Home

Kvalitativ metode uio

SVMET1010 - Kvalitative metoder eller tilsvarende innføringsemne i kvalitativ metode. Studenter ved lektorprogrammet og OLA-programmet bes ta kontakt med sine studiekonsulenter om de er usikre på om de oppfyller forkunnskaravet. Dersom du melder deg til emnet uten å dekke forkunnskaravet, vil din undervisningsmelding bli trukket Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering. Annet De som planlegger utenlandsopphold 5.semester, og skal finne et kurs som kan erstatte PSYC3100, må se etter et kurs i kvalitativ metode, og der praktiske øvelser. Emnet gir en grunnleggende forståelse for kvalitativ metode, og skal danne grunnlag for å kunne arbeide videre med kvalitativ metode. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent

SOS4010 - Kvalitativ metode - Universitetet i Osl

 1. , norsk) Hvordan jobber samfunnsforskere i feltarbeid for å produsere kunnskap? Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå? Vi møter forskere i Alnaprosjektet ved Universitetet i Oslo, et forskningsprosjekt som utforsker stedstilhørighet i en drabantby øst i Oslo
 2. ph.d-opplæring: godkjent med 1 ECTS Målgruppe: ph.d-kandidater, forskerlinjekandidater Opptakskriterier: Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i ph.d-program samt påbegynt eller konkret planlagt eget prosjekt med kvalitativ metode.Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal forskerskole i allmennmedisin og andre søkere som er knyttet til de allmennmedisinske.
 3. ha forståelse for hvilke metoder og analyser som kan besvare ulike problemstillinger innenfor kvalitativ metode; Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er forbeholdt programstudenter på Masterprogram i tverrfaglig helseforskning
 4. Metode: Utvalget er rekruttert fra en ikke-klinisk populasjon og består av 20 deltagere. Studien benytter tematisk analyse. Dette er en kvalitativ metode som søker på tvers av datamateriale for å identifisere, analysere og rapportere mønstre (temaer, kategorier) innen materialet

PSYC3100 - Kvalitativ metode - Universitetet i Osl

Dette er et videregående kurs i kvantitative metoder som er rettet mot samfunnsvitenskap. Emnet gir en innføring i kvantitativ analyse med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Emnet er delt i fem hovedbolker. Det legges vekt på empiriske eksempler fra nyere norsk og. Kvantitative metoder er ikke bare viktige for å kunne gjennomføre egne undersøkelser, men også for å lese forskningslitteratur og annen statistikk. Mange jobber i både det private og offentlige vil måtte ta stilling til kvantitativ dokumentasjon, og en del vil også være bestillere av slik forskning og utredninger Lær forskjellene mellom disse to metodene, og når du bør bruke dem. Du bruker kvalitative undersøkelser når du trenger helt håndfaste fakta. Kvalitative undersøkelser er nyttige når du vil ha informasjon som beskriver et tema, i stedet for å foreta målinger

PSY2013 - Kvalitativ metode - Universitetet i Osl

Kvalitativ metode - Sosialantropologisk institutt (SAI

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, ulike typer av design og metoder for innsamling av kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter og begrensninger for ulike design og metoder drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner. Undervisning. Kurset er nettbasert fortolkende fenomenologisk metode (ipa): gjør rede for kjennetegn ved denne kvalitative tilnærmingen, og diskuter dens muligheter og begrensninger. fenomenolog

Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning - med

Kvalitativ metode - Wikan. Hvorfor så Wikan (og Christie) det som hensiktsmessig å bruke kvalitativ metode i sin forskning? For å få et dybdeperspektiv Vil avdekke flest mulig egenskaper ved et begrenset antall enheter Gjenstanden for hennes utforskning var personer, sosiale relasjoner, hendelser og atferd som i stor grad ville være tilgjengelig for direkte observasjon og kvalitativ. Kvalitativ metode kom som en reaksjon på positivismen og naturvitenskapen, og er en fortolkningsbasert måte å drive forskning. Typiske innvendinger mot positivismen er at det er stor forskjell på å studere fysiske ting og samfunnsfenomener

HELSEF4420 - Fordypning i kvalitativ metode - uio

Home UiO Faculty of Social Sciences Faculty of Social Sciences PhD Courses in the Social Sciences. Kvalitativ metode: Ulike analysestrategier for ulikt kvalitativt datamateriale Kontakt: anne.thorsen@oslomet.no. Studiepoeng: 10. Lokal kursside. Søknadsfrist: 25. april 2019 Kvalitativ metode ; Bakgrunn . Forsker, ISS (September 2018-) Vitenskapelig assistent, Politihøgskolen (Mars 2018-September 2018) Vitenskapelig assistent, ISS/C-REX (Januar 2017- Mars 2018) Vitenskapelig assistent, NOVA ( September 2016-Januar 2017) Priser. Våg å vite-prisen 2016, SV-fakultetet, UiO Kvantitativ metode er forskningsmetoder som brukes ved innsamling og analyse av kvantitative data. Dette er data som foreligger i form av tall eller andre mengdetermer, i motsetning til kvalitative data, som vanligvis uttrykkes i form av tekst. Kvantitative studier omfatter gjerne mange enheter. Enhetene kan være individer, organisasjoner, lokalsamfunn eller stater 2012-12-20T10:20:04.298Z tag:www.hf.uio.no,2014-02-10:https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/marinsm/index.html 2014-02-10T08:12:42.275 I disse programfagene tilbyr vi fire ulike undervisningsopplegg, presentert av masterstudenter fra sosialantropologi og sosiologi. Undervisningsoppleggene omfatter Kulturforståelse, Kvalitativ metode, Sosialisering og Samfunnsvitenskapelige tilnærminger

2012-12-20T10:20:04.298Z tag:www.mn.uio.no,2014-02-10:https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/marinsm/index.html 2014-02-10T08:12:42.275 person-tags tag:www.hf.uio.no,2010-02-02:tags:/ www.hf.uio.no 2020-10-03T16:35:56.165Z tag:www.hf.uio.no,2017-03-28:https://www.ub.uio.no/om/ansatte/uhs/uhsfagstudier.

PhD-kurs med fokus på kvalitativ metode Tor Halfdan Aase er ansvarleg for kurset, som i år har heile 22 deltakarar. Kursansvarleg, professor Tor Halfdan Aase saman med stipendiat Aleksander Bern, stipendiat Ingrid Foss Ballo, førsteamanuensis Erik Fossåskaret, stipendiat Alexander S. Dodge og professor Giampietro Gobo Det er i hensikt, problemstilling og forskningsspørsmål, metode og resultater vi ser tydelige forskjeller mellom kvantitativ og kvalitativ metode. Vi vil trekke frem metodedelen i denne artikkelen, fordi det særlig er metodedelen som vil være avgjørende for om leseren kan gjøre seg opp en mening om studiens og artikkelens kvalitet Metode og bearbeiding av data. Jeg har brukt et kvalitativt design i denne undersøkelsen. Utvalget besto av to spesialpedagoger som bruker leken som utgangspunkt i arbeidet. Jeg brukte en metode som kalles stimulated recall i undersøkelsen, denne metoden vil bli beskrevet nærmere i metodekapittelet Metode og analyse: Denne undersøkelsen har en fenomenologisk tilnæring. En fenomenologisk studie er ute etter å gripe menneskers subjektive opplevelser av et fenomen. Innenfor fenomenologiske studier blir det som regel benyttet kvalitative metoder som fremgangsmåte dringene innen kvalitativ forskning, med mål om å produsere kunnskap for og ikke om mennesker. I institusjonell etnografi synliggjøres relasjonene mellom epistemologi, teori og metode, og hvilke implikasjoner dette har for praktisk forskning. Jeg vil argumentere for at denne fremgangsmåten kan representer

Metode for kvalitetsforbedring Ett læringsmål i KLoK er at du skal kunne anvende metoden for kvalitetsforbedring som er utviklet av Langley & Nolan (2009). Modellen består av to ulike faser, og i første fase vil det være viktig å avklare følgende spørsmål Metode: Oppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt med eget innsamlet materiale. Jeg anvender en kvalitativ metode med tematisk analyse. Datamaterialet er innsamlet gjennom semistrukturerte intervjuer av to familier, hver av dem bestående av far, mor og to barn, der det ene barnet i hver familie gikk til behandling hos BUP Faglige interesser. Pernille har en interesse for fengsel, fengselssamarbeid og kvalitativ metode. Undervisning. Pernille underviser i KRIM2101.. Bakgrunn. Pernille har en tverrfaglig mastergrad i europastudier ved Norsk teknisk-naturvitenskapelig Universitet (NTNU) Valg av metode er en sentral del av forskningsprosessen. Metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap (Dalland 2012 s. 50). Videre skriver Dalland at med ordet metode tenker vi oftest på en bestemt metode som er brukt i oppgaven, for eks. intervju, observasjon eller spørreskjema

SOS4020 - Kvantitativ metode - Universitetet i Osl

Slik søker du opptak til ph.d.-emner og forskerlinjeemner i medisin og helsefag Søkere som har studierett ved UiO. Søkere som har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO søker opptak til emner i StudentWeb fra følgende datoer:. Vår: 1. desember Høst: 1. juni Informasjon om søknadsfrister finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. 3. utgave. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0738-1. 250 s. Thagaard, Tove (2005). Følelser og fornuft. Kjærlighetens sosiologi. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-190-6. 224 s. Thagaard, Tove (2003). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget

Studerer du PSY2013 Forskningsmetode IV: Kvalitativ metode ved Universitetet i Oslo? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage Kvalitative metoder - undersøkelser nært på menneskene. Er du sosialantropolog og skal undersøke samhandlingen mellom mennesker i en annen kultur enn din egen, kan det være best å bruke en kvalitativ metode framfor for eksempel å gjennomføre en spørreundersøkelse Monografibaserte masteroppgaver som anvender kvantitativ metode: 12 000 - 23 000 ord Monografibaserte masteroppgaver som anvender kvalitativ metode eller mixed methods: 17 000 - 28 000 ord. Dette gjelder selve masteroppgaveteksten.Sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, kildeliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg Forskningsmetode IV: Kvalitativ metode (PSY2013) Opplastet av. Oskar Øby. Studieår. 2018/2019. Hjelpsom? 14 2. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter. Kjemi-1- HeldagsprØve 1. Sammenlikning narratv og GT 2. Refleksivitet - Grade: ? 3 Kvalitativ metode er en metode for generering av kunnskap hvor man undersøker hvilken mening hendelser og erfaringer har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes eller forstås også av andre. Heller enn å undersøke et stort antall forekomster ved bruk av statistikk (som ved kvantitativ metode) vil kvalitativ metode typisk bli brukt på noen få forekomster

18.10.2007: Fra redaktøren - Tidsskriftet publiserer kvalitative studier, men stiller krav til relevans og vitenskapelighet som for kvantitative studier «I dette Tidsskrift skal skrives til fælles Belærelse og Nytte» bebudet redaksjonen i den første utgaven av Tidsskriftet i 1881 (1) Kjøp 'Kvalitative metoder, Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon' av May-Len Skilbrei fra Fagbokforlaget Forskningsmetode IV: Kvalitativ metode (PSY2013) Opplastet av. Oskar Øby. Studieår. 2018/2019. Hjelpsom? 4 2. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter. Kjemi-1- HeldagsprØve 1. Sammenlikning narratv og GT 2. Refleksivitet - Grade: ? 5

Kvalitativ metode en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Postholm, May Britt. Heftet / 2010 / Bokmål 489,-421,-Levd observasjon en vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode. Løkken, Gunvor. Heftet / 2012. Samfunnsvitenskapelig metode handler om hvordan en samfunnsforsker går frem for å undersøke sosiale fenomener. Faget deles i to hoveddeler, en kvantitativ og kvalitativ metodedel. Kvalitativ metode kjennetegnes av at informasjonen som blir samlet inn handler om menneskelig erfaringer og fortolkninger 2012-12-20T10:20:04.298Z tag:www.sv.uio.no,2014-02-10:https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/marinsm/index.html 2014-02-10T08:12:42.275

PPT - Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik

11. Narrativ metode - Grade: ? Metoden fungerer som en støttefunskjon. Universitet. Universitetet i Oslo. Fag. Forskningsmetode IV: Kvalitativ metode (PSY2013) Opplastet av. Oskar Øby. Studieår. 2018/201 Som forfatteren understreker, er det her mye av potensialet til kvalitativ forskning ligger. Mange kvalitative prosjekter svikter i analysen og ender opp som en samling anekdoter. Boka legger opp til en strukturert og systematisk analyse, der koding, kodegruppering, konseptutvikling og teoriutvikling representerer de viktigste fasene Hvilke metoder som brukes i en konkret undersøkelse, vil avhenge av blant annet hva slags samfunnsforhold som skal undersøkes, og hva problemstillingen for undersøkelsen er. Avhengig av hva slags data undersøkelsen baseres på, skiller vi mellom kvalitativ og kvantitativ metode

UiB: Kvalititativ metode; UiO: Kvantitativ metode; NTNU: Nyare teori Til det første kurset i kvalitativ metode har nettverket rektruttert deltakakarar frå alle dei tre universiteta. Dei fleste er geografar, men det er også deltkararar frå andre samfunnsvitskaplege fag 2. Diskuter kvalitetskriterier i kvalitativ forskning. 3. Hvilke likheter og forskjeller foreligger mellom intervju og observasjon som metoder for data-innsamling? Legg spesiell vekt på styrker og svakheter i disse metodiske tilnærmingene i drøf-tingen Kvalitativ Metode Uio. kvalitativ metode uio. Kvalitativ Metode Intervju. kvalitativ metode intervju. Kvalitativ Metode Samfundsfag. kvalitativ metode samfundsfag. Kvalitativ Metode Samfundsfag. kvalitativ metode samfundsfag. Vibeke wang. Sampol master 307, course qualitative Nyttige notater til kvalitativ metode-opg - SVMET1010 - UiO Uke 11 - Fra det kvantitative til det kvalitative - USN Kvalitativ og kvantitativ metode - PSYK113 - UiB - StuDocu. ANALYSE AV KVALITATIVE DATA - ppt laste ned. Kvalitativ metode i lærarutdanninga.

Ragnhild Dahl Wikstrøm - Institutt for sosiologi ogMenneskeheten er mangfoldig - Institutt for spesialpedagogikkSosiologi og sosialantropologi - Det

En kvalitativ studie er som vi har sett vanligvis intensiv med relativt får enheter. Studiens validitet og reliabilitet Valg av datainnsamlingsmetode vil være viktig for en studies validitet/ gyldighet. Det er nemlig viktig at metoden for innsamling av data passer til problemstillingen, noe som ikke er en selvfølge Kvalitativ metode - Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (Johannessen, Christoffersen og Tufte). Tar for seg kapittel 1-17 som er den.

Seksjon for fag og studier - UniversitetsbiblioteketMurphy kvalitativ metode 12Jan Grue - Institutt for spesialpedagogikkVitenskapelig ansatte - Institutt for statsvitenskap (ISV)Anne Hege Grung - Det teologiske fakultet

ragnhild.sollund @jus.uio.no: Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Kriminalitet og avvik , straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi. RSS-strøm fra denne siden. UiO > Det juridiske fakultet > Institutt for kriminologi og rettssosiologi > Personer > Besøksadresse person-tags tag:www.med.uio.no,2011-02-15:tags:/helsam/om/organisasjon/avdelinger/helsevit www.med.uio.no 2020-09-15T17:18:50.147Z tag:www.med.uio.no,2019-01-21:https. Kurset gir en grundig innføring i kvalitativ metodologi. Kurset gjennomgår når og hvordan kvalitative metoder er egnet til å besvare relevante forskningsspørsmål. Emnet behandler spørsmål knyttet til teoretisk forankring, design, utvalg, datainnsamling, analysering, rapportering og kvalitetsvurdering Vi har i de siste to årene gjort oppdrag for mange offentlige og private aktører hvor kvalitativ analyse har stått i sentrum. Vi har testet ut nye metoder for å generere kvalitative data, som time-lapse foto, men har nok brukt mest tid på å utvikle et tett praksisfellesskap for kvalitativ analyse, blant annet koding med HyperRESEARCH

 • Hvor lenge mellom hver voksing.
 • Where is the fallen destiny 2.
 • Oracion del rosario de fatima.
 • Wohnung in rheine.
 • The room book tommy wiseau.
 • Dødsannonser stjørdal.
 • Hk417 forsvaret.
 • Bil i oslo.
 • Medborgarportalen.
 • Hagstrøm bergen.
 • Paul og pauline instagram.
 • Deutschkurs b2 ludwigsburg.
 • Kjeks trines matblogg.
 • Svea jakke butikk stavanger.
 • Rabattkode interflora juni 2017.
 • Kängor barn rea.
 • City bowling riesa.
 • On my block netflix season 2.
 • Brauhaus coesfeld events.
 • Michal t sarah.
 • Apotek futura.
 • Garmin topo kart.
 • Apk mirror.
 • Ford forhandler tønsberg.
 • Byens bedste 2017 aarhus.
 • Fullt tog.
 • Div 2 norrland 2017.
 • Andreas ygre wiig kjæreste.
 • Nordan isolerglass.
 • Zulassungsstelle meckenheim.
 • Frozen flame quest shadow of war.
 • Hilary duff imdb.
 • Hundegodis kyllingkjøttdeig.
 • Viktige hendelser i verdenshistorien.
 • Ytliga blodkärl i ansiktet alkohol.
 • Hatchimals season 2.
 • Buddhismus zitate tod.
 • Emploi saisonnier camping vendée.
 • Iso omena kirjasto varaamo.
 • Blodpudding gilde.
 • Jon cryer haus.