Home

Kpa 2010 bergen kommune

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmann for behandling av saken, og de har nå gjort følgende vedtak i saken: Fylkesmannen i Rogaland opprettholder på bakgrunn av overstående vurdering Bergen bystyre sitt vedtak av 19.6.2019 om kommuneplanens arealdel 2018» oPlankravet er skjerpet sml. KPA 2010 -samtidig som unntaket er snevret inn oUtgangspunktet: Det gjelder plankrav for alle tiltak •Unntak i KPA •Dispensasjon iht plbl § 19-2 o Fylkesmannen: Det dispenseres ikke fra ny plan o Kommunen MÅ dispensere i stor grad ift. eldre planer for å få KPA til å fungere PLANKRAV § Bergen kommune er i et pressområde med lite tilgjengelig strandsone, og naustområdene må gjennomgås grundigere for å unngå videre nedbygging og sikre at allmenne hensyn blir ivaretatt. Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for 2010-2021 startet i 2009 Ved anvendelse av de nye reglene legger planavdelingen i Bergen kommune det nevnte prinsippvedtaket av juni 2017 til grunn. Dette medfører at kommunen kan nekte igangsetting av planinitiativ som er i tråd med KPA 2010, dersom det er i strid med nevnte strategisk temakart. Dette kompliserer prosessen med å utvikle eiendommer i Bergen kommune

Artikkelforfatterne er advokatfullmektig Cathrine T. Lorentzen og advokat/partner Olav Pedersen i Advokatfirmaet Harris. Bystyret i Bergen vedtok den 19. juni 2019 ny arealdel til kommuneplanen (KPA 2018). Denne erstatter kommuneplanens arealdel 2010 - 2022 (KPA 2010). KPA 2018 gjør at en rekke nye juridiske problemstillinger reiser seg i Bergen kommune. Eiendommen gbnr. har en størrelse på om lag 730 rn2, og er i kommuneplanens arealdel for Bergen kommunel (KPA) avsatt til område for bebyggelse og anlegg, jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 1. I kommunedelplan for Mildehalvøya2 er eiendommen avsatt til boligområde Bergen Parkeringsselskap AS og Vegetaten i Bergen kommune har ansvaret for å fjerne eventuelle tekniske installasjoner og oppmerking for offentlige parkeringsplasser som opphører. 3. Egne planer for sanering av parkeringsplasser på gategrunn og tilrettelegging for ny bruk skal legges frem og godkjennes samtidig med behandling av nye parkeringsanlegg Bergen kommune, Seksjon informasjon, Rådhusgt.10. Postboks 7700, 5020 Bergen. Ansv.red: Robert Rastad, kontaktperson: Ragnar Bøe , nettkoord: Bjørn Vindenes.

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST FOR KPA 2018 1. Innledning På vegne av Haukåsskogen sameie og Rygir Tomteutvikling AS (boligfelt B8 KPA 2010), fremmes det herved innspill til Bergen kommunes høringsutkast til kommuneplanens arealdel. Det bes om at boligområdet B8 fra KPA 2010 tas inn igjen som boligområde i KPA 2018 Prosjekteier er Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten. Metodeutvikling har skjedd i samarbeid mellom forskning og forvaltning, ved Høgskolen i Bergen og Bergen kommune. Utvikling av innholdet av de ulike parameterne / temakartene har skjedd i tett samarbeid med ansvarlige fylkeskommunale og kommunale fagetater og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA 2010. Nye tiltak bør gjenspeile sin tid, og gjennom nyskapning og tilpasning være en berikelse for det lokale bygningsmiljø. Videre vises til føringene som følger av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingsprogram vedtatt i Bergen bystyre 2. mai 2011

Bergen kommune har lagt forslag til ny arealdel til kommuneplanen (KPA) ut på høring. Inntil ny plan er formelt vedtatt gjelder nåværende KPA. Samtidig skal kommunen i sin behandling av reguleringsplanforslag som nå er til vurdering også vektlegge kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Problemet er bare at gjeldende KPA og KPS i mange tilfeller angir helt ulik arealutnyttelse Kommuneplanens arealdel (KPA) legger føringer for den fysiske utviklingen av Bergen. Nå er planen på høring. Vi har laget kortversjonen til deg. Håper den er nyttig :- pdf Temakart Naustområder og småbåthavner KPA 2012 2023. Publisert 07. mars 2019 . Last ned (pdf, 4.54 MB) pdf Kommmunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2014 2025. Publisert 20. august 2018 Endret 01. mars 2019 . Last ned Askøy kommune, Klampavikvegen 1,. Koronainformasjon fra kommunen. Corona information in English. Hjem Bygg, kart og eiendom Kommuneplanens arealdel (KPA) og delplaner Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024. Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024. Innhold. Planen ble vedtatt i Bystyret 21.03.2013 med unntak av områder med innsigelser Bergen kommune. Byutvikling, klima og miljø Saksnr. 201525121/2 Side 7 av 14 4.25 Støy (sone, type skjerming ) Ve d rød støysone skal det dokumenteres at «luftkvalitet innendørs og på utendørs oppholdsareal blir tilfredsstillende.» , jf. punkt 13 i bestemmelsene til KPA 2010

Bergen, 31.01.2018 Høringsuttalelse om KPA 2016 for Bergen kommune Oppsummering Naturvernforbundet Hordaland mener overordnede mål for KPA skal være: Høyt prisnivå på nye boliger i fortettingssoner presser mange ut av Bergen kommune og undergraver hovedstrategien i KPA Bergen er en by i naturen. Forholdene for et allsidig og variert friluftsliv ligger godt til rette, med både fjell og skog, kystsone og vassdrag spedt i hele kommunen. De små, opparbeidete parkene, lekeplassene og byrommene inne i byggesonen har i tillegg en avgjørende betydning for møteplasser og pustehull i hverdagen Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 201713853/3 Side 2 av 12 3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 3.1.1 Gjeldende plan Bergen 2030 vedtatt i Bergen bystyre 240615, sak 164-15. 3.2 Kommuneplanens arealdel (KPA) 3.2.1 Gjeldende plan KPA 2010 3.2.2 Plan under arbeid Kommuneplanens arealdel 2015-2026

Explorer Excursions · Voyages All Year Round · Winter Voyage

Bergen kommune - Kommuneplanens arealde

 1. Strategidokument for Bjørnafjorden kommune (PDF, 2 MB) Intensjonsavtalen for den nye Bjørnafjorden kommune (2016) Intensjonsavtalen for den nye Bjørnefjorden kommune (2016) (PDF, 363 kB) Vedlegg til intensjonsavtalen for den nye Bjørnefjorden kommune (2016) (PDF, 530 kB) Oversikt over gjeldande planar i Bjørnafjorden kommune per 2020 (PDF.
 2. Bergen kommune Plan- og bygningsetaten Allehelgens gate 5 5020 Bergen Bergen, 28.10.2018 Innspill til begrenset høring om KPA: Omgjøring av B-områder til LNF er et nødvendig grep i KPA 2018 Oppsummering Å ta vare på grønne lunger og friluftsområder er viktig både for naturmangfoldet, klimaet,.
 3. Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel 201

 1. Bergen kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel
 2. Kan vi stole på kommuneplanens arealdel? - Estate Ves
 3. Kan vi stole på kommuneplanens arealdel? > A/STAB - Vi
 4. Byrådet med KPA-retrett - Estate Ves

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bergen kommune

 1. Bergen kommune
 2. Bergen: Bærekraftig og attraktiv fortetting - regjeringen
 3. Nåværende kommuneplan må gjelde til en ny er vedtat
 4. Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel (KPA) legger

Kommuneplanens arealdel 2012-2023 - Askøy kommune

 1. Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024 - Trondheim
 2. Velkommen til KPA 2016 - høring (Foreldet
 3. Vedlegg til Kommuneplanens arealdel 2012-2023 - Askøy kommune
 4. Høringsuttalelse: Høring av søknad om uttak av vann til
 5. Plan, bygg og eigedom - Bjørnafjorden kommune
 6. Bergen kommune - valginformasjon 2009
 • Bruktbutikker vestfold.
 • Zou20301wk.
 • Lokaler til leie byåsen.
 • Byer i storbritannia som slutter på by.
 • Sommerhuse dancenter.
 • Hvilke hvite blodceller fagocytterer kroppsfremmed materiale?.
 • Ons halle.
 • Film om källsortering för barn.
 • Ipsative tester.
 • Hammerstuene surnadal.
 • Nedre singsaker studentby.
 • Fargelegg brøk.
 • Pulverapparat bil.
 • Lisa marie presley age.
 • Excel find day from date formula.
 • Speed dating besitos.
 • Abonament moldcell you.
 • Jena medizintechnik master.
 • Abstrakte frauenkörper.
 • Equation number.
 • Søylediagram.
 • Anaheim disneyland.
 • Gravid og trøtt.
 • Jacksonville mississippi.
 • Lekker avføring etter dobesøk.
 • Slovenia hovedstad.
 • Sollihøgda skiføre.
 • Download lagu hijau daun tunggu aku pulang.
 • Marcialonga 2018 resultat.
 • Wrestling star gestorben.
 • Amanda blau download free.
 • Weihnachtstanz bad blankenburg 2017.
 • Rhein main media mediadaten 2018.
 • Åre sverige.
 • Camping sirmione san francesco.
 • Helter og monstre på himmelhvelvingen lydbok.
 • Svømmeklubb oslo barn.
 • Eragon hörbuch online hören.
 • Mattehjelp videregående.
 • Vippeløft porsgrunn.
 • Henki kolstad familie.