloven, loven om redaksjonell uavhengighet og NRKs vedtekter. Det samme er prinsippet om NRKs redaksjonelle uavhengighet ENDRE VEDTEKTER. NRKs produksjoner tilgjengeliggjøres via et stadig økende antall plattformer, og disse endrede publiseringsløsninger gjør at NRK ønsker å reforhandle sine avtaler med opphavsrettsorganisasjonene. Forfatterforeningen har fra 1. mai i år ikke hatt noen avtale med NRK

TV 2s toppsjef Alf Hildrum tar til orde for å gjeninnføre « en avgrensning av kjernevirksomheten i NRKs vedtekter, der det presiseres at NRKS kjernevirksomhet fortsatt er kringkasting, dvs. redaksjonell programvirksomhet slik det tradisjonelt er formidlet via TV og radio.» Også Schibsted og VG er blant konkurrentene som tar til orde for å tøyle NRKs sterke posisjon. • Det må ryddes i ordgyteriet i NRKs vedtekter og den overlappende — NRK plakaten. Det holder med et poengtert og begripelig styringsdokument som presist peker ut de overordnede mål for. Avsender er programsjef Ida Kvissel i NRKs avdeling for fakta og fordypning, og hun presiserer at andakten i P1 og P1+ fortsatt skal være tuftet på kristen tro, og viser til NRKs vedtekter

Norsk Journalistlag i NRK er den største organisasjonen for journalistiske yrkesgrupper i NRK. Vi organiserer over 1700 medlemmer. Norsk Journalistlag (NJ) fikk forhandlingsrett i NRK i 1988 og det er bare NJ som forhandler Journalistavtalen. I 1998 forhandlet NJ i NRK fram en egne avtalen for redaksjonelle medarbeidere i NRK - NRK-plakaten tas inn i NRKs vedtekter og legges til grunn for mer detaljerte føringer fastsatt av NRKs generalforsamling. - Departementet vil i en kommende revisjon av kringkastingsloven vurdere om NRKs overordnede allmennkringkastingsoppdrag bør lovfestes

NTLs vedtekter 2019-2

vurderingen av NRKs bidrag til mediemangfoldet er NRKs allmennkringkasteroppdrag, slik det er utformet i NRK-plakaten og NRKs vedtekter. Det er i første rekke gjennom å oppfylle dette oppdraget at NRK bidrar til innholds- og bruksmangfoldet i det det norske mediemarkedet Medietilsynet mente sommeren 2011 at trafikkportalen ikke klart kunne begrunnes i NRKs vedtekter. I vurderingen har tilsynet sett på krav til NRKs virksomhet på nye plattformer, øvrige spesifikke innholdskrav og overordnede krav til NRKs virksomhet § 16 NRKs allmennkringkastingstilbud skal være ikke-kommersielt § 17 NRK skal ha et attraktivt innholdstilbud på Internett, mobil-tv mv. Til hver av paragrafene er det en rekke underpunkter som nærmere definerer NRKs forpliktelser. Etter at NRK fikk nye vedtekter i 2009, vurderer Medietilsynet deres virksomhe Medietilsynet presiserer derfor at NRKs vedtekter bør bestå av mer målbare, konkrete og kvantifiserbare krav som legger til rette for et effektivt tilsyn med NRKs innfrielse av programforpliktelsene. - Medietilsynet etterlyser også en tydeliggjøring av allmennkringkastingsplakatens status versus NRKs vedtekter, sier Guthus

NRK.no - nyheter, tv og radio fra Norge og hele verde

Dette kan være et brudd på NRKs vedtekter. Riksrevisjonen mener avtalen er å regne som prinsipiell. Og at den derfor skulle ha vært forelagt NRKs generalforsamling eller styre, noe som ikke er. i NRKs vedtekter). Mandatet til NRK er å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet (jf. §12 i NRKs vedtekter) for Norges innbyggere, samt ha ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet (jf. §14 i NRKs vedtekter). Samtidig skal NRK bidra til NRKs vedtekter setter i utgangspunktet svært få begrensninger på hva NRK kan tilby av tjenester. Svært mange av de tilbudene NRK nå har utviklet, ligger imidlertid langt fra primæroppgavene til NRK, som er tradisjonell radio-/tv-produksjon og -sending NRKs vedtekter setter i utgangspunktet svært få begrensninger på hva NRK kan tilby av tjenester. Svært mange av de tilbudene NRK nå har utviklet ligger imidlertid langt fra primæroppgavene til NRK, som er tradisjonell radio-/TV-produksjon og sending Men det må også gjøres noe med NRKs vedtekter. Disse er i dag i høy grad likelydende med NRK-plakaten. Jeg hadde også forventet at Regjeringen ville foreslå et sterkere skille mellom eier- og tilsynsoppgavene for NRK, f.eks. gjennom å overføre eierskapet til Næringsdepartementet

NRK TV - NRK1 - Direkt

 1. isteren har, som en av sine siste handlinger i stillingen, sikret fremtiden for Kringkastingsorkesteret. Dette ble gjort igjennom en endring i NRKs vedtekter, som nå slår fast at NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk
 2. over er det nedfelt i NRKs vedtekter at de skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg, og den tematiske innretningen av valgkampdekningen er derfor interessant. Denne delen av rapporten har derfor til hensikt å undersøke hvorvidt NRK kan sies å ha levert en bred tematisk dekning a
 3. ister, Høyres Linda Hofstad Helleland, fritt å ta initiativ til nok en endring av ordlyden i vedtektene. Det bør hun ikke gjøre. Kringkastingsorkesteret må sikres romslige arbeidsvilkår i overskuelig fremtid
 4. VEDTEKTER NITTEDAL ROTARYKLUBB 12889 3 5. Past president.Past president har ansvar for å holde vedtektene a jour, se artikkel XIII, punkt 2 og skal være medlem av Medlems- yrkes- og ungdomsarbeid- komitéen

Vedtekter Norsk Journalistlag i NRK - Norsk Journalistla

Kulturministeren avviser dermed NRKs ønske om å få beholde en fri stilling. I 2002 ba NRKs styre om at kanalens vedtekter måtte revideres. Årsaken var at Valgerd Svarstad Haugland noen måneder før hadde grepet direkte inn i NRK-ledelsens virksomhet da hun stoppet planene om å nedlegge flere distriktskontorer Ballade har gleden av å presentere rapporten i tre bolker, der første del tar for seg NRKs kulturpolitiske ansvar, både i form av NRKs egne vedtekter og foreslåtte endringer i Kringkastingsloven. Rapporten er ført i pennen av Arne Plassen, som er styremedlem i den hurtig voksende lytteraksjonen. 12.04.2005 | Av: - Red NRKs vedtekter tydeliggjør våre forpliktelser på nett og nye medier, med nye krav i tillegg til vår tradisjonelle virksomhet på radio og tv. Vi oppfatter oppdraget slik det nå er formulert som medienøytralt, ambisiøst og utfordrende

Vedtekter for KS - K

«NRKs samlede allmennkringkastingstilbud skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet», står det i NRKs vedtekter. Allmennkringkasteren skal tjene alle og sikre en åpen og opplyst offentlig samtale. Behovet for felles møteplasser for ny forståelse og kunnskap står fram som viktigere enn før - NRKs sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen - Randi Øgrey, adminstrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening - Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen - Nordlys sjefredaktør Helge Nitteberg. Debatten ledes av politisk journalist Aslak Bonde. Sted: Litteraturhuset i Oslo Rom: Nedjma, 3. etg. Tid: Mandag 27. november kl 18:00 NRKs tradisjonelle programvirksomhet. Kopi av vedtektene følger vedlagt. I St.meld. nr. 30 (2006-2007), Kringkasting i en digital fremtid, foreslås en rekke endringer i NRKs rammevilkår som følge av utviklingen på mediefeltet. NRKs vedtekter vil bli gjennomgått og endret i samsvar med konklusjonene i stortingsmeldingen NRKs planer om en ny rute- og trafikkportal møter motbør fra Medietilsynet. Av Jau Anb-Ntb 2825 innlegg . Rogalands Avis Publisert: 13. juli 2011 Sist. Ikke alle satte like stor pris på NRKs teppebombing av OL-stoff fra Vancouver. Torsdag blir de 300 klagene tema i kringkastingsrådet

Videre følger det av NRKs vedtekter, som senest ble revidert i desember 2017, at NRK plikter å tilby innhold som er produsert i og tar utgangspunkt i distriktene. Det følger også av vedtektene at NRK skal ha distriktssendinger alle hverdager 1.4 NRKs SÆRSTILLING Ettersom NRKs programforpliktelser ikke er hjemlet i lov, men nedfelt i selskapets egne vedtekter, omfattes ikke NRK av kringkastingslovens sanksjonsregler. Medietilsynet kan således ikke ilegge NRK sanksjoner slik tilsynet har myndighet til å gjøre overfor de kommersielle allmennkringkasterne NRKs vedtekter. modellene skal vurderes opp mot ordinær nansiering over statsbudsjettet før et konkret lovforslag legges frem for Stortinget. I Meld. St. 14 (2016-2017) Kommersiell allmennkringkasting blir det foreslått å etablere en kompensasjonsordning for kommersiell allmennkringkastin NRKs vedtekter fastslår at NRK kan formidle samme type innhold som de kommersielle kringkasterne, men at NRK skal etterstrebe å tilføye økt samfunnsverdi i sitt tilbud (§ 15 c). Dette betyr at alle de tre forståelsene av allmennkringkas

vedtekter del II om NRKs allmennkringkasteroppdrag. NRK-plakaten beskriver innhold som skal formidles og omfatter innhold som både kan karakteriseres som bredt og innhold som kan karakteriseres som smalt. Når vi i denne rapporten omtaler bredt og smalt innhold er det knyttet opp mot hvilken ressursbru Generalforsamlingen i NRK vedtok i går å endre NRKs vedtekter. I de nye kravene skal NRKs samlede riksdekkende programtilbud både i radio og fjernsyn blant annet inneholde daglige.

Dette prinsippet er forankret i NRKs vedtekter, i lov om medienes redaksjonelle frihet og kringkastingsloven. I tillegg er NRKs virksomhet bundet opp til pressens Vær varsom-plakat, der de etiske retningslinjene for en fri og uavhengig presse er nedfelt NRKs virksomhet må balanseres og avgrenses mot privat, kommersiell medievirksomhet. Grenseflater mot privat medievirksomhet ma veere tydelig regulert gjennom lover, forskrifter og vedtekter. NIBL mener at dagens NRK-plakat må avvlkles, men at Stortinget vedtar noen overordnede hovedprinsipper for NRKs virksomhet Kringkastingsorkestret (KORK) (etablert 1. september 1946 i Oslo) er NRKs orkester og hadde 54 fast ansatte musikere i 2018. Orkestret er hjemlet i NRKs egne vedtekter og skal stå til disposisjon for radio, fjernsyn og nett. Daglig arbeidsplass er Store Studio på Marienlyst i Oslo, som har vært orkestrets hjem fra første dag. Miguel Harth-Bedoya har vært sjefdirigent siden 2013.

Kontrollerer moskeens millionverdier på livstid - NRK

Kulturministeren presiserer i svaret sitt at NRKs og kringkastingssjefen ifølge NRKs vedtekter har redaksjonell frihet å bestemme hvordan allmennkringkastingsoppdraget best kan oppfylles Men ordet er ikke nevnt noe sted, verken i plakaten eller i NRKs vedtekter. Dette er interessant fordi folkeopplysning er et sentralt aspekt ved allmennkringkastingsideen

Forslag til vedtekter for nytt aksjeselskap (AS) - Cruit

 1. I dag lanserer vi NRKs årsrapport for 2009. Den gjør opp status for året som har gått, og viser i lyd, bilder og tekst hva NRK har levert av innhold. Rapporten er en slags kvittering til lisensbetalerne, og for aller første gang er nrk.no en del av denne kvitteringen. NRK fikk nye vedtekter i fjor, [
 2. Her finner du hovedavtale mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Journalistlag. Avtalen gjelder for perioden 1.1.2018-31.12.2021. Den inneholder bestemmelser om hvordan avtaler opprettes, om medbestemmelse og samarbeid, om tillitsvalgtes rettigheter mm
 3. NRKs særlige ansvar for beredskap blir også presisert. I tråd med stortingshøringen har regjeringen lagt fram en oppgavedeling mellom en mer overordnet NRK-plakat og detaljerte regler i NRKs vedtekter
 4. I kringkastingsloven og NRKs vedtekter fra 2004 heter det at statskanalen kan levere tradisjonell kringkastingsvirksomhet finansiert av lisensmidler samt annen redaksjonell virksomhet basert på.

NRK - Wikipedi

 1. Nye vedtekter sikret KORK NRKs vedtekter ble endret for å sikre opprettholdelsen av kringkastingsorkesteret, melder NRK. Kathrine Geard. Publisert mandag 10. oktober 2005 - 09:05 Sist oppdatert lørdag 11. oktober 2008 - 16:33..
 2. For fremtiden er jeg opptatt av at NRKs oppdrag ikke innskrenkes, men fortsatt gis rom for å utvikle seg i samsvar med de teknologiske muligheter som gis, til beste for publikum og samfunnet. Forutsetningen for en slik utvikling er at NRKs oppdrag, slik det er formulert i våre vedtekter, ikke tolkes for snevert
 3. Vedtekter Retningslinjer NRKs redaktører, ikke enkeltmedarbeidere, har ansvar for våre redaksjonelle beslutninger følger han opp. Jeg jubler. NRK sine egne medarbeidere bør være stolte og takknemlige. Mange av oss andre kan lære
 4. de overordnede rammene for NRK i NRK-plakaten, og i NRKs vedtekter er det gitt mer detaljerte krav til NRKs allmennkringkastingsvirksomhet. P4 og Radio Norge hadde frem til 31. desember 2017 konsesjon for å drive riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet. I konsesjonsvilkårene har det vært stilt nærmer
 5. I § 3 i NRKs vedtekter som omhandler NRKs formål kan vi lese at NRK skal tilby allmennkringkasting for hele Norges befolkning i radio og fjernsyn samt på øvrige medieplattformer. Videre heter det at NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur og bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur
 6. NRKs vedtekter inneholder ingen konkrete krav om dialektbruk. Vilkårene om å reflektere det geografiske mangfoldet i Norge, bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur og benytte begge offisielle norske målformer vil likevel kunne gi visse føringer. Det er Medietilsynet som fører tilsyn med NRKs oppfyllelse av vedtektene

NRKs skjebne. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Agnete G. Haaland Leder av Norsk Skuespillerforbund Medietilsynet skal vurdere om tjenesten oppfyller allmennkringkastingsoppdraget slik dette er nedfelt i NRKs vedtekter og hvorvidt tjenesten vil utgjøre en merverdi ut over det som allerede.

Åpent brev til NRK Sport | STØTT NORSK KVINNEFOTBALL

Godt fornøyd - NRK - Om NRK

skal levere allmennkringkastingsinnhold på alle medieplattformer. NRKs oppdrag er nedfelt i NRK-plakaten og i NRKs vedtekter. TV 2 har en avtale med staten om å påta seg status som formidlingspliktig allmennkringkaster, som blant annet innebærer at hovedkontor og sentral nyhetsredaksjon skal være lokalisert i Bergen «I tråd med NRKs vedtekter ansettes kringkastingssjefen i et seksårig åremål som kan fornyes én gang», opplyser statskanalen i en pressemelding. Birger Magnus er styreleder i NRK. Anette Karlsen / NTB scanpix. NRKs vedtekter sier for eksempel at NRK skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur'. 8 Dette kommer for eksempel til uttrykk i Pressepolitikk ved et tusenårsskifte gjennom et sitat fra A-pressen som sier at mediene er en offentlig arena for bred informasjon, samfunnskritikk og for dialog mellom enkeltmennesker og interessegrupper (NOU 2000: 15, paragraf 6.3.4) I NRKs vedtekter står det at «NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen» NRKs programsjef understreker at andakten og gudstjenestene er programposter som har forkynnende innhold. - Dette er en del av samfunnsoppdraget slik det er beskrevet i NRK sine vedtekter

Vi mener derfor at NRKs vedtekter bør endres. Vi ser med stor bekymring på at NRK produserer og tilbyr så lite norsk skjønnlitteratur i form av opplesninger. I løpet av ett års tid kan publikum lytte til 30-35 timer med opplesning av norsk skjønnlitteratur; det er ikke stort mer enn en halv time i uka I NRKs vedtekter § 14 står det at NRK skal «styrke norsk språk, identitet og kultur» og «formidle kunnskap om ulike grupper og om mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal skape arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn.. Medietilsynet mente sommeren 2011 at trafikkportalen ikke klart kunne begrunnes i NRKs vedtekter. I vurderingen har tilsynet sett på krav til NRKs virksomhet på nye plattformer,. Eriksen begynte i NRK i mars 2013 og er inne i sitt sjette år i jobben. - I tråd med NRKs vedtekter ansettes kringkastingssjefen i et seksårig åremål som kan fornyes én gang, opplyser.

Laila Stien til topps med novelle | Den norskeSAFE-lederen debatterte i NRKs Ekko - SAFESiss Vik leder Bokprogrammet til høsten | Den norske

NRKs arkiv Vår felles hukommelse. NRKs arkiv er en stor og viktig del av norsk kulturarv og representerer på mange måter vår felles hukommelse som moderne nasjon. Norwaco representerer rettighetshavere i arkivproduksjonene gjennom fullmakt fra sine medlemmer og avtalelisensbestemmelser i åndsverkloven Den inngår i NRKs vedtekter, som i paragraf 13 sier at «NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser» Medietilsynet vil ikke la NRK starte trafikktjenesten med ruteinformasjon for all kollektivtransport i landet

Ane Liseth Fimreite - Allkunne

Det står for øvrig i NRKs vedtekter at en oppgave er å lage programmer for minoriteter. § 16 NRK skal styrke det norske og de samiske språkene, og styrke norsk og samisk identitet og kultur. En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile det kulturelle mangfoldet i folket I NRKs vedtekter står det i § 3-5 bla. at NRKs programtilbud skal omfatte formidling og produksjon av drama som gjenspeiler norsk språk, identitet og kultur

Norwaco | PrivatkopieringsrapporterÅrdal Bygg - AllkunneKyrkjer i Hyllestad - AllkunneSiri Nordeide Grønli - AllkunneTrygve Heggheim - AllkunneHallvard Sindre - Allkunne

I sine avsluttende bemerkninger peker Medietilsynet på at NRKs vedtekter i stor grad fortsatt bruker begreper som refererer til det tradisjonelle radio- og fjernsynstilbudet, og som i liten grad beskriver NRKs oppdrag på nye plattformer. Medietilsynet anbefaler derfor at vedtektene 6 NRKs vedtekter § 3-1 og § 3-5 e) og k) 7 I denne oppgaven er allmennkringkasteroppdrag og samfunnsoppdrag definert noenlunde likt. 8 Bjerkaas 2007 . 3 interessant konsept. Da jeg fant ut at det har eksistert mye lenger enn kjente, globale nettsider som Myspace og Youtube, ble det bare mer spennende Besøksadresse: Oksenøyveien 10 NO-1366 Lysaker Postadresse: Aker BP ASA P.O Box 65 NO-1324 Lysaker Norge E-post: post@akerbp.com Telefon: +47 51 35 30 00 Organisasjonsnummer Kan statsråden redegjøre for hvilket samfunnsoppdrag hun mener NRKs distriktskontorer skal løse, og ser statsråden at en sentralisering av NRKs hovedvirksomhet i Hedmark fra Elverum til Hamar vil påvirke dekningen av Østerdalen, Solør og Kongsvingerregionen Både kringkastingsloven, NRKs vedtekter og selve organiseringen av NRK som aksjeselskap tilsier dette. Denne frie stillingen må også gjelde i forhold til spørsmål om intern organisering, som ikke har direkte og vesentlig betydning for selve programtilbudet Stortinget har sluttet seg til det, og i juni blir NRK-plakaten en del av NRKs vedtekter. At formuleringen er i tråd med NRKs egne planer for dekning av valget, gir trygghet for gjennomføringen

 • Seilingshøyde broer i norge.
 • Uci road world championships 2017.
 • Rub statik.
 • Los caideros patalavaca.
 • Macbook air eller pro 2017.
 • Sun chris fredrikstad.
 • Indesign objekte tauschen.
 • Arrival movie.
 • Kvello metoden barnevern.
 • Hårtap etter bleking.
 • Innerdør farge.
 • Weigelie schneiden.
 • Hurtigruten lofoten rute.
 • Jahrhundertregen berlin.
 • Drikkespill kort.
 • Hundemat test 2017.
 • Gris barnetv.
 • Vaske skisko i vaskemaskin.
 • Rom rud.
 • Manneinfluensa tvnorge.
 • Hva kjennetegner en andregradsfunksjon.
 • Forskjellig type utholdenhet.
 • Jena medizintechnik master.
 • Mörkrädsla hos vuxna.
 • Scheidungshäuser kärnten.
 • Billig tennisutstyr.
 • Gina tricot bergen.
 • Erebos leseprobe.
 • Diese app kann auf dem pc nicht ausgeführt werden office 2010.
 • Schimpansen lebensraum.
 • Ekstremt tørr hud på leggene.
 • Eminems new album.
 • Regntid indonesia.
 • Baby muskelaufbau.
 • Radio 7 was lief wann.
 • Dante alighieris.
 • Parkplatz palandtweg hildesheim.
 • Andslimoen helsestasjon.
 • Bildergalerie münchen.
 • Vitos meny.
 • Monsters of liedermaching alben.