Home

Forsinkelsesrenteloven § 3a

Saksnr. 13/644 EP JOEDato: 16.01.2014 Spørsmål knyttet til samordning av kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven og erstatning etter inkassoloven Vi viser til brev 6. mars 2013 fra Finanstilsynet hvor det reises to spørsmål i ti.. § 2 - Tolkningsuttalelse - forsinkelsesrenteloven § 2 § 3 a - Spørsmål knyttet til samordning av kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven og erstatning etter inkassoloven §§ 1 og 5 - Hjemmel for å ilegge renter ved forsinket betaling; Generelt - Endringer i forsinkelsesrente

§ 3 a - Spørsmål knyttet til samordning av kompensasjon

 1. Deleg. til FIN etter forsinkelsesrenteloven. Heimel: Fastsett ved kgl.res 15. februar 2013 med heimel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3a andre ledd. Fremja av Justis- og beredskapsdepartementet. Myndigheita etter § 3a andre ledd i forsinkelsesrenteloven, som endra ved lov om endringar i forsinkelsesrenteloven mv
 2. Forsinkelsesrenteloven - rentel: Oversikt; Vis alle punkter § 1. Lovens virkeområde. Denne lov gjelder for pengekrav på formuerettens område for så vidt ikke annet følger av avtale eller er bestemt i eller i medhold av lov. Bestemmelsene i §§ 2 a, 2 b, 3 a og 4 a gjelder ikke når skylderen er en forbruker
 3. Det fremgår av bestemmelsen at dersom fordringshaveren krever kompensasjon fra skyldneren etter forsinkelsesrenteloven § 3a, kommer kompensasjonen til fradrag i skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader, og omvendt

Forsinkelsesrenteloven - regjeringen

Delegering av myndigheit etter forsinkelsesrenteloven § 3a

 1. Nøkkelsatser for salærer og gebyrer. 1. januar 2020 trådte nye satser for salærer og gebyrer for inkassobransjen i kraft. Fra og med 1. oktober 2020 ble de iverksatt endringer i flere gebyrer og salærer, som følge av en endring i inkassoforskriften
 2. Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2017 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. dele..
 3. Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente (morarente) etter forsinkelsesrenteloven § 2. Renten reguleres hvert halvår, gjeldende sats for aktuell periode benyttes. Rentesatsene er fastsatt f.o.m. gjeldene rente pr. 1.1.2010 . Det beregnes ikke rente av forsinkelsesrenten (rentesrente) jf Rt 1998 side 198
 4. § 3 a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader § 4. Særlige regler i forbrukerforhold § 4 a. Anvendelse av avtaleloven § 36 mv. Delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174 om delegering av myndigheit etter forsinkelsesrenteloven § 3a andre ledd til Finansdepartementet.
 5. Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli

I tillegg til renter kan en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kreves i de tilfeller der kunden er næringsdrivende eller offentlig myndighet, jf. forsinkelsesrenteloven § 3a og forskrift om forsinkelsesrente § 2. Dersom det tidligere er krevet purregebyr, skal dette komme til fradrag i standardkompensasjonen Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 380 kroner. § 3. Ikrafttredelse mv. Forskriften trer i kraft 1. januar 2019. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. juni 2018 nr. 940 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. Inkassosatsen. Forsinkelsesrenteloven, § 3a andre ledd. Det lykkes ikke å komme i kontakt med noen hos Finansdepartementet som vet noe mer. - Ring Justisdepartementet, dette er deres lov, er det siste som blir sagt. Vi er altså like langt. Uklar lovtekst - Det er minst fire måter å regne ut inkassogebyrene på når en faktura inneholder det nye gebyret

Morarente, (av mora, rettsstridig forhaling), også kalt forsinkelsesrente, er erstatnings- eller strafferente en debitor eller kreditor må betale når en økonomisk forpliktelse ikke er oppfylt eller tatt i mot i tide.. Bestemmelsene om morarente er gitt i lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr 100, som blir kalt forsinkelsesrenteloven Etter lov om renter ved forsinket betaling kan den som har et pengekrav på visse vilkår få forsinkelsesrente. Du må kreve forsinkelsesrente for at HTU skal kunne vurdere om du skal få det. Krever du det ikke, vurderer HTU ikke om du kan få det Forsinkelsesrente er en form for erstatning for dette tapet og siden retten erstatning er regulert i Forsinkelsesrenteloven, er det ikke nødvendig å gå til søksmål for å få dekket sitt generelle tap. Historisk . Ordningen med renteplikt ble innført ved Morarenteloven av 1976, som trådte i kraft 1. januar 1978 Fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven Dersom fordringshaveren krever kompensasjon fra skyldneren etter forsinkelsesrenteloven § 3a, kommer kompensasjonen til fradrag i skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader

Forsinkelsesrenteloven gjelder når: - noen skylder penger. Ikke hvis du feks. har forpliktet deg til å gjøre et arbeid for en annen - det ikke følger noe annet av andre lover. Feks. har kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og forsikringsavtaleloven spesielle bestemmelser om når renten skal begynne å løpe Forsinkelsesrente. Det heter i forsinkelsesrenteloven, at skyldneren skal betale forsinkelsesrenter (morarenter) til fordringshaveren hvis skyldneren ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse ved forfall I næringsforhold påløper i tillegg kompensasjon for inndrivelseskostnader i tråd med forsinkelsesrenteloven § 3a. Per 1. januar 2018 er slik kompensasjon på inntil 40 Euro. 3.4 Generelt Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 380,- (opp 10,- fra 2017). Kilde: Virke Bedrif

Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 380,- (opp 10,- fra 2017). Del dette: Klikk for å dele på Twitter(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på Facebook(åpnes i en ny fane) Relatert. This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink. Cathrine Brynildse Dersom betalingen ikke er registrert innen forfallsdato, vil det tilkomme et gebyr, samt forsinkelsesrente jf.Forsinkelsesrenteloven § 3a og Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader § 2.Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel Forsinkelsesrente satsene som fremgår i forsinkelsesrenteloven er i utgangspunktet det maksimale en kreditor kan kreve i forsinkelsesrente. Dog er det viktig å merke seg at dersom det løp en høyere rentesats i forholdet før misligholdet inntraff (typisk ved forbrukslån og kredittkort) så kan kreditor benytte den aktuelle renten også etter misligholdet istedenfor forsinkelsesrentesatsen I forsinkelsesrenteloven kan man finne ut at loven gjelder for «pengekrav på formuerettens område for så vidt ikke annet følger av avtale eller er bestemt i eller i medhold av lov» og hva som er vilkårene for å kunne kreve forsinkelsesrenter (§2) og hvordan man kommer frem til størrelsen på forsinkelsesrentene (§3) Forsinkelsesrenteloven § 2.Vilkår for forsinkelsesrente. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret)Jfr. forsinkelsesrenteloven §3a første ledd: 400,- Forsinkelsesrente: 9,50 % p.a Gjelder første halvår 2020 (opp 0,25% poeng) Les mer på regjeringens hjemmeside

Bestemmelsene fastsetter et fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a dersom man i tillegg fremsetter krav etter inkassolovens bestemmelser om erstatning. FNO forstår forslaget slik at dette innebærer en samordning av reglene om kompensasjon etter inkassoloven og forsinkelsesrenteloven slik at fordringshaveren ikke skal få dekket samme kostnad flere ganger forsinkelsesrenteloven • Forsinkelsesrenteloven av 17. des. §3 a • Før det løper forsinkelsesrente (før forfall) -Relevant særlig for krav kreditor ikke er kjent med • Eks. krav som følge av skjult mangel. Oppgave I 2015 opptrer en advokat erstatningsbetingend Etter forsinkelsesrenteloven § 3a kan man ha rett til kompensasjon ved forsinket betaling i tillegg til forsinkelsesrente. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. Herr Brun 15 847 Herr Brun 15 847 Medlemmer; 15 847 30 690 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 11. november.

Nye regler om inndrivelseskompensasjon etter

Når kunden er næringsdrivende eller offentlig myndighet, kan fordringshaveren i tillegg til renter kreve en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader på kr 330,- (jf. forsinkelsesrenteloven § 3a og forskrift om forsinkelsesrente § 2). Dersom det tidligere er krevet purregebyr, skal dette komme til fradrag i standardkompensasjonen Om betydning av kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3a for skyldnerens erstatningsplikt etter kapittelet her gjelder § 2-6. 0: Tilføyd ved forskrift 15 feb 2013 nr. 175 (i kraft 16 mars 2013). Kapittel 2. Skyldnerens maksimale erstatningsplikt for utenrettslige inndrivingskostnader Jeg har en jobb der jeg må betale en del utlegg som jeg senere får tilbakebetalt. Ofte kan det ta over én måned før jeg får disse pengene tilbake. Gjelder da forsinkelsesrenteloven e.l? Er det isåfall slik at denne loven tiltrer fra dag én eller må det ta for eksempel én måned før du har krav på.

Forsinkelsesrentesatsen fastsettes halvårlig av Finansdepartementet, med virkning fra 1. januar og 1. juni, og i denne omgang har de besluttet at rentesatsen holdes uendret på 8,5%. Gebyret etter forsinkelsesrenteloven § 3a, første ledd holdes også uendret på 380 kroner. Les mer om saken her, e.. - Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 380,- (opp 10,- fra 2017). Continue reading → Posted in Ukategorisert Legg igjen kommenta

Du kan også kreve standardkompensasjon på 380 kr, jf. forsinkelsesrenteloven § 3a. Dette kan du kreve straks etter forfall, og kan kreves per vanlige betalingstermin (betaler kunden vanligvis månedlig kan du kreve én kompensasjon per ubetalt måned, men hvis kunden vanligvis betaler hvert kvartal kan du ikke dele opp regningen for å få flere standardkompensasjonsbeløp) Forsinkelsesrenteloven generelt • Hjemmel for renter ved forsinket betaling. Sanksjon mot mislighold. • Andre lover henviser til renteloven: - kjøpsl. §71, finansavtalel. §51, avhendingsl. §7-3 m.fl. • §1: «pengekravpå formuerettens område» - Ikke offentligrettslige krav • §1 i utgangspunktet fravikelig ved avtal forsinkelsesrenteloven § 3a. Per 1. januar 2018 er slik kompensasjon på inntil 40 Euro. 3.4 Generelt. Kunden gir TrøndelagKraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Ved

Forfall er for så vidt definert i forsinkelsesrenteloven § 2. Nei, forfall i denne sammenheng relaterer seg til fristen for å betale i slutningen, altså 2 uker fra forkynnelse. Hvis det hadde vært tale om en annen frist, måtte du nedlagt påstand om dette, og fått dette inn som et eget punkt i slutningen Forsinkelsesrenteloven §3a Når fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente etter § 2, kan fordringshaveren også kreve en kompensasjon av skyldneren for inndrivelseskostnader tilsvarende 40 euro. Departementet kan i forskrift fastsette kompensasjonen etter første ledd i norske kroner. Reglene i paragrafen her kan ikke fravikes ved avtale ti Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven). I næringsforhold påløper i tillegg kompensasjon for inndrivelseskostnader i tråd med forsinkelsesrenteloven § 3a. Per 1. januar 2018 er slik kompensasjon på inntil 40 Euro. 3.4 Generel Forsinkelsesrenteloven § 3a sammen med Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader § 2. Ved valg av faktura som betalingsalternativ sendes denne elektronisk via e-post, eller etter ønske til folkeregistrerte adresse Regelen om inndrivelseskompensasjon er stadfestet i Forsinkelsesrenteloven § 3 a. Forsinkelsesrente kan kreves i tillegg. 0. Share: Tagged with: Drive bedrift. Related Articles. 5 datasikkerhetstips for små bedrifter. 09/10/2020. Valgte å automatisere jobben med purring og inkasso. 15/09/2020

Nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen - Virk

Ved betalingsmislighold vil LSIW sende purring og/eller inkassovarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. LSIW har anledning til å kreve den til enhver tid gjeldende standardssats for kompensasjon for inndrivelseskostnader etter forsinkelsesrenteloven § 3a med tilhørende forskrifter, for purringer ved forsinket betaling Om betydning av kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3a for skyldnerens erstatningsplikt etter kapittelet her gjelder § 2-6. 0 Tilføyd ved forskrift 15 feb 2013 nr. 175 (i kraft 16 mars 2013) Vedtak til lov om endringar i forsinkelsesrenteloven mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU om kamp mot forseinka betaling i handelshøve) Dette dokument. Lovvedtak 19 (2012-2013) Bestemmelsene i §§ 2 a, 2 b, 3 a og 4 a gjelder ikke når skylderen er en forbruker

Nøkkeltall for satser og gebyr 2018. Fra 1. januar 2018 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen. Inkassosats fra 01.01.2018: 700,- (uforandret fra 2017) Du kan nå kreve inndrivelseskompensasjon fra kunder som ikke betaler fakturaene i tide. Regelen ble innført 16.mars 2013, i samsvar med EU-reglene, så helt ny er den ikke. Men den er allikevel kanskj § 2-6. Fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven. Dersom fordringshaveren krever kompensasjon fra skyldneren etter forsinkelsesrenteloven § 3a, kommer kompensasjonen til fradrag i skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner fra 1. juli 2013 Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2013. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har [

Forsinkelsesrente - regjeringen

Forskrift til inkassoloven m

 1. Choose your Country . Main Site; Africa; Asia; Australia; Austria; Belgium; Canada; Canada (French) Denmark; Finland (English
 2. Fra 1. juli 2018 er forsinkelsesrenten 8,5 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kr. 380. Satsene er uendret fra 1. januar 2018. 25.06.18 Skrevet av Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge Del Både forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader etter forsinkelsesrenteloven § 3 a blir fastsatt av Finansdepartementet hvert halvår.
 3. Ved lov av 15. februar 2013 ble det vedtatt endringer i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Lovendringene er vedtatt som ledd i gjennomføringen av EUs direktiv 2011/7/EU om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold
 4. Satsene er uendret fra 1. januar 2018. 25.06.18 Skrevet av Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge Del Både forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader etter forsinkelsesrenteloven § 3 a blir fastsatt av Finansdepartementet hvert halvår, pr. 1. januar og 1. Les me

Kalkulator for forsinkelsesrenten - regjeringen

Vilkår TotalHMS.no (Total HMS AS) Definisjoner Ved bestilling av varer/tjenester av Total HMS AS org: 924 352 817 (Betegnes heretter TotalHMS) godkjenner kunden gjeldende avtalevilkår. Fysisk eller juridisk person som på vegne av et foretak bestiller et produkt og/eller tegner en avtale med TotalHMS er ansvarlig for bestillingen Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner. Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.. Collectio AS er et selskap som leverer tjenester innen faktura, betalingsoppfølging og inkasso. Vi har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor på Gjøvik Innstilling frå justiskomiteen om endringar i forsinkelsesrenteloven mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve) Sakene nr. 5 og 6 ble behandlet under ett, se sak nr. 6 for debatt forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven). I næringsforhold påløper i tillegg kompensasjon for inndrivelseskostnader i tråd med forsinkelsesrenteloven § 3a. Per 1. januar 2018 er slik kompensasjon på inntil 40 Euro. 3.4 Generel

§ 3 a Angår kravet vederlag i henhold til en aftale omfattet af § 1, stk. 4, som er indgået mellem erhvervsdrivende, kan den aftalte betalingsfrist ikke være mere end 30 dage regnet fra det tidspunkt, da fordringshaver har afsendt eller fremsat anmodning om betaling.Dette gælder dog ikke, hvis fordringshaver udtrykkeligt har godkendt en længere betalingsfrist og betalingsfristen ikke er. Fra 1. juli 2018 er forsinkelsesrenten 8,5 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kr. 380. Satsene er uendret fra 1. januar 2018 Forsinkelsesrenteloven, som gjelder på formuerettens område, kom derfor som utgangspunkt til anvendelse, selv om folketrygdloven har sin egen renteregel. Forvaltningen kan imidlertid være bundet av visse offentligrettslige skranker også når den handler i kraft av privatrettslig autonomi, jf. Rt. 2009 side 1356 avsnitt 31

Inkassosatser og gebyrer for 2020 - Lindorf

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon

(forsinkelsesrenteloven) Ny § 2 a skal lyde:§ 2 a Særlige regler for avtaler mellom virksomheter om kjøp av varer eller tjenester Ved avtaler mellom virksomheter om kjøp av varer eller tjenester skal betalingsfristen ikke overstige 60 dager, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt 3. A betaler saksomkostninger til B innen 14 - fjorten - dager med kr. 150.000,-kroneretthundreogfemtitusen med tillegg av forsinkelsesrente i h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. (6) Tingretten kom til at verdsettelsen skulle skje med grunnlag i verdien p forsinkelsesrenteloven § 1. Det var heller ikke grunnlag for å tilkjenne avsavnsrente basert på rimelighetsbetraktninger. Saksgang Erstatningsnemnda for voldsofre ENV-2010-2140 - Oslo tingrett TOSLO-2011-139053 - Høyesterett HR-2013-759-A, (sak nr. 2012/1733), sivil sak, anke over dom Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved purring/inkassovarsel påløper gebyr iht. foreldelsesloven §3a. Forbehold om kontantsalg ved mislighold eller dårlig kredittverdighet. 5. Leveringstid. Leveringstiden fra eget lager er normalt ca.3 dager fra mottatt bestilling

Kalkulator for beregning av forsinkelsesrente etter

 1. Forsinkelsesrenteloven blir også kalt morarenteloven, eller bare renteloven. Denne loven kan fravikes ved avtale i avtaler mellom næringsdrivende (næringsforhold), mens lovens viktigste bestemmelser (rentesats etc) ikke kan fravikes til skade for forbrukere. Forsinkelsesrentesatsen er betydelig høyere enn for eksempel ordinære bankrenter
 2. (3) a) Utdanning fra Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling m.m.) Inkassoloven (lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav) E-handelsloven (lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester) Esignaturloven (lov om elektronisk signatur
 3. (3) A er 38 år gammel. Den 20. mai 2002 på E 18 ved Ski var han innblandet i en kjedekollisjon med fem biler. A, som kjørte en Mazda 626, hadde stanset bak to biler hvor den første sto og ventet på å kjøre av til venstre. Bilen bak A stanset også. En femte bil som kom kjørende bakfra kjørte inn i bilene som sto stille
 4. Forsinkelsesrenteloven Hvis et krav ikke betales senest på forfallsdatoen, kan den som har krav på pengene kreve forsinkelsesrente. Reglene om når det er lov å kreve forsinkelsesrente, hvor mye som kan kreves osv., står i forsinkelsesrenteloven
 5. NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2009 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bårdsen i HR-2009-01857-U, (sak nr. 2009/1397), sivil sak, anke over beslutning
 6. Selger plikter å betale kr 594,- - kronerfemhundreognittifire 00/100 - til kjøper, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 26. august 2018 til betaling skjer. Oppfyllelsesfristen er 1 - én - måned fra vedtakets forkynnelse

Forsinkelsesrenteloven - Trafikkside

 1. Merverdiavgift Forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven lov 17. Du bør ikke ha for mye eksterne linker på nettstedet ditt. Medfører endringen en tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt eller avgift, skal Norges Banks styringsrente pr. Next. Beregning av morarenter
 2. 3. A, født 0.0.1989, frifinnes for tiltalens post II - én overtredelse av straffeloven § 229 tredje straffalternativ, kroner med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 2. A betaler til F i oppreisning,.
 3. Adgangen til å kreve forsinkelsesrenter trenger ikke ikke avtales på forhånd eller fremgå på fakturaen for å være gyldig, da denne retten følger av forsinkelsesrenteloven § 2. Rentesatsen er som hovedregel 7 % over styringsrenten. EDIT: Det er selvfølgelig mye ryddigere å opplyse om renter ved sen betaling på fakturaen
 4. Ved forsinket betaling av forfalt faktura til DK beregnes forsinkelsesrenter og kompensasjon for inndrivelseskostnader etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 2 og § 3a

Forsinkelsesrenter - Skatteetate

imidlertid statens krav om renter etter forsinkelsesrenteloven anses som en forskjellsbehandling som forvaltningen var uberettiget til å foreta. Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2010-30222 - Borgarting lagmannsrett LB-2011-3097 - Høyesterett HR-2012-1818-A, (sak nr. 2012/808), sivil sak, anke over dom I tillegg kommer forsinkelsesrenter av 358.784 kroner etter forsinkelsesrenteloven fra 16. oktober 2019 fram til betaling skjer. I tillegg må Skjærgård betale motpartens saksomkostninger på. forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd fra 1. juni 2011 til betaling skjer, og med tillegg av forsinkelsesrente med 12 689 -tolvtusensekshundreogåttini - kroner for perioden forut for 1. juni 2011. 2. 3. A dømmes til å betale Fjeldhus Motor AS sakskostnader med 268 283

Purring og inkasso - Standardkompensasjon - Kontohjel

- 4 - 07-014569ASI-BORG/01 til Oslo tingrett av 12. juni 2006 med krav om oppreisning til hver av dem med henholdsvis 75 000 kroner, 25 000 kroner, 5 000 kroner og 5 000 kroner Forsinkelsesrenteloven § 2 b Særlige regler for avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av varer eller tjenester Kommunestyret -> Rådmann § 2 Vilkår for forsinkelsesrente Kommunestyret -> Rådmann § 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader Kommunestyret -> Rådmann § 4 Særlige regler i forbrukerforhold. 3.2 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente som tilsvarer den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats iht. forsinkelsesrenteloven. 3.3 Wolters Kluwer har rett til å endre abonnementsavgiften for hver abonnementsperiode. Slik endring skal varsles skriftlig minst tre måneder før endring •Forsinkelsesrenteloven •Inkassoloven •Foreldelsesloven. Title: Kurs 2 i avtale- og kjøpsrett - dag 1, 3. september 2012 Author: Herman Bruserud Created Date forsinkelsesrenteloven. Title: Statskasseveksel - NTB 12/2018 Created Date: 12/13/2017 3:53:50 PM.

Dersom Kunden ikke betaler innen den fastsatte betalingsfrist, påløper forsinkelsesrente i medhold av Forsinkelsesrenteloven. Avtalen og de enkelte ordrer er betinget av at FINN finner Kunden kredittverdig, og dersom FINN anser det nødvendig kan det kreves at Kunden stiller sikkerhet for betalingen Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skal skje innen 15 dager netto. Etter forfall belastes rente i henhold til forsinkelsesrenteloven. LEVERINGSBETINGELSER Levering skjer fritt vår adresse på Alnabru («Ex Works»). Ordre mindre enn netto kr. 500,- vil bli belastet med et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,- Sist endret 01.04.2020. Generelle vilkår for Viasat produkter og tjenester__ 1. Omfang. Disse generelle vilkår gjelder privatpersoners tilgang til kanalpakker og tjenester fra VCB Norway AS, heretter kalt «Viasat», for bruk i egen husstand forsinkelsesrenteloven Faktura Fakturanummer 3075 Frøydis Dalheim Moanveien 33 9050 Storsteines Adresse Tromsøfoto as Postboks 2433 9272 Tromsø Telefon 90018900 / 97722825 90018900 / 97722825 E-post/hjemmeside geir@tosfoto.no www.tosfoto.no www.auroraphotoguide.com Organisasjonsnr. 897 597 802 MVA Foretaksregisteret Ekskl. mva 1 600,00 Mva. I Norge er det ikke anledning til å anvende slik avvikende forsinkelsesrentesats til skade for forbrukere, se forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav (c), jf § 3. For å benytte dette alternativet går du inn på Avanserte valg, og under valget Rentetabeller velger du alternativet Bruk egendefinert rentesats

Anne Aasland dømmes til å betale i oppreisning til Øystein Stray Spetalen 20 000 - tjuetusen - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelse av dommen med tillegg av forsinkelsesrente. forsinkelsesrenteloven Faktura preliminær Jan Luis Vrangen - Balsfjord Dykkerservice GRØNNÅSEN 9050 STORSTEINNES Adresse MARINDYKK Vardnesveien 97 9372 GIBOSTAD Telefon 93046520 E-post/hjemmeside post@marindykk.no Organisasjonsnr. 914937051 MVA Ekskl. mva 19 558,00 Mva (25 %) 4 889,50 Avrunding 0,50 Forfallsdato 27.01.2016 Bankkonto 4750368730 Renteloven § 5 Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Som references

Nytt fra 2019 - Hoka

betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)6. Det påløper ikke forsinkelsesrente dersom forsinkelsen beror på forhold på Helfos side. Tilbakebetalingsbeløpet kan dekkes ved trekk i framtidige oppgjør (motregning) dersom FBV-leverandøren ikke etterkommer krav om tilbakekreving. 10. Ikrafttreden og oppsigels forsinkelsesrenteloven Faktura Dags Tjenesteutleie Og Salg As Fakturanummer 25 Ørjan Rostadmo Seljelvnesveien 1741 9042 Laksvatn Adresse Dags TjenesteutleieOg Salg As seljelvnesveien 1368 9040 Nordkjosbotn Telefon 90 19 55 76 90195576 E-post/hjemmeside dsandnes@online.no Hovedkontor Sandnes Organisasjonsnr STATSGJELDSFORVALTNINGEN 29. august 2019 ANBUDSINNBYDELSE Utvidelse av statskasseveksel - NTB 03/2020 Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statskassevekse

Full forvirring om nytt EU-purregebyr Firmanytt Firmanyt

STATSGJELDSFORVALTNINGEN 29. mai 2017 ANBUDSINNBYDELSE Utvidelse av statsobligasjon - NGB 05/2023 Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statsobligasjo Med dette valget beregner du lovbestemte eller egendefinerte forsinkelsesrenter (morarenter) i næringsforhold i Norge etter den norske lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.1976 nr 100 (forsinkelsesrenteloven)

 • Maria winther.
 • Hvem var muhammed.
 • South park norsk tekst.
 • Restplätze erasmus uni münster.
 • Blind date köln restaurant.
 • Psy1000.
 • 8 pounds to kg.
 • Endre språk office 365.
 • Kvantitativ metod.
 • Hypertensjon ukomplisert.
 • Unwetter rostock 2017.
 • Aurora kino kirkenes.
 • Isle of man tt course.
 • Studienorientierungswochen nrw 2018.
 • Startsiden.
 • Stadtverwaltung saalfeld.
 • Ikke råd til å flytte fra hverandre.
 • Nena 99 luftballons lyrics english.
 • Rask psykisk helsehjelp fredrikstad.
 • Haus kaufen arnstadt.
 • Neuer lotus.
 • Kelering betyder.
 • Cole and dylan sprouse 2018.
 • Posters barn.
 • Final fantasy 7 release date.
 • Godhet kryssord.
 • Palabras sin tilde.
 • Unwetter rostock 2017.
 • Låne penger i dansk bank.
 • Aker asa logo.
 • Grundstück eberswalde kupferhammer.
 • Burger king namsos.
 • Sjømerker og staker.
 • Großarler bergbahnen gesmbh & co kg großarl.
 • Unimog froschauge zu verkaufen.
 • Fullmakt posten mal.
 • Olhão portugal.
 • Kennel petit norvegien.
 • Volvo v60 d4 probleme.
 • Allergisk rhinitt.
 • Filmmanus mal.